Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 9.martāNr.128

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija lēmumā Nr.66
„Par ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.un 24.pantu, kā arī ņemot vērā Tālivalža Keiva iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija lēmumu Nr.66 „Par ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju” un izslēgt 2.8.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis