Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 16.decembra 818.lēmumu
Izmaiņa ar domes 2009.gada 17.decembra 1008.lēmumu
Izmaiņa ar domes 2007.gada 8.novembra 909.lēmumu

2005.gada 26.janvārīNr.22

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas sporta skolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.septembra nolikuma Nr.25 „Jūrmalas sporta skolas nolikums” 55.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenas Jūrmalas sporta skolā no 2005.gada 1.februāra saskaņā ar pielikumu.
  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas sporta skolas maksas pakalpojumu kontā.
  3. Iegūtie līdzekļi tiks izlietoti saskaņā ar apstiprināto tāmi.
  4. Pilnvarot Jūrmalas sporta skolas direktori R.Krauksti slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajām maksām par maksas pakalpojumiem.
  5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājam J.Kārkliņam.
  6. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra lēmumu Nr.100 „Par pakalpojumu cenām Jūrmalas sporta skolā”.
  7. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājam I.Čaklajam nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Izmaiņa ar Domes 2009.gada 17.decembra 1008 .lēmumu

Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 26.janvāra lēmumu Nr.22

Maksas pakalpojumu cenrādis (latos)

Jūrmalas sporta skolā

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa

Sporta zāles (752 kv.m) noma:

1.

darbdienās:

 

1.1. līdz plkst.14.00

1.2. pēc plkst.15.00

stunda

stunda

5,00

6,00

2.

brīvdienās un svētku dienās

stunda

6,00

3.

3 stundas pēc kārtas un vairāk:

 

3.1. līdz plkst.14.00

3.2. pēc plkst.15.00, brīvdienās un svētku dienās

stunda

stunda

4,00

5,00

4.

sporta stundu vadīšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēm

stunda

bez maksas

5.

organizētajām grupu nodarbībām invalīdiem

stunda

bez maksas

6.

Organizētajām grupu nodarbībām Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem

stunda

bez maksas