Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2011.gada 17.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2004. gada 28.jūlijāNr.11

Protokols Nr.15, 6.punkts

Grozījumi 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem".

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu
un Latvijas Republikas likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

  1. Izteikt 2.punktu sekojošā redakcijā: “Atvieglojumi piešķirami atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par to īpašumu, kuros viņi dzīvo, un īpašuma adrese ir deklarētā dzīvesvieta, saskaņā ar deklarētās dzīvesvietas izziņu, ja pieraksta adrese šajā īpašumā bijusi ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pirms šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā, šādos apmēros no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas”.

  2. Izteikt 2.2.punktu sekojošā redakcijā: ”Bijušajiem zemes un/vai ēku īpašniekiem, vai viņu mantiniekiem, kuru īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kam ar pašvaldības, zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības vai ar likumu ir piešķirtas zemes izpirkšanas tiesības, kā arī par šo īpašumu šo personu mantiniekiem, kas mantojuma tiesībās stājušies likumā noteiktā kārtībā - par 50%”.
  3. Izteikt 2.4.punktu sekojošā redakcijā: „Vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku, - bijušajiem zemes un/vai ēku īpašniekiem, vai viņu mantiniekiem, kuru īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kam ar pašvaldības, zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības vai ar likumu ir piešķirtas zemes izpirkšanas tiesības, kā arī par šo īpašumu šo personu mantiniekiem, kas mantojuma tiesībās stājušies likumā noteiktā kārtībā - par 70%”.
  4. Papildināt ar 2.7.punktu: ”2.2.un 2.4.punktos noteikto nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategoriju bērniem, mazbērniem, laulātajiem, brāļiem, māsām, tēviem, mātēm, kas īpašuma tiesības uz šo īpašumu ieguvušas uz dāvinājuma, pirkuma, maiņas vai uztura līguma pamata – par 25%”.

  5. 3.13.punktu izteikt sekojošā redakcijā: ”Uzņēmējsabiedrībām, iestādēm un sabiedriskām organizācijām, kuru darbība pēc Jūrmalas pilsētas domes atzinuma atbilst sabiedrības un pašvaldības interesēm- par 50%”.
  6. Svītrot 4.2.punktu.
  7. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas ziņas”. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis