Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 12.janvārīNr.16

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Silu ielā 28
nomāšanu no V.Uzvārds

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 13.aprīļa lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 49/100 d.d. nostiprinātas Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr.4611. Visa zemesgabala kopējā platība ir 10474 m2.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 28.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz ēkām Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0014 0706.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un, ņemot vērā Vārds Uzvārds iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pagarināt līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28, zemesgabala kadastra Nr.1300 014 6020, 0,49 d.d. 5162 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) nomu līdz 2005.gada 31.decembrim namīpašuma uzturēšanai.
  2. Noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2003.gada 17.februāra līgumā Nr.01-16.3/176.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis