Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 12.janvārīNr.2

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
direktora apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu, Latvijas Republikas likuma „Publisko aģentūru likums” 28.panta 1.daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra nolikuma Nr.45 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” 5.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt amatā par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktori Agitu Bērzupi.
  2. Noteikt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora amatalgu mēnesī.
  3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim noslēgt darba līgumu ar Agitu Bērzupi.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis