Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 26.janvārīNr.23

Par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Lielupes grīvas pļavas”
dabas aizsardzības plāna atbalstīšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 18.pantu un saskaņā ar 2002.gada 4.jūlija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu Nr.120 „Ieteikumi īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādāšanai” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns īpaši aizsargājamai dabas teritorijai Jūrmalā „Lielupes grīvas pļavas”.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas 2004.gada 7.decembra lēmuma (protokols Nr.1.1-63/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Lielupes grīvas pļavas” dabas aizsardzības plānu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 26.janvāra lēmuma Nr.23 pielikums

Dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas”

dabas aizsardzības plāns

<

Dabas liegums atrodas Jūrmalas pilsētā

 

 

 

 

Izstrādātājs:

Juridiskās personas nosaukums

Latvijas Dabas fonds

Plāna redaktors

Ivars Kabucis

2005.g.

SATURS

IEVADS *

1. DAĻA. TERITORIJAS APRAKSTS *

1.1. TERITORIJAS JURIDISKĀS SAISTĪBAS *

1.1.1. Latvijas likumdošana *

1.1.1.1. Vispārējie īpašuma tiesību aprobežojumu principi *

1.1.1.2. Plāni un programmas *

1.1.1.3. Vispārējie un speciālie vides un dabas aizsardzību regulējoši tiesību akti *

1.1.1.4. Citu nozaru normatīvie akti *

1.1.2. Eiropas Savienības noteiktās saistības *

1.1.3. Īpašuma tiesības *

1.2. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR TERITORIJU *

1.2.1. Teritorijas atrašanās vieta, ģeogrāfiskās koordinātas *

1.2.2. Dabas lieguma robeža *

1.2.3. Esošais teritorijas zonējums *

1.2.4. Teritorijas apsaimniekošanas infrastruktūra *

1.2.5. Teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas īsa vēsture *

1.2.6. Kartogrāfiskais materiāls par teritoriju *

1.3. TERITORIJAS FIZISKI ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS *

1.4. TERITORIJAS BIOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS *

1.4.1. Flora *

1.4.2. Fauna *

1.4.3. Biotopi *

1.5. TERITORIJAS SOCIĀLEKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS *

1.5.1. Demogrāfiskā analīze (iedzīvotāji, nodarbinātība) *

1.5.2. Teritorijas izmantošanas veidi *

1.6. INFORMĀCIJAS AVOTI *

2. DAĻA. TERITORIJAS NOVĒRTĒJUMS *

2.1. TERITORIJA KĀ VIENOTA DABAS AIZSARDZĪBAS VĒRTĪBA UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI *

2.2. BIOTOPI KĀ DABAS AIZSARDZĪBAS VĒRTĪBA, TO SOCIĀLEKONOMISKĀ VĒRTĪBA UN TOS IETEKMĒJOŠIE FAKTORI *

2.2.1. Saldūdens *

2.2.2. Pļavas *

2.2.3. Meži *

2.3. SUGAS KĀ DABAS AIZSARDZĪBAS VĒRTĪBA, TO SOCIĀLEKONOMISKĀ VĒRTĪBA UN TĀS IETEKMĒJOŠIE FAKTORI *

2.3.1 Flora *

2.3.2 Fauna *

2.4. TERITORIJAS VĒRTĪBU APKOPOJUMS UN PRETNOSTATĪJUMS *

3. DAĻA. TERITORIJAS SAGLABĀŠANAS MĒRĶI *

3.1. TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANAS IDEĀLAIS JEB ILGTERMIŅA MĒRĶIS *

3.2. TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANAS ĪSTERMIŅA MĒRĶI PLĀNĀ APSKATĪTAJAM APSAIMNIEKOŠANAS PERIODAM *

3.2.1. Atjaunot un uzturēt labvēlīgu aizsardzības stāvokli retajām pļavu sugām un biotopiem visā dabas lieguma teritorijā. *

3.2.2. Palielināt iedzīvotāju informētību par dabas liegumu un tā aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. *

3.2.3. Nodrošināt noteiktu labiekārtojuma līmeni lieguma apmeklētājiem, vienlaicīgi saudzējot un saglabājot dabas vērtības. *

3.2.4. Nodrošināt regulāru informāciju par vides kvalitāti, reto sugu populāciju un biotopu stāvokli. *

4. DAĻA. APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI *

4.1. APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI *

4.2. APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMU APRAKSTS 19

5.DAĻA. PLĀNA IEVIEŠANA UN ATJAUNOŠANA_____________________________________23

5.1. PLĀNA IEVIEŠANAS PRAKTISKIE ASPEKTI__________________________________23

5.2. PLĀNA ATJAUNOŠANA_____________________________________________________ 23

5.3. INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMU PROJEKTS_ 23

Pielikums *

 

IEVADS

Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas“ atrodas Jūrmalas pilsētā. Lieguma platība – 277 ha.

Vietējas nozīmes dabas liegumi daļā no teritorijas izveidoti ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem 2001.un 2002.gadā. Valsts nozīmes dabas lieguma statuss teritorijai noteikts 2004.gadā.

Dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas“ dabas aizsardzības plānu sabiedriskā organizācija Latvijas dabas fonds izstrādāja 2004.gadā atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (tagad Vides ministrija) 2002.gada 4.jūlija rīkojumam Nr.120. “Par ieteikumiem dabas aizsardzības plānu izstrādāšanai”. Plāna izstrādi finansēja dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas Dabas fonds.

Izstrādē piedalījās sekojoši eksperti:

- Ivars Kabucis (augu un biotopu eksperts, plāna redaktors);

- Andris Vaiders (bezmugurkaulnieku eksperts, projekta asistents);

- Baiba Strazdiņa (ĢIS un kartogrāfijas eksperte);

- Māris Kreilis (konsultants teritorijas apsaimniekošanas jautājumos).

Tā kā teritorijā jau agrāk veikta sugu (augu un putnu), kā arī biotopu inventarizācija, papildus apsekošana veikta, galvenokārt, ar mērķi, noteikt nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus.

2004.gada 3.septembrī Jūrmalas pilsētas domes ēkā notika informatīva sanāksme (dalībnieku saraksts un protokols - pielikumā). Sanāksmes laikā pašvaldības un lieguma apsaimniekošanā un uzraudzībā iesaistīto organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus informēja par uzsākto plānošanas procesu, iepazīstināja ar plāna saturu un funkcijām. Klātesošos aicināja līdzdarboties dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā. Sanāksmes laikā izraudzījās potenciālos dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas dalībniekus. Dabas aizsardzības pārvalde izraudzījās plāna izstrādes uzraudzības grupu. Atbilstoši Vides ministrijas norādījumiem, 2004.gada 14.decembrī notika dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana (protokols pielikumā).

I. DAĻA. TERITORIJAS APRAKSTS

1.1. TERITORIJAS JURIDISKĀS SAISTĪBAS

Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas” ir viena no Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Tai ir saistoši Latvijas Republikas (turpmāk – LR) likumdošanas akti, kas regulē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu, kā arī normatīvie akti, kas regulē teritorijā veicamās saimnieciskās darbības un lieguma teritorijā esošo biotopu izmantošanu.

Būtiskākie no lieguma apsaimniekošanu un izmantošanu ietekmējošajiem likumdošanas aktiem uzskaitīti tālākajās nodaļās. Ar pilniem likumu un Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumu tekstiem var iepazīties laikraksta “Latvijas Vēstnesis” numuros, attiecīgo ministriju interneta mājas lapās (interneta adreses norādītas 1.6.nodaļā).

1.1.1. Latvijas likumdošana

1.1.1.1. Vispārējie īpašuma tiesību aprobežojumu principi

Latvijas Republikas Satversme. Nosaka, ka īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm.

LR likums „Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības”, pieņemts 28.01.1937. Nosaka īpašuma tiesību aprobežojuma būtību.

1.1.1.2. Plāni un programmas

Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. – Rīga, 2000.

Formulē problēmas, kas ietekmē ekosistēmu, sugu un ģenētisko daudzveidību, izvirza mērķus problēmu risināšanai un piedāvā risinājumus katra konkrētā mērķa sasniegšanai.

Nacionālais Vides politikas plāns. – Rīga, 2003.

Uzsver bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas prioritāti.

Jūrmalas vides aizsardzības politikas plāns. – Jūrmala, 2001.

Nosaka Jūrmalas pilsētas galvenos mērķus vides aizsardzībā laika posmam līdz 2012.gadam.

Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 16.jūlija lēmums Nr.356 “Jūrmalas pilsētas attīstības plāns”, kas nosaka teritorijas saimniecisko izmantošanu.

1.1.1.3. Vispārējie un speciālie vides un dabas aizsardzību regulējoši tiesību akti

LR likums “Par vides aizsardzību” (06.08.1991., grozījumi 10.01.1997., 22.05.1997., 20.06.2000., 20.12.2001., 24.10.2002. un 15.05.2003.**) nosaka resursu ilgtspējīgu izmantošanu, Valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību institūciju kompetenci vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā, Latvijas Republikas iedzīvotāju tiesības uz kvalitatīvu dzīves vidi, iedzīvotāju pienākumus vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā. Likums nosaka sabiedrības tiesības saņemt informāciju par vidi un piedalīties ar vides aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanā.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

LR likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.031993., grozījumi 05.08.1997., 30.10.1997., 28.02.2002., 12.12.2002.) definē aizsargājamo teritoriju kategorijas un nosaka nepieciešamību tām izstrādāt dabas aizsardzības plānus, individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus.

MK noteikumi Nr.212. “Noteikumi par dabas liegumiem” (15.06.1999., grozījumi 26.06.2001., 21.10.2003., 08.04.2004.) nosaka teritorijas, kurām piešķirts dabas lieguma statuss. Noteikumu pielikumos iekļautas dabas liegumu, t.sk. “Lielupes grīvas pļavas”, robežu apraksti un shēmas.

MK noteikumi Nr.415. “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (22.07.2003.) nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamo un aizliegto darbību veidus tajās.

Vides ministra rīkojums Nr.120 “Par ieteikumiem dabas aizsardzības plānu izstrādāšanā” (04.07.2002.). Nosaka, kā izstrādājami dabas aizsardzības plāni, lai nodrošinātu vienotu aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādāšanas, apspriešanas un atjaunošanas kārtību. Rīkojumā noteikts arī DA plāna saturs.

Sugu un biotopu aizsardzība

LR “Sugu un biotopu aizsardzības likums” (16.03.2000.) regulē sugu un biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību, veicina populāciju un biotopu saglabāšanu. Likums nosaka valsts pārvaldes un institūciju kompetenci, un zemes īpašnieku un pastāvīgo lietotāju pienākumus un tiesības sugu un biotopu aizsardzībā, kā arī nepieciešamību veikt sugu un biotopu monitoringu.

MK noteikumi Nr.396. “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” (14.11.2000., 30.07.2004.) nosaka sugu sarakstu, kurā iekļautas apdraudētas, izzūdošas vai retas sugas, vai arī sugas, kuras apdzīvo specifiskus biotopus, un to aizsardzības režīmu.

MK noteikumi Nr.421. “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” (05.12.2000.) nosaka biotopu sarakstu, kurā iekļauti apdraudēti vai reti biotopi.

MK noteikumi Nr.117. “Noteikumi par zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu” (13.03.2001) nosaka zaudējumu atlīdzināšanas kārtību, atlīdzības lielumu un sugu sarakstu, par kuru iznīcināšanu jāatlīdzina zaudējumi.

MK noteikumi Nr.45. “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” (30.01.2001.) definē mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību un to aizsardzības nosacījumus.

Zemkopības ministrijas instrukcija Nr.7. “Meža biotopu, kuriem izveidojami mikroliegumi, noteikšanas metodika” (09.11.2001.) nosaka metodiku, pēc kuras izvērtē biotopus mikroliegumu izveidei meža zemēs.

LR Aizsargjoslu likums (05.02.1997., grozījumi 22.07.2003.) nosaka Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas, virszemes ūdens objektu aizsargjoslas, kā arī saimnieciskās darbības aprobežojumus šajās aizsargjoslās.

1.1.1.4. Citu nozaru normatīvie akti

LR Meža likums (24.02.2000.). Nosaka mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas principus, mežu īpašnieku pienākumus.

LR „Zvejniecības likums” (12.04.1995.) nosaka tauvas joslas platumu un īpašuma tiesību aprobežojumus tauvas joslā.

LR „Tūrisma likums” (17.09.1998., ar 2003.gada 27. februāra grozījumiem) nosaka kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) darbojas tūrisma jomā, kā arī aizsargā tūristu intereses. Likums definē, ka dabas tūrisms ir tūrisma veids, kura mērķis ir izzināt dabu, apskatīt raksturīgās ainavas, biotopus, novērot augus un dzīvniekus dabiskajos apstākļos, kā arī izglītoties dabas aizsardzības jautājumos.

LR „Teritorijas plānošanas likums” (22.05.2002.) nosaka teritorijas plānošanas principus, kārtību, institūciju kompetenci.

LR likums „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” (21.06.1991.) nosaka zemes lietotāju tiesības un regulē zemes lietošanas un zemes ierīcības pamatnoteikumus.

1.1.2. Eiropas Savienības noteiktās saistības

Eiropas Savienības Direktīva “Par savvaļas putnu aizsardzību” 79/409/EEC. Dalībvalstīm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai saglabātu migrējošo sugu populācijas tādā līmenī, kas atbilst īpašajām ekoloģiskajām, zinātniskajām un kultūras prasībām, tai pašā laikā ņemot vērā ekonomiskās un rekreācijas vajadzības, vai regulēt šo sugu populāciju lielumu atbilstībā šim līmenim.

Eiropas Savienības Direktīva “Par sugu un biotopu aizsardzību” 92/43/EEC. Direktīvas mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, veicot dabisko biotopu, faunas un floras aizsardzību.

Direktīvas paredz, ka katrai dalībvalstij ir jāizveido aizsargājamo dabas teritoriju tīkls (saukts par NATURA 2000), kas nodrošinātu direktīvu pielikumos minēto sugu un biotopu adekvātu aizsardzību.

MK noteikumi Nr.199. “Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) izveidošanas kritēriji Latvijā” (28.05.2002.) nosaka kritērijus, kuri piemērojami Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanai Latvijā.

Vides ministra rīkojums Nr.102 “NATURA 2000 – Eiropas nozīmes aizrājamo dabas teritoriju saraksts”.

1.1.3. Īpašuma tiesības

Lielākā daļa lieguma teritorijas ir pašvaldības (Jūrmalas pilsētas) īpašums. Tikai Buļluciema pļavās apmēram 9 ha pļavu (~ 3,3% no visas lieguma teritorijas) ir privātpersonu īpašumā (skatīt 6. pielikumu). Jāatzīmē, ka īpašuma tiesības šajā teritorijā tika atzītas vēl lielākam skaitam privātpersonu taču Jūrmalas pilsētas dome sakarā ar vietējas nozīmes dabas lieguma izveidi piedāvāja īpašniekiem izvēlēties kompensācijas zemesgabalus ar apbūves tiesībām citās pilsētas daļās. Vairāki īpašnieki šo iespēju arī izmantoja.

1.2. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR TERITORIJU

1.2.1. Teritorijas atrašanās vieta, ģeogrāfiskās koordinātas

Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas” atrodas Jūrmalas pilsētas A daļā (1.attēls). Atrodas Lielupes krastos dabiskās palienes robežās. Lieguma teritoriju centra koordinātes Latvijas koordinātu sistēmā

Teritorija

x

y

I

486570

6312050

II

486470

6312630

III

490160

6313440

IV

492530

6314660

V

493190

6314980

VI

495120

6315970

1.2.2. Dabas lieguma robeža

Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas” sastāv no sešām atsevišķām teritorijām, pavisam 277 ha platībā. Lieguma robežas nosaka 2004.gada Ministru Kabineta noteikumi Nr.212, 272.pielikums.

1.2.3. Esošais teritorijas zonējums

Dabas liegumam līdz šim nav izstrādāts zonējums.

1.2.4. Teritorijas apsaimniekošanas infrastruktūra

Atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (25.pants), dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” pārvaldi veic Jūrmalas pilsētas pašvaldība. Šīs funkcijas sadarbībā ar zemes īpašniekiem un lietotājiem veic Jūrmalas domes Vides aizsardzības nodaļa.

Saskaņā ar Vides ministra rīkojumu (Nr.80, 06.05.2002.) “Par Dabas aizsardzības pārvaldes nolikumu”, teritorijas pārvaldi koordinē Dabas aizsardzības pārvalde, kas pārrauga dabas aizsardzības plānu izstrādi un veicina to ieviešanu.

Saskaņā ar Meža likuma pirmās daļas 2.punktu, Valsts meža dienesta Kāpu mežniecība veic valsts pārvaldes funkcijas meža nozarē, uzrauga normatīvo aktu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ievērošanu.

Vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu dabas parka teritorijā kontrolē Lielrīgas Reģionālā vides pārvalde un Vides Valsts inspekcija. dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” esošo privāto zemes īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldi veic zemes īpašnieki un lietotāji, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 321.pants nosaka, ka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju monitoringu organizē un koordinē Latvijas Vides aģentūra.

1.2.5. Teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas īsa vēsture

Vietējas nozīmes dabas liegumi daļā no teritorijas izveidoti ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem 2001.un 2002.gadā, pļavu biotopu, retu augu un putnu aizsardzībai. Valsts nozīmes dabas lieguma statuss teritorijai noteikts 2004.gadā. Liegumu veido sešas atsevišķas teritorijas: I teritorija Dubultos (5,8 ha), II teritorija Dubultos (7,6 ha), III teritorija Dzintaru pļavas (53,9 ha), IV teritorija Bražuciema pļavas (8 ha), V teritorija Priedaines pļavas (35 ha) un VI teritorija Buļļciema pļavas (151,1 ha). Spriežot pēc esošajām ziņām, agrāk lieguma pļavas izmantotas kā ganības.

Pēdējos gados lieguma teritorijā saimnieciskā darbība nenotiek.

1.2.6. Kartogrāfiskais materiāls par teritoriju

Dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā izmantotais kartogrāfiskais materiāls apkopots 1.tabulā.

1.tabula

Dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” izstrādes gaitā izmantotais kartogrāfiskais materiāls

Nr.p.k.

Karšu veids

Mērogs

Gads

Formāts

Kur atrodas

1.

Mežaudžu plāns

1:15 000

1999

Izdruka

Jūrmalas domē, Kāpu mežniecībā

2.

Topogrāfiskā karte

 

1928

Izdruka

Latvijas Dabas fondā

3.

Topogrāfiskā karte

1:3000

2000

Digitālā formātā un izdrukas veidā

Jūrmalas domē

4.

Kadastra karte

1:3000

2003

Digitālā formātā un izdrukas veidā

Dabas aizsardzības pārvalde

5.

Aerofoto

   

Digitālā formātā

Dabas aizsardzības pārvalde

6.

Satelītainas

   

Digitālā formātā

Latvijas Dabas fondā

 

1.3. TERITORIJAS FIZISKI ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS

Klimats

Lieguma teritorija atrodas tiešā Rīgas jūras līča ietekmē. Teritorijai raksturīgs liels nokrišņu daudzums, mērenas temperatūras un ilgs veģetācijas periods.

Augsnes

Lieguma teritorijā sastopamas auglīgas ar humusu bagātas augsnes, kurām ir arī labas fizikālās īpašības un turklāt tajās ir arī pietiekami daudz mitruma.

Hidroloģija

Dabas liegums atrodas Lielupes krastos. Lielupe ir vienīgā lielā tipiskā līdzenumu upe Latvijā. Tās baseinā ir palicis ļoti maz mežu, tādēļ pali Lielupē ir strauji un upe nes ļoti daudz suspendētu un ķīmiski izšķīdinātu vielu , no kurām daļa izgulsnējas palienēs. Jūrmalas pilsētā Lielupe ir stipri līkumota ar samērā plašiem, zemiem, pamīšus abos krastos izvietotiem palienes posmiem.

1.4. TERITORIJAS BIOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS

Teritorijas bioloģiskais raksturojums veikts izmantojot literatūrā pieejamos datus, EMERALD projekta lauku darbu anketas (2003.), bioloģiski vērtīgo pļavu inventarizācijas materiālus (2002.), reto augu, biotopu un ornitofaunas pētījumu rezultātus (1998. – 2002.) un citus nepublicētus materiālus.

1.4.1. Flora

Viena no lielākajām lieguma vērtībām ir pļavu biotopu daudzveidība, pavisam 11 dažādi biotopi, no kuriem retāki ir zilganās molīnijas pļavas, kailās pļavauzītes pļavas un jūrmalas pļavas. Liela lieguma bagātība ir reto sugu daudzveidība. Informācija par liegumā konstatētajām reto un aizsargājamo augu sugām un to aizsardzības statusu apkopota 2.tabulā.

2.tabula

Retās un aizsargājamās augu sugas dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavas”

Sugas nosaukums

Sugas zinātniskais nosaukums

ĪAS

ES

LSG

Piezīmes

Jūrmalas āžloks

Triglochin maritimum

+

 

+

 

Jumstiņu gladiola

Gladiolus imbricatus

+

 

+

4. kv. Izp.

Jūrmalas pienzāle

Glaux maritima

+

 

+

1. kv. izp.

Plankumainā dzegužpirkstīte

Dactylorhiza maculata

+

 

+

 

Stāvlapu dzegužpirkstīte

Dactylorhiza incarnata

+

 

+

 

Baltijas donis

Juncus balticus

   

+

2. kv. Izp.

Purva mātsakne

Angelica palustris

+

+

+

1. kv. izp.

1 kval. Izp.

Smiltāja neļķe

Dianthus arenarius

+

+

+

4. kv. Izp.

ĪAS –Īpaši aizsargājamā suga (LR MK noteikumi Nr.396)

ES – ES sugu un biotopu direktīvas 2 pielikuma sugas

LSG – Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija

Kv. Izp – sugu kvantitatīvais izplatības areāls.

  1. grupa – Latvijai ļoti retas sugas ar 1-10 atradnēm.
  2. grupa – Latvijai retas sugas ar 11-30 atradnēm.
  1. grupa – Latvijā nereti sastopamas sugas ar 101-250 atradnēm.

Kval. Izp. – sugu kvalitatīvās izplatības grupas.

  1. grupa – sugas sastopamas tikai vai galvenokārt piejūras zemienē.

1.4.2. Fauna

No bioloģiskās daudzveidības aizsardzības viedokļa nozīmīgākā ir lieguma putnu fauna. Lieguma teritorijā detalizēta ornitofaunas izpēte veikta pussalai pie Buļļuciema (VI teritorija), kas vairākus gadu desmitus bija zināma kā nozīmīga pļavu putnu ligzdošanas vieta. Aizaugot gan šīm pļavām, gan arī pārējām pļavu teritorijām, to loma putnu daudzveidības saglabāšanā ir samazinājusies. Tomēr izpētes gaitā 2002.gadā konstatētas 7 īpaši aizsargājamas putnu sugas: brūnā čakste, grieze, lielais ķīris, mazais ormanītis, mazais zīriņš, Seivi ķauķis, svītrainais ķauķis. No Eiropas Savienības Putnu direktīvas pielikumā minētajām sugām liegumā konstatētas 5 sugas: brūnā čakste, grieze, mazais ormanītis, mazais zīriņš, svītrainais ķauķis. Kopumā konstatētas 45 putnu sugas. Īpaši nozīmīga šī teritorija ir kā griezes ligzdošanas vieta. Pļavā uzskaitīti 15 dziedoši griežu tēviņi (blīvums 10,9 tēv/km²). Nozīmīgs ir ligzdojošo ceru ķauķu un mazā svilpja blīvums. Pussalā ligzdo 50 - 70 pāru ceru ķauķu (vid. blīvums 42 dziedoši tēv/km²) un 40 mazā svilpja pāru (vid. blīvums 28 dziedoši tēv/km²).

Īpašu pētījumu par citu dzīvnieku grupu faunu lieguma teritorijā nav. Konstatētas bebra darbības pēdas. Potenciāli daudzveidīga varētu būt bezmugurkaulnieku fauna, kas liegumā nav pētīta. Apmeklējot liegumu 2004.gada lauku darbu sezonas beigās, konstatēts, ka visbagātāk sastopami dažādu sugu lidojošie bezmugurkaulnieki: spāres, mušas, odi, kuri ir raksturīga faunas sastāvdaļa atklātos biotopos ūdens tuvumā.

1.4.3. Biotopi

Dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” vērtība ir lielā biotopu daudzveidība. Biotopu izpēte pēc Jūrmalas domes pasūtījuma veikta Bražuciema un Buļļuciema pļavās 2002.gadā, Dzintaru pļavās 2001.gadā, Dubultu pļavās un Priedainē 2000.gadā. Pļavu biotopi visā tagadējā lieguma teritorijā apsekoti 2002.gada Latvijas Dabas fonda bioloģiski vērtīgo pļavu inventarizācijas gaitā. Lieguma teritorijā satopami pavisam 11 dažādi pļavu biotopi. No tiem 3 ir īpaši aizsargājami, bet 8 pļavu, kā arī 1 meža biotops ir ierakstīts Eiropas savienības Sugu un biotopu direktīvas pielikumos.

Nr.p.k.

Biotops

Latvijas biotopa kods

ES reto biotopu kods

ĪAB

1.

Niedrāji

D.7.5.

   

Sausas pļavas

2.

Lielziedu vīgriezes - kailās pļavauzītes pļavas

E.1.4.1.

6210

+

3.

Kailās pļavauzītes pļavas

E.1.4.

6210

+

Mēreni mitras pļavas

4.

Parastās smaržzāles pļavas

E.2.2.2.

6270

 

5.

Parastās sekstaines pļavas

E.2.2.2.

6270

 

6.

Pūkainās pļavauzītes pļavas

E.2.3.2.

6510

 

7.

Pļavas auzenes pļavas

E.2.3.1.

6510

 

8.

Niedru auzenes pļavas

E.2.3.

6510

 

Mitras pļavas

9.

Pļavas lapsastes pļavas

E.3.1.1.

6510

 

10.

Pļavas lapsastes – vītolu ķermelītes pļavas

E.3.1.1.

6510

 

Jūrmalas pļavas

12.

Jūrmalas āžloka – ložņu smilgas pļavas

E.3.4.

1630

+

Slapjas pļavas

13.

Divrindu grīšļa pļavas

E.4.3.10.

6450

 

14.

Purva dzeguzenes – divrindu grīšļa pļavas

E.4.3.

6450

 

Nitrofīlas augstzāļu audzes

15.

Dižtīteņa – dižzirdzenes audzes

E.5.1.

6430

 

Ruderāli biotopi

16.

Nezāliens nabadzīgās augtenēs

     

17.

Nezāliens bagātās augtenēs

     

Slapjie meži

18.

Melnalkšņu slapjā gārša

F.2.4.1.

9080*

 

19.

Jauktu koku niedrāji

F.2.6.4.

91E0*

 

ĪAB – īpaši aizsargājams biotops

1.5. TERITORIJAS SOCIĀLEKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS

1.5.1. Demogrāfiskā analīze (iedzīvotāji, nodarbinātība)

Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas” atrodas Lielupes krastos, kuras stiepjas cauri Jūrmalas pilsētai. Visai lieguma teritorija ir tieša cilvēku ietekme, jo viscaur lieguma teritorijas robežas ir tuvu apdzīvojamai zonai.

1.5.2. Teritorijas izmantošanas veidi

Visa lieguma teritorija ir dažādu veidu pļavas, kuras agrāk ir izmantotas lauksaimniecībā siena pļaušanai un mājlopu ganīšanai. Jau liegumu veidojot, no tā tika izslēgtas tās palienes teritorijas, kuras aizņem mazdārziņi, kā arī platības, kurās veidoti smilšu uzbērumi. Daži neatļauti mazdārziņi vēl atrodas Bražuciema pļavu teritorijā. Pļavu apsaimniekošana pārtraukta. Arī dārziņus vairs neapsaimnieko vai apsaimnieko neapmierinošā intensitātē. Dārziņi fragmentē palienes dabiskos biotopus un sekmē nezāļu, kā arī dārzbēgļu izplatīšanos.

Mežsaimniecība

Lieguma teritorijā Bražuciema un Dubultu palienē ir 80 gadus vecu melnalkšņu audze. Neliels meža fragments izveidojies Dzintaru pļavās. Šie slapjie meži ir veidojušies dabiski, pēdējās desmitgadēs tajos nav veikti mežsaimnieciskie pasākumi.

Tūrisms un atpūta

Lieguma teritorija atrodas pilsētā, Lielupes krastā. Teritoriju jau pašlaik izmanto atpūtai, galvenokārt makšķerēšanai, kā arī ūdens tūrismam. Teritorijā nav tūrismam un atpūtai nepieciešamās infrastruktūras. Nav labiekārtotu pastaigu un izziņas taku. Priedaines pussalā (Z no dzelzceļa tilta) ir asfaltēts ceļš, kas ved uz a/s “Latvijas finieris” laivu bāzi.

1.6. INFORMĀCIJAS AVOTI

Literatūras saraksts

Annon, 2001. Sugu un biotopu aizsardzība Latvijā. Rīga: VARAM, sagatavoja SIA “Dumpis”, 48 lpp.

Andrušaitis G. (red.), 2003. Latvijas Sarkanā grāmata. 3.sējums. Vaskulārie augi. Rīga: LU BI, 196.-197.lpp.

Račinska I., 2002. Rokasgrāmata īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādātājiem. Rīga: Ulma, 96 lpp.

Fatare I., 1992. Latvijas floras komponentu izplatības analīze un tās nozīme augu sugu aizsardzības koncepcijas izstrādāšanā. Rīga, LR Vides Aizsardzības komiteja, 258 lpp.

Nepublicēti materiāli

Projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo teritoriju sistēmas saskaņošana ar EMERALD/NATURA 2000 aizsargājamo teritoriju tīklu” lauka darba anketas.

Aizsargājamo augu sugu atradnes Latvijas Republikas teritorijā. Datu bāze. Latvijas Vides Aģentūra

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. “Reti un aizsargājami augi un īpaši aizsargājami biotopi un ornitofauna Lielupes palienē Jūrmalā”.

Interneta adreses

Zemkopības ministrijas interneta mājas lapa - http://www.zm.gov.lv

Vides ministrijas interneta mājas lapa - www.vidm.gov.lv

2. DAĻA. TERITORIJAS NOVĒRTĒJUMS

2.1. TERITORIJA KĀ VIENOTA DABAS AIZSARDZĪBAS VĒRTĪBA UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

Liegumu veido 6 atsevišķu izolētu teritoriju komplekss abos Lielupes krastos. Tas liecina par biotopu fragmentāciju, kas notikusi Jūrmalas pilsētas atsevišķo daļu vēsturiskās attīstības gaitā. Daļā no plašajām palieņu pļavām laika gaitā apbūvēta, daļā izveidoti mazdārziņi. Saglabājušies pļavu fragmenti veido nozīmīgu ekoloģisko koridoru, kas ir dabisks migrāciju ceļš palienes augu un dzīvnieku sugām. Šie Lielupes palienes dabiskie fragmenti ir liecība par apkaimes augu un dzīvnieku valsti. Tā veidojusies Lielupes palu, kā arī vējuzplūdu laikā upes grīvā ieplūstošo iesāļo Rīgas jūras līča ūdeņu ietekmē. Šo apstākļu kopums veicinājis savdabīga, tikai Lielupes grīvai raksturīga, neatkārtojama sugu kompleksa izveidošanos.

Unikālo dabas apstākļu dēļ liegumam ir būtiska nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā ne tikai Jūrmalā, bet arī visas valsts mērogā. Liegums iekļauts Latvijas oficiālajā priekšlikumā Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkla NATURA 2000 izveidošanu.

Galvenais teritorijas dabas vērtību ietekmējošais faktors ir pļavu aizaugšana. Mainoties ekonomiskajai situācijai un pilsētai attīstoties, mainījusies iedzīvotāju nodarbošanās un pļavas netiek apsaimniekotas. Tās aizaug ar niedrēm un tāpēc biotopos samazinās pļavām raksturīgo augu un dzīvnieku īpatsvars.

Teritoriju vietām piegružo makšķernieki, upes krastos atstājot dažādus sadzīves atkritumus. Tāpat liegumā atsevišķās vietās neatļauti izber atkritumus un būvgružus.

Agrāko mazdārziņu vietās nav aizvākti ar tiem saistīti atkritumi, kas piesārņo ainavu un kavē pļavu atjaunošanos.

Regulāra kūlas dedzināšana izmaina augāja struktūru un ietekmē augu un dzīvnieku sabiedrību sastāvu.

2.2. BIOTOPI KĀ DABAS AIZSARDZĪBAS VĒRTĪBA, TO SOCIĀLEKONOMISKĀ VĒRTĪBA UN TOS IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

2.2.1. Saldūdens

Dabas aizsardzības vērtība

Liegumā ietilpstošā Lielupes un tās atteku akvatorijas daļa ir neatņemama palienes ekosistēmu kompleksa sastāvdaļa. Tās biotopi ir dzīvesvieta palienei raksturīgiem bezmugurkaulniekiem un putniem.

Sociālekonomiskā vērtība

Lielupes krasti un tās attekas arī lieguma teritorijā ir iecienītas makšķerēšanas vietas. Lielupi plaši izmanto atpūtai uz ūdens (laivas, jahtas, ūdensmotocikli) un dažādiem ūdenssporta veidiem. Nereti šie peldlīdzekļi iebrauc arī liegumā ietvertajos ūdeņos. Lielupe un tās attekas ir būtiska šīs Jūrmalas daļas ainavas sastāvdaļa.

Ietekmējošie faktori

Lieguma ūdeņus ietekmē kopējā hidroekoloģiskā situācija Lielupē. To raksturo salīdzinoši augsts piesārņojums, kas veicinājis upei sākotnēji neraksturīgas nitrofīlas veģetācijas izveidošanos tās krastos.

2.2.2. Pļavas

Dabas aizsardzības vērtība

Pļavas ir Latvijai unikāls biotopu komplekss. Lieguma teritorijā iekļautajās pļavās sastopami ES biotopu un sugu direktīvas pielikumos ierakstīti biotopi, kā arī Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Nozīmīgākais biotops ir jūrmalas pļavas, kuras Latvijā sastopamas nedaudz vietās. Tur aug ievērojams skaits Latvijā īpaši aizsargājamu augu sugu un ES biotopu direktīvas pielikumā minētā purva mātsakne. Liegumā iekļautie pļavu fragmenti ir pēdējā liecība par Lielupes palienes pļavu biotopiem.

Sociālekonomiskā vērtība

Lielupes pļavās izmantotas siena ieguvei un ganīšanai. Pēdējos gados to lauksaimnieciskā izmantošana gandrīz pilnīgi pārtraukta. Tās izmanto rekreācijai – galvenokārt kā pieeju makšķerēšanas vietām. Potenciāli, labiekārtojot atsevišķas lieguma teritorijas, pļavas var izmantot kā pastaigu vietas. Tās ir izmantojamas vides izglītībā, kā mācību ekskursiju objekts. Pļavas ir interesants dabas tūrisma objekts. To iekļaušana apskates objektos un pastaigu maršrutos var dažādot piedāvājumu Jūrmalas viesiem.

Ietekmējošie faktori

Pļavas negatīvi ietekmē pārtrauktā lauksaimnieciskā darbība. Tāpēc tās aizaug. Atsevišķos pļavu nogabalos pie makšķerēšanas vietām ir daudz sadzīves atkritumu. Vietām tiek bērti atkritumi un būvgruži. Pļavās ierīkoti mazdārziņi. Pēc to pamešanas lēnām atjaunojas dabiskā veģetācija, tomēr joprojām vērojams liels augu sabiedrībām neraksturīgo sugu īpatsvars. Vietām nenovāktas dārza mājiņu, žogu un citu ar mazdārziņiem saistītās infrastruktūras elementu paliekas. Pļavu augāja struktūru negatīvi ietekmē vairāk vai mazāk regulārā un nekontrolētā kūlas dedzināšana.

2.2.3. Meži

Dabas aizsardzības vērtība

Lieguma teritorijā ietilpstošā mežaudzes palielina teritorijas bioloģisko daudzveidību. Tā ir būtiska palienes ainavas sastāvdaļa. Slapjā melnalkšņu meža fragments ir viens no nedaudzajiem Jūrmalā, kurā šis meža biotops Lielupes krastā vēl ir saglabājies. Tam ir nozīme kopējā palienei raksturīgā ūdensrežīma saglabāšanā. Mežs darbojas arī kā buferzona starp ielu un lieguma pļavu biotopiem.

Sociālekonomiskā vērtība

Meža sociālekonomisko vērtību nosaka tā koksnes krāja. Neatsverama ir meža ekoloģiskā loma pilsētā.

Ietekmējošie faktori

Mežaudze ir piesārņota ar sadzīves un celtniecības atkritumiem, kuri negatīvi ietekmē gan pašu biotopu, gan tajā sastopamās sugas.

4.tabulā apkopota informācija liegumā sastopamo biotopu dabiskumu un retumu Latvijā, tipiskumu reģionā un jutību pret antropogēnajiem faktoriem.

4.tabula

Lieguma biotopu dabiskums un retums Latvijā, tipiskums reģionā un jutība pret antropogēnajiem faktoriem

Biotops

dabisks

rets

tipisks

jutīgs

Saldūdeņi

3

1

3

2

Pļavas

1

2

2

3

Meži

3

1

2

2

1 – nav/gandrīz nav

2 – samērā

3 – ļoti

2.3. SUGAS KĀ DABAS AIZSARDZĪBAS VĒRTĪBA, TO SOCIĀLEKONOMISKĀ VĒRTĪBA UN TĀS IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

2.3.1 Flora

Dabas aizsardzības vērtība

Lieguma pļavu biotopos ir konstatētas vairākas retas aizsargājamas sugas. Nozīmīgākās ir eksemplāriem ļoti bagātās purva mātsaknes Angelica palustris cenopopulācijas. Suga iekļauta Sarkanās grāmatas 1.kategorijā - izzūdošās sugas. Purva mātsakne sastopama ļoti reti - tikai Randu pļavās starp Salacgrīvu un Ainažiem, ka arī Rīgā un Jūrmalā. Latvijā ir tās areāla rietumu robeža. Suga tās ierobežotās izplatības dēļ iekļauta Eiropas Padomes direktīvā par dabisko biotopu un savvaļas floras un faunas aizsardzību (1992.gada 21. maija direktīva 92/43), akcentējot nepieciešamību tās aizsardzības pasākumus veikt visā Eiropā. Lielupes pļavu augu sabiedrībās izveidojušās ļoti blīvas, bagātīgi ziedošas un augļus ražojošas mātsaknes cenopopulācijas. Nozīmīgas un eksemplāriem bagātas ir vienguma hermīnijas Herminium monorchis un jumstiņu gladiolas Gladiolus ibricatus atradnes, kurām svarīga loma sugas genofonda saglabāšanā.

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai īpaši vērtīgas ir liegumā sastopamāso un Latvijā ļoti retās augu sugas, kas raksturīgas iesāļajiem (halofītiskajiem) piekrastes biotopiem: zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum, jūrmalas āžloks Triglochin maritimum, jūrmalas pienzāle Glaux maritima.

Sociālekonomiskā vērtība

Lieguma bagātā flora piedāvā lielisku iespēju izziņas un mācību ekskursijām dabā. Noteikta tirgus vērtība ir dekoratīvajiem augiem, kurus dažviet pļavās šim nolūkam plūc. Tāpat lielākajās niedru audzēs iespējama to iegūšana komerciālām vajadzībām.

Ietekmējošie faktori

Pļavu floristisko daudzveidību negatīvi ietekmē saimnieciskās darbības pārtraukšana. Aizaugot ar niedrēm, samazinās pļavām raksturīgo augu īpatsvars augu sabiedrībās. Atsevišķās vietās aizaugšanu sekmējusi seklās grāvju sistēmas nekopšana. Grāvjiem aizaugot mainījās hidroloģiskais režīms un palielinājās mitrumu mīlošo sugu, tai skaitā niedres īpatsvars augu sabiedrībās. Upes eitrofikācija, blakus esošie mazdārziņi sekmējuši slāpekli mīlošo (nitrofīlo) sugu savairošanos. Agrākajās mazdārziņu vietās savairojušās nezāles, dārzbēgļi un slāpekli mīlošas sugas. Vietām vērojama dārzbēgļu lokāla ieviešanās dabiskajās augu sabiedrībās.

2.3.2 Fauna

Dabas aizsardzības vērtība

Nozīmīgākā ir lieguma putnu fauna. Liegumā konstatētas vairākas Latvijas un ES mēroga retas aizsargājmas putnu sugas kā, piemēram, grieze (Crex crex), mazais ormanītis (Porzana parva), brūnā čakste (Lanius collurio).

Sociālekonomiskā vērtība

Tā kā liegumā medības nenotiek, vislielāko ekonomisko vērtību šeit veido Lielupes zivju sugas, kuras tiek samērā intensīvi makšķerētas (nekomerciālā zveja).

Ietekmējošie faktori

Dzīvnieku sugas tikpat lielā mērā kā augus ietekmē to biotopu stāvoklis. Dažām putnu sugām, piemēram, griezei svarīgs ietekmējošais faktors tāpat kā retajām augu sugām ir pļavu stāvoklis; to aizaugšana šo sugu ietekmē negatīvi. Bezmururkaulnieku sugas ļoti negatīvi ietekmē kūlas dedzināšana.

2.4. TERITORIJAS VĒRTĪBU APKOPOJUMS UN PRETNOSTATĪJUMS

Dabas un kultūras vērtības

Sociālekonomiskās vērtības

Bioloģiski vērtīgas palienes pļavas ar retām aizsargājamām augu sugām, putnu barošanās un ligzdošanas vieta

Vieta dzīvojamo- un komercēku celtniecībai, laba vieta lopu ganīšanai un zāles un niedru pļaušanai, rekreācijai

Kultūrvēsturiskās ainavas sastāvdaļa

Saldūdens biotopi, kurus apdzīvo dažādas zivju un ūdensputnu sugas

Laba vieta atpūtai uz ūdens, makšķerēšanai, putnu vērošanai un fotografēšanai

Vērtīga mežaudzes

Koksnes krāja, iespēja atpūsties, skābekļa avots, ainaviska vērtība

Aplūkojot lieguma bioloģiskās un sociālekonomiskās vērtības, skaidri iezīmējas konflikts starp bioloģisko vērtību saglabāšanu un teritorijas zemes tālāko transformāciju.

 

 

 

3. DAĻA. TERITORIJAS SAGLABĀŠANAS MĒRĶI

3.1. TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANAS IDEĀLAIS JEB ILGTERMIŅA MĒRĶIS

Saglabāt Lielupes grīvas palienes ekosistēmu bioloģiskās vērtības, nodrošinot labvēlīgus apstākļus tipiskajām, retajām un aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām, vienlaikus nodrošinot lieguma teritorijas izmantošanu atpūtai un izglītošanai.

3.2. TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANAS ĪSTERMIŅA MĒRĶI PLĀNĀ APSKATĪTAJAM APSAIMNIEKOŠANAS PERIODAM

3.2.1. Atjaunot un uzturēt labvēlīgu aizsardzības stāvokli retajām pļavu sugām un biotopiem visā dabas lieguma teritorijā.

3.2.2. Palielināt iedzīvotāju informētību par dabas liegumu un tā aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

3.2.3. Nodrošināt noteiktu labiekārtojuma līmeni lieguma apmeklētājiem, vienlaicīgi saudzējot un saglabājot dabas vērtības.

3.2.4. Nodrošināt regulāru informāciju par vides kvalitāti, reto sugu populāciju un biotopu stāvokli.

4. DAĻA. APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI

4.1. APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI

Lieguma teritorijā ir veicami dažādi apsaimniekošanas pasākumi, tie apkopoti tabulā. Ar cipariem norādīta pasākuma prioritāte.

Mērķis

Pasākums

Laiks

Izmaksas

Koordinē

Prioritāte

3.2.1. Reto sugu un biotopu labvēlīgā aizsardzības stāvokļa atjaunošana un uzturēšana lieguma pļavās

1) Pļavu un niedrāju pļaušana;

 

No 2005.gada katru gadu

66,00 Ls par ha pļavu:

3432,00 Ls gadā

108,00 Ls par ha niedrāju:

15 120,00 Ls

LDF,

JD

1

2) Krūmu un jauno koku ciršana pļavās

2005.

108,03 Ls par ha;

756,00

LDF;

JD

1

3) Ganīšanas atjaunošana

2006.

1005,00 Ls par km

LDF

2

4) Veco meliorācijas sistēmu atjaunošanas iespēju un nepieciešamības analīze un projekta izstrāde

2006.

1300,00 Ls

JD

3

5) Pļavu biotopu atjaunošana Bražciema pļavās, rekultivējot mazdārziņus

2006.

1000,00

Ls ha

5000,00 Ls

JD

3

6) Pļavu biotopu atjaunošana Dzintaru pļavās, likvidējot grunts uzbērumus

2007.

3000,00 Ls

JD

4

7) Atteku tīrīšana

2006. – 2010.

1,80 Ls m³

977 708 Ls

JD

4

8) Grāvju tīrīšana

2006. – 2010.

1,80 Ls m³

15 368 Ls

JD

4

3.2.2. Mežu bioloģiskās vērtības palielināšana

Neiejaukšanās – mežsaimnieciskās darbības neveikšana

Visu plānošanas periodu

_

 

1

3.2.3. Iedzīvotāju informētības par dabas liegumu un tā aizsardzības un izmantošanas noteikumiem palielināšana

1) Dabas lieguma robežu iezīmēšana dabā

2005.

500,00 Ls

JD, LRVP

1

2) Informācijas zīmju uzstādīšana pie galvenajām pieejām liegumam

2005.

500,00 Ls

JD, LRVP

2

3) Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana

2005.

10 000,00 Ls

JD, LRVP

2

4) Informatīva bukleta izdošana

2006.

850,00 Ls

JD,

LDF

3

3.2.4. Nodrošināt noteiktu labiekārtojuma līmeni lieguma apmeklētājiem, vienlaicīgi saudzējot un saglabājot dabas vērtības

1) Atkritumu izvākšana

2005.

300,00 Ls

JD

1

2) Labiekārtotu makšķerēšanas vietu izveidošana

2007.

3000,00 Ls

JD,

LDF

3

3) Atkritumu urnu uzstādīšana un regulāra izvešana

2006.

100,00 Ls mēnesī vasaras sezonā

JD,

LDF

2

4) Pastaigu taku, tiltu, tiltiņu, laipu un caurteku izveidošana

2007.

10 000,00 Ls

JD,

LDF

4

5) Putnu novērošanas torņa uzbūvēšana

2007.

10 000,00 Ls

JD,

LDF

4

6) Pastaigu taku iezīmēšana un labiekārtošana

2007.

5000,00 Ls

JD, LDF

3

7) Botānikas takas izveidošana

2008.

1000,00 Ls

JD, LDF

3

3.2.5. Regulāras informācijas nodrošināšana par vides kvalitāti, reto sugu populāciju un biotopu stāvokli

1) Pļavu biotopu monitorings Nacionālās bioloģiskās daudzveidības programmas ietvaros

2005. –2010.

350,00 Ls gadā

VVA

LDF

1

2) Putnu sugu monitoringa programmas izstrādāšana un ieviešana

2005. –2010.

Izstrāde 500,00 Ls

Veikšana

350,00 Ls gadā

VVA

LDF

LOB

2

 

4.2. APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMU APRAKSTS

4.2.1. Reto sugu un biotopu labvēlīgā aizsardzības stāvokļa atjaunošana un uzturēšana lieguma pļavās

4.2.1.1. Pļavu pļaušana

Pļavu pļaušana ir nozīmīgākais un pats aktuālākais pasākums bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un atjaunošanas nodrošināšanai dabas liegumā. Pļavas jāpļauj, sākot no vienas malas vai vidus, vismaz 10 cm augstumā. Optimālais pļaušanas laiks – ne ātrāk par 10.jūliju. Vislabākā metode ir pļaušana, sienu izvācot, taču pieļaujama arī zāles pļaušana, to sasmalcinot. Nedrīkst atstāt nopļauto zāli vālos.

Niedrāju pļaušanu nedrīkst sākt ātrāk par 10.jūliju. Niedres pļauj 10 – 15 cm augstumā.

Lai sekmētu Dzintaru pļavu apsaimniekošanu, jāizvērtē optimālākā iespēja nokļūt šais pļavās. Lai iebrauktu tajās ar pļaušanas tehniku, iespējams, būs nepieciešams uzbūvēt tiltu vai caurteku pāri grāvjiem. Šāda veida celtniecība lieguma teritorijā nav pretrunā ar tās dabas aizsardzības mērķiem.

4.2.1.2. Krūmu un jauno koku ciršana

Nocirstos kokus un krūmus jāizvāc no teritorijas vai jāsadedzina. Dedzināšanai jāizvēlas vietas, kurās nevar sabojāt īpaši aizsargājamo augu vai īpaši aizsargājamo biotopu atradnes. Vislabāk tos sadedzināt tieši virs krūmu celmiem. Iespēju robežās veicama arī krūmu sakņu iznīcināšana blīvāk aizaugušajās vietās.

4.2.1.3. Ganīšanas atjaunošana

Vislabākais apsaimniekošanas veids jūrmalas pļavām ir ganīšana. Tāpēc to iespējams veikt visā lieguma platībā. Dabas aizsardzības plānā patlaban atzīmētas ganīšanas atjaunošanai paredzētās prioritārās platības – Dzintaru pļavas un Buļļuciema pļavas. Vispiemērotākie mājdzīvnieki ir gaļas liellopi. Tomēr daudz reālāk, savienojot ar atpūtas un rehabilitācijas pasākumiem, ir zirgu ganīšana šais platībās, kas nav pretrunā ar dabas vērtību saglabāšanu pļavās. Ganības iežogo ar piemērotu aploku. Vislabākais ir kāršu aploks ar papildus elektrisko ganu. No praktiskā viedokļa, jo lētāks un ātrāk uzceļams, ir dzeloņdrāšu aploks. Arī to pildina ar elektrisko ganu. Ganīšanas priekšrocības – ir nelielas ikgadējās izmaksas. Sākotnējās izmaksas ir lielākas, jo jābūvē aploki un jāiegādājas ganāmpulks. Lielupes palienē nav ganīšanai piemērotu mežu un krūmāju, tāpēc ziemā dzīvnieki būs jāpiebaro un tiem jāceļ nojume. Vēlamais blīvums – 0,7 dzīvnieki uz 1 ha.

4.2.1.4. Veco meliorācijas sistēmu atjaunošanas iespēju un nepieciešamības analīze un projekta izstrāde

Dzintaru palienē bijuši sekli grāvji, kas daļēji nosusinot palieni, atviegloja tās pļaušanu, kā arī palielināja zālāja ražību. Nepieciešams analizēt iespēju atjaunot seklos meliorācijas grāvjus un novērtēt to ietekmi uz pļavu augu un putnu sugām.

4.2.1.5. Pļavu biotopu atjaunošana Bražciema un Dzintaru pļavās, rekultivējot mazdārziņus

Dārziņu teritorijās jāizcērt augļu koki un ogulāji, sadedzinot to zarus, jāaizvāc celmi. Nepieciešams novākt dārza mājiņu, žogu un citas dārziņos saglabājušās agrākās infrastruktūras paliekas. Pēc kokaugu augāja un atkritumu aizvākšanas jāuzirdina pļavas augsnes virskārta un tās var atstāt, lai dabiski kolonizētu savvaļas augi. Sākumā – pirmos divus gadus – šīs platības pļaujamas divas reizes gadā.

4.2.1.6. Pļavu biotopu atjaunošana Dzintaru pļavās, likvidējot grunts uzbērumus

Jānovāc mākslīgi uzbērtā grunts līdz dabiskās palienes augstuma atzīmei. Ja šai līmenī nav saglabājusies dabiskā palienes augsne – jāuzved melnezeme. jāuzirdina pļavas augsnes virskārta un tās var atstāt, lai dabiski kolonizētu savvaļas augi. Sākumā – pirmos divus gadus šīs platības pļaujamas divas reizes gadā.

4.2.1.7. Atteku tīrīšana

Antropogēnā piesārņojuma dēļ attekās uzkrājies biezs dūņu slānis. Tas veicina atteku aizaugšanu un izmaina agrāk palienei raksturīgos biotopus un ainavas. Atteku tīrīšanu veic ne agrāk kā, sākot no 10. jūlija. Ja ziemā nav ledus, to nedrīkst darīt ilgāk par 1. martu.

4.2.1.8. Grāvju tīrīšana

Dzintaru un Bražciema pļavās saglabājušies vairāki lieli meliorācijas grāvji, kuri nav tīrīti un ir piesērējuši. Nepieciešama šo grāvju tīrīšana. Tas uzlabos hidroloģisko režīmu, kā arī veidos apmeklētājiem pievilcīgāku vidi un ainavu.

Lielo grāvju tīrīšana veicama sākot no 10. jūlija līdz 1. martam.

4.2.2. Mežu bioloģiskās vērtības palielināšana

4.2.2.1. Neiejaukšanās dabiskajos meža attīstības procesos

Lai palielinātu bioloģisko daudzveidību slapjajos palienes mežos, pēc iespējas mazāk jāiejaucas dabiskajos meža attīstības procesos. Tāpēc plānošanas periodā nav nepieciešami nekādi mežsaimnieciskie pasākumi lieguma mežaudzēs.

4.2.3. Iedzīvotāju informētības par dabas liegumu un tā aizsardzības un izmantošanas noteikumiem palielināšana

4.2.3.1. Lieguma robežu iezīmēšana

Uzstāda MK noteikumos paredzētās standarta lieguma robežzīmes.

4.2.3.2. Informācijas zīmju uzstādīšana uz galvenajiem pieejas ceļiem

Ielu galos, kas robežojas ar liegumu, izvieto uzrakstus “Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas”” ar piktogrammām, kurās attēlo galvenos ierobežojumus, kas saistīti ar lieguma Dabas vērtību saglabāšanu.

4.2.3.3. Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana

Izgatavo un uzstāda informācijas stendus “Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas””, kuros ir informācija par liegumu un tā dabas vērtībām: izveidošanas gadu, platību visam liegumam un konkrētajai teritorijai, teritoriju izvietojuma shēmu un attiecīgās teritorijas karti, īsu aprakstu par lieguma galvenajām dabas vērtībām un to apsaimniekošanu.

4.2.3.4. Informatīva bukleta izdošana

Sagatavo bukletu par lieguma dabas vērtībām un to izpēti un apsaimniekošanu.

4.2.4. Lieguma teritorijas labiekārtošana.

4.2.4.1. Atkritumu izvākšana

Vienreizējs pasākums – esošo izgāzto sadzīves un dārza atkritumu, kā arī būvgružu aizvešana no lieguma teritorijas.

Regulārs – divas reizes gadā izstaigāt lieguma teritoriju, galvenokārt gar upi, makšķerēšanas vietas un pastaigu takas un savākt tur esošos atkritumus. Organizēt to aizvešanu.

4.2.4.2. Labiekārtotu makšķerēšanas vietu izveidošana

Izveido īpaša dēļu platformas ērtākai pieejai upei. Izvieto piktogrammas par konkrētajā vietā atļautajām un aizliegtajām darbībām.

4.2.4.3. Atkritumu urnu uzstādīšana un izvešana

Izvieto vienota parauga atkritumu urnas un organizē to regulāru izvešanu: atkarībā no apmeklētāju plūsmas no vienas reizes nedēļā līdz 1 reizei mēnesī.

 

 

4.2.4.4. Putnu novērošanas torņa uzbūvēšana

Buļļuciema pļavās uzbūvē putnu novērošanas torni. Izmantojama, piemēra, Engures dabas parka pieredze.

4.2.4.5. Pastaigu taku iezīmēšana un labiekārtošana

Ar vienota parauga norādēm iezīmē liegumu šķērsojošās takas, kas izmantojamas pastaigām, kā arī izziņas ekskursijām un apmācībai. Īpaši izceļ takas sākumu un beigas, norāda tās garumu un plānu. Piemērotās vietās izvieto piknikam piemērotus galdus un solus, izveidojot atpūtas vietas. Tur izvieto piktogrammas ar atļautajām un aizliegtajām darbībām.

4.2.4.6. Botānikas takas izveidošana

Priedaines pussalas pļavās ierīko botānisko izziņas taku: izgatavo un uzstāda norādes, informācijas stendus par tur redzamajām augu sugām.

4.2.5. Regulāras informācijas nodrošināšana par vides kvalitāti, reto sugu populāciju un biotopu stāvokli

4.2.5.1. Nacionālās monitoringa programmas īstenošana

Turpina sākto pļavu veģetācijas monitoringu Priedaines un Buļļuciema pļavās.

4.2.5.2. Putnu monitoringa programmas izstrāde un ieviešana

Izstrādā putnu populāciju blīvuma un ligzdošanas sekmju monitoringu.

5. DAĻA. PLĀNA IEVIEŠANA UN ATJAUNOŠANA

5.1. PLĀNA IEVIEŠANAS PRAKTISKIE ASPEKTI

Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 25.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība veic dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” pārvaldi. Tā ietver arī dabas aizsardzības plāna ieviešanu. Lai to veiktu visefektīvāk, ieteicams izveidot par lieguma apsaimniekošanu atbildīgā speciālista posteni vai arī īpašu tā pārvaldes un apsaimniekošanas institūciju, kas organizē un koordinē teritorijā veicamos pasākumus.

5.2. PLĀNA ATJAUNOŠANA

Plāns ir paredzēts pieciem gadiem, no 2005.gada līdz 2009.gadam, kad atkal veicama tā atjaunošana. Tāpat, iespējama dabas aizsardzības plāna ātrāka atjaunošana, ja tas nepieciešams neparedzētu apstākļu dēļ.

5.3. INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMU PROJEKTS

 1. Noteikumi nosaka dabas lieguma “ Lielupes grīvas pļavas” (turpmāk tekstā – liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību.
 2. Lieguma teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.
 3. Visā dabas lieguma teritorijā ir atļautas darbības, kas nav pretrunā ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem un nerada draudus lieguma galveno dabas vērtību saglabāšanai:

3.1. cilvēku uzturēšanās;

3.2. peldēšanās un makšķerēšana;

3.3. zāles un niedru pļaušana pēc aizsardzības plānā norādītā termiņa;

3.4. ganīšana dabas aizsardzības plānā norādītajā intensitātē.

4. Atsevišķās lieguma teritorijās atļauts

4.1. meliorācijas sistēmu atjaunošana lieguma III un IV teritorijā (Dzintaru un Bražciema pļavās);

4.2. pārvietošanās ar motorizētiem ūdenstransporta līdzekļiem lieguma V teritorijā (Priedaines pļavās);

4.3. ar kanalizācijas spiedvada rekonstrukciju un uzturēšanu saistītie darbi lieguma VI teritorijā (Buļļuciema pļavās);

4.4. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, ja tas nepieciešams vēsturisko zemesgabalu atjaunošanai VI teritorijā (Buļļuciema pļavās).

5. Dabas liegumā ir aizliegts:

5.1. būvēt ēkas;

5.2. veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību) ciršanu un novākšanu;

5.3. noplūkt, izraut vai vākt augus vai to daļas jebkurā attīstības stadijā;

5.4. iznīcināt vai bojāt liegumā izvietotās visa veida informācijas zīmes un apzīmējumus, kā arī izveidotos infrastruktūras objektus.

 


Pielikumi

1.1. pielikums


1.2. pielikums


1.3. pielikums


1.4. pielikums


1.5. pielikums


2.1. pielikums


2.2. pielikums


2.3. pielikums


2.5. pielikums


3.1. pielikums


3.2. pielikums


3.3. pielikums


3.4. pielikums

6.pielikums

Īpašumtiesības dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavas”

Teritorija

Kadastrs

Platība, ha

Īpašnieks

1

13000103725

5,5

Pašvaldība

1

upe 1

0,3

2

13000103725

6,3

Pašvaldība

2

upe 1

1,3

3

13000077901

17,0

Pašvaldība

3

13000077901

17,4

Pašvaldība

3

13000077902

5,4

Pašvaldība

3

13000077903

2,3

Pašvaldība

3

13000088901

1,5

Pašvaldība

3

13000089001

6,6

Pašvaldība

3

13000098702

0,6

Pašvaldība

3

13000098801

2,1

Pašvaldība

3

ceļš 1

0,3

Pašvaldība

4

13000061302

3,3

Pašvaldība

4

13000061308

3,3

Pašvaldība

4

upe 2

1,4

5

13000052402

35,2

Pašvaldība

6

13000022301

142,0

Pašvaldība

6

13000022304

0,9

Privātīpašums

6

13000022305

0,8

Privātīpašums

6

13000022306

0,4

Privātīpašums

6

13000022307

4,7

Privātīpašums

6

13000022308

0,6

Privātīpašums

6

13000022312

0,2

Privātīpašums

6

13000022316

0,4

Privātīpašums

6

13000022327

0,2

Privātīpašums

6

13000022328

0,4

Privātīpašums

 

6.1.pielikums

Informatīvās sēdes dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādāšanai protokols

Jūrmala, 2004.gada 3.septembris

Sēdes protokols

Sēdi vada: Ivars Kabucis

Protokolē: Andris Vaiders

Darba kārtība:

 1. Informācija par Latvijas Dabas fondu. I.Kabucis (Latvijas Dabas fonds)
 2. Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas” un Dabas aizsardzības pārvalde pasūtītais dabas aizsardzības plāns liegumam. I.Kabucis (LDF)
 3. Dabas aizsardzības plāni un to izstrādes gaita. I.Kabucis (Dabas aizsardzības pārvalde)
 4. Dabas aizsardzības plāna sagatavošanā paredzētie pasākumi. I.Kabucis (LDF)
 5. Jautājumi un diskusijas

Sēdes gaita:

1. Informācija par Latvijas Dabas fondu

I.Kabucis iepazīstina klātesošos ar LDF (Latvijas dabas fonds). Viņš informē par fonda galvenajiem darba virzieniem un pieredzi dabas aizsardzības plānu izstrādāšanā. LDF ir apņēmies izstrādāt dabas aizsardzības plānu liegumam “Lielupes grīvas pļavas” atbilstoši MK noteikumiem un Vides aizsardzības ministrijas norādījumiem.

2. Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas” un Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtītais dabas aizsardzības plāns liegumam. I.Kabucis

Liegums izveidots 2004.gadā. Lieguma dabas aizsardzības plāna izstrādi ir pasūtījusi dabas aizsardzības pārvalde. Lieguma dabas vērtības ir pļavu biotopu daudzveidība (11 dažādi pļavu biotopi), kā arī tur mītošie un migrējošie putni. Dažādie pļavu biotopi liecina, ka šajā teritorijā ir samērā liela jūras ietekme.

3. Dabas aizsardzības plāni un to izstrādes gaita. I.Kabucis

I.Kabucis informē par dabas lieguma izveidošanu un dabas aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību. Plāna izveidošanu un īstenošanu ir pasūtījusi Dabas aizsardzības pārvalde. Ir jāizveido uzraudzības grupa, kura uzrauga notiekošos darbus. Darba beigās nodod ar visām ieinteresētajām institūcijām saskaņotu plānu un projektu individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, kurus apstiprina Ministru Kabinets.

4. Dabas aizsardzības plāna sagatavošanā paredzētie pasākumi. I.Kabucis

I.Kabucis: Plāna sastāvdaļa ir pasākumi, kuri paredz turpmāko darbību. Lai izstrādātu plānu nepieciešams apkopot informāciju un veikt ekspedīcijas uz Lielupes grīvas pļavām. Teritorija ir samērā daudz pētīta, galvenokārt no augu viedokļa, kā arī šeit sastopamie putni. Pašlaik teritoriju nopietni apdraud pļavu aizaugšana. Potenciāls drauds - dzīvojamo platību paplašināšana un ūdenstūrisma infrastruktūras objektu veidošana.

5. Jautājumi un diskusijas.

J.Kajaks ierosina teritorijā izveidot ceļu, kuru varētu izmantot, lai efektīvāk pļautu pļavas.

R.Karule ierosina un diskutē par ūdens transporta lielajiem ātrumiem, kā rezultātā nopietni tiek izskaloti Lielupes krasti.

E.Antons ierosina mainīt lieguma noteiktās robežas, lai varētu palielināt ostas platības. Noris šāda diskusija.

E.Tauriņš iesaka, ka zemju īpašniekiem būtu jāatlaiž nodokļi un tādēļ būtu jāpļauj savā īpašumā esošās pļavas.

Izvirza pārstāvjus uzraudzības grupai, iesakot sekojošus kandidātus: Laura Nosova, Pēteris Pildiņš, Gatis Truksnis, Rita Kņūtiņa, Eižens Cepurnieks, Juris Rjabiņins, Edvīns E.Antons ierosina mainīt lieguma noteiktās robežas, lai varētu palielināt ostas platības. Noris plaša diskusija.

 

 

6.2.pielikums

Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Lielupes grīvas pļavas”

Uzraudzības grupas sēde

2004.gada 8. novembris

Dalībnieku saraksts

Vārds, uzvārds

Pārstāv (darbavieta, īpašuma nosaukums)

Ieņemamais amats

Adrese, tālrunis, e-pasta adrese

Laura Nosova

DAP

Vadītāja vietniece

laura.nosova@dap.gov.lv

Juris Rjabiņins

Iedzīvotāju konsultatīvā padome

 

Lašu 5-38

6815595

Edvīns Antons

Privātīpašnieks

   

Jānis Kajaks

Privātīpašnieks

RTU,MZLĶ fakultātes docents

Jūrmala, Vikingu 74

9256482

Eižēns Cepurnieks

Lielupes ostas pārvalde

Pārvaldnieks

Jūrmala, Vikingu 3

9425860

Pēteris Pildiņš

Lielrīgas RVP

inspektors

9181996

Ivars Kabucis

LDF

Projekta vadītājs

kabucis@lanet.lv

Andris Vaiders

LDF

 

6471466

Rita Kņotiņa

Jūrmalas dome

VAN vadītāja

rita@jpd.gov.lv

Sēdes protokols

Sēdi vada: Ivars Kabucis

Protokolē: Andris Vaiders

Darba kārtība:

1. Informācija par jaunumiem dabas lieguma plāna “Lielupes grīvas pļavas”. I.Kabucis

2. Informācija par turpmāk paredzētajiem pasākumiem lieguma teritorijā. I.Kabucis

3. Jautājumi un diskusijas.

Sēdes gaita:

1. Informācija par izmaiņām dabas lieguma plānā “Lielupes grīvas pļavas” I.Kabucis

I.Kabucis iepazīstina klātesošos ar jaunumiem dabas lieguma plānā.. Viņš informē ka ir izveidots teritorijas apraksts, maz ziņu par faunu, jo galvenais lieguma teritorijā ir flora un ornitofauna, kā arī informē par kartogrāfiskā materiāla veidošanu un jaunumiem.

2. Informācija par turpmāk paredzētajiem pasākumiem lieguma teritorijā I.Kabucis

Patlaban nav zināms, ko darīt ar mežiem, kuri atrodas lieguma teritorijā, jo pēdējos gados nav veikta saimnieciskā darbība. Secina, ka vienīgā nepieciešamā darbība ir atkritumu izvākšana. Nepieciešama krūmu izciršana. Atjaunot meliorācijas sistēmas, papildus veicot hidroloģisko izpēti. Likvidēt mazdārziņus un Dzintaru pļavu grunts uzbērumus. Izveidot ceļus, kas atvieglotu piekļuvi neapsaimniekotajām teritorijām. Izveidot makšķerēšanas vietas. Izveidot peldētavas. Izveidot putnu novērošanas torņus.

3. Jautājumi un diskusija

Izvēršas plaša diskusija par pļaušanu un ganīšanu lieguma teritorijā. J.Kajaks ierosina piekopt ziemas pļaušanu, jo daļai teritorijas ir grūti piekļūt. E.Antons ierosina pļaušanu veikt tikai privātīpašnieku zālāju platības, kā arī vēlas zināt vai lieguma teritorijā atļauts atrasties suņiem. E.Antons ierosina arī veikt upes bagarēšanu, jo apgrūtināta laivu satiksme. Visus klātesošos uztrauc mazā ūdens apmaiņa vecupēs, kas izvēršas plašā diskusijā. P.Pildiņš ierosina veikt zīdītāju monitoringu lieguma teritorijā. E. Cepurnieks - ostas pārstāvis ir pret labiekārtotām makšķernieku atpūtas vietām, jo uzskata, ka tie veic vairāk ļauna, nekā laba. E.Antons ir pārliecināts, ka govju turēšana pilsētas teritorijā ir pretlikumīga, tomēr citi klātesošie pierāda pretējo.

 

 

6.3.pielikums

Uzraudzības grupas sēde

14.12.2004

Rīgas rajons, Jūrmalas pilsētas dome, mazā zāle.

Protokols

Sēdi vada: Ivars Kabucis

Protokolē: Andris Vaiders

Darba kārtība:

1. Informācija par dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” dabas aizsardzības plāna jaunāko variantu. I.Kabucis

2. Jautājumi un diskusija.

Sēdes gaita:

1. Informācija par jaunumiem dabas lieguma plānā “Lielupes grīvas pļavas” I.Kabucis

I.Kabucis iepazīstina klātesošos ar papildināto plāna versiju.

2. Jautājumi un diskusija

E.Cepurnieks interesējas par dabas lieguma robežām, vai tās ir mainītas – secina, ka robežas mainīt nav iespējams. M.Kreilis, turpinot iepriekšējo jautājumu, parāda liegumam nederīgās teritorijas, kurās P.Pildiņš ierosina izveidot auto stāvietu, kurā varētu automašīnas novietot liegumu apmeklējošie cilvēki. Kā vēl vienu potenciālu stāvvietas teritoriju E.Cepurnieks piedāvā netālo helikoptera nolaišanās laukumu, jo to jau sen neviens neizmanto. Kā samērā lielu problēmu E.Cepurieks min jaunā spiedvada izveidošanu. P.Pildiņš vēlas uzzināt, kur lieguma teritorijā ir paredzēti ceļi un takas, tās kartogrāfiskajā materiālā parāda I.Kabucis. P.Pildiņš vērš uzmanību būvniecības problēmai, kura varētu apdraudēt lieguma teritoriju, bet konstatē, ka lieguma teritorija ir dabas pamatne un būvniecība šajā teritorijā ir aizliegta. Lielu diskusiju izraisa jautājums par ugunskuru un telšu celšanu lieguma teritorijā. Secina, ka ugunskurus un teltis drīkstēs celt tikai īpaši norādītās vietās. P.Pildiņš interesējas par robežzīmēm, to skaitu un vietas, kur tās jāizvieto.

 

6.4.pielikums

Sabiedriskās apspriešanas sēde

14.12.2004

Rīgas rajons, Jūrmalas pilsētas dome, mazā zāle.

Protokols

Sēdi vada: Ivars Kabucis

Protokolē: Andris Vaiders

 

Darba kārtība:

1. Informācija par Latvijas Dabas fondu I.Kabucis

2. Informācija par dabas aizsardzības plānu “Lielupes grīvas pļavas” I.Kabucis

3. Jautājumi un diskusija.

Sēdes gaita:

1. Informācija par Latvijas Dabas fondu I.Kabucis

I. Kabucis iepazīstina klātesošos ar Latvijas Dabas fondu, par tā uzdevumiem un darbību.

2. Informācija par dabas aizsardzības plānu “Lielupes grīvas pļavas” I.Kabucis

I.Kabucis informē klātesošos par izstrādāto dabas aizsardzības plānā “Lielupes grīvas pļavas. Stāsta par lieguma izveidošanu 2004.gada pavasarī. Liegums sastāv no sešām atsevišķām teritorijām. Dabas aizsardzības plāna izveidi pārrauga Dabas aizsardzības pārvalde. Dabas aizsardzības plāns ir dokuments, kas apkopo informāciju un nosaka veicamos pasākumus aizsargājamā teritorijā. Dabas aizsardzības plāna izveidi finansē, gan Latvijas Dabas fonds, gan Dabas aizsardzības pārvalde. Galvenā problēma lieguma teritorijā ir pļavu aizaugšana ar niedrēm un krūmiem. Līdz ar to galvenais pasākums, kas nepieciešams lieguma teritorijā ir pļavu pļaušana un ganīšana, kā arī krūmu un koku ciršana. No visas lieguma teritorijas neaizauguši ir 52 ha, ar niedrēm aizauguši 120 ha, ar krūmiem un mākslīgiem grunts uzbērumiem klāti 42 ha. Visa lieguma teritoriju ir paredzēts iezīmēt ar īpašām robežas zīmēm. Pie lielākām takām un ceļiem paredzēts izvietot informācijas zīmes, kā arī ceļa zīmes “Iebraukt aizliegts”. Divās lieguma teritorijās ir paredzēta ganīšana. Teritorijā nepieciešams izveidot atpūtas vietas, kurās būs atļauts kurt ugunskurus un celt teltis.

3. Jautājumi un diskusija.

A.Muižnieks pievērš uzmanību uz citu aizsargājamo teritoriju informācijas zīmju mīnusiem – nav uzrādīti taku garumi un cik ilgā laikā var iziet taku. Kā otrs ierosinājums ir izveidot īpašu organizāciju, kura rūpētos par lieguma tīrību, izvestu atkritumus.

I.Kabucis informē par vispārējo aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumos ierakstīto aizliegumu dabas lieguma teritorijā pārvietoties ar motorizētajiem ūdenstransporta līdzekļiem.

I.Apinis vēlas zināt, kas notiks tad, kad pļavas būs sakoptas un tajās sāks braukt ar automašīnām, kā ar to cīnīties?

M.Kreilis informē, ka pie ceļiem, pa kuriem varēs iebraukt lieguma teritorijā būs izvietotas zīmes “Iebraukt aizliekts”.

A.Muižnieks vēlas zināt niedru pļaušanas laiku.

I.Kabucis – pļaušana sāksies jūlija vidū.

Tiek ierosināta ziemas pļaušana.

A.Muižnieks ierosina atjaunot grāvju sistēmu. Kā liela problēma tiek minēta tā, ka dzelzceļš ber atkritumus lieguma teritorijā. Ierosina lieguma malās pie ūdeņiem izveidot piestātni un atpūtas vietu jahtu braucējiem.

Sanāksmes dalībnieki diskutē par tilta nepieciešamību nokļūšanai Dzintaru pļavās. Uzdod jautājumus par mazo grāvju atjaunošanu.

Vairāki sanāksmes dalībnieki izsaka gandarījumu, ka šāds plāns izstrādāts un pauž cerību, ka plānā paredzētos pasākumus arī īstenos.