Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 12.janvārīNr.1

Trešdienā

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē.

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs

Juris Hlevickis

Sēdi protokolē domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietniece

Alise Landsberga

   

deputāti:

Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.13.00 līdz sēdes beigām), Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.10.05-10.15), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.11.38-11.41, 12.00 – 12.15), Juris Griķis, Māris Kreilis (nepiedalās no plkst.12.00 līdz sēdes beigām), Dace Ķezbere (nepiedalās no plkst.10.05 – 11.05, 12.00-12.15), Māris Mežapuķe, Regīna Simsone, Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst.10.05-10.15, 12.40 – 12.42), Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.11.15-11.40, 12.00-12.15, 13.25 līdz sēdes beigām)

Nepiedalās:

Igors Dreija

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Finansu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece

Austra Smeltere

Būvvaldes vadītāja p.i.

Staņislavs Skirmants

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

   

Sēdē uzaicināti:

Agita Vizma Alaine, Rita Kņūtiņa, Māra Kalvāne, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Alvils Rudzītis, Gunta Liepiņa, Veronika Ramāne, Gunta Ušpele, Guna Voitkāne, Eduards Trofimovs, Agita Bērzupe, Laima Miķelsone

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

 

 

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Ančāns ierosina darba kārtībā iekļaut informāciju par J.Hlevicka vēstuli par priekšvēlēšanu aģitēšanas aizliegšanu Jūrmalas pilsētas domes uzņēmumos un organizācijās.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu:

„par” – 1 (I.Ančāns), „pret” – 6 (J.Griķis, A.Landsberga, J.Hlevickis, A.Tampe, M.Mežapuķe, A.Bašarins), „atturas” – 2(L.Alksnis, A.Vētra), „nebalso” – 2(M.Kreilis, R.Simsone)

balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

J.Hlevickis ierosina:

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

Noņemt no izskatīšanas jautājumu par atļauju turpināt būvniecību Jūrmalā, Cīruļu ielā 85.

Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību ar J.Hlevicka ierosinātajām izmaiņām:

„par” - 11, „pret” - nav, „atturas” – nav,

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora apstiprināšanu

 

Par Majoru kultūras nama struktūrvienības darbinieku skaita sarakstu

 

Par Jūrmalas pilsētas simboliem

 

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

 

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai

 

Par patvaļīgi uzbūvēto būvju nojaukšanu Jūrmalā, Teātra ielā 67

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 107 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Bražciems 27Fa un Bražciems 29Fa un adreses piešķiršanu

 

Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585

 

Par rūpnieciskās zvejaslimitu apstiprināšanu RJL piekrastē

 

Par kompensāciju par nojaukto dzīvojamo ēku Jūrmalā, Kāpu ielā 44

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

 

Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Ķemeru ielā 2

 

Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Raiņa ielā 84/86 lit.4

 

Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Slokas ielā 45

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „G Vilks”

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dubultu prospektā 10 nomas līguma noslēgšanu ar I.M.

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b nomas līguma noslēgšanu ar J.K.

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra lēmumā Nr.649

 

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Silu ielā 28 nomāšanu no R.S.

 

Par ēkas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35 lit.006 nodošanu apsaimniekošanā

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Lāču ielā 16 daļas atsavināšanu

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 33

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Liesmas ielā 1

1. Informācija

Ziņo:

J.Hlevickis informē deputātus par vētras veiktajiem postījumiem un avārijas dienestu darbu to seku likvidācijā.

J.Griķis ierosina uzdot būvvaldei noteikt kārtību kādā upes krasts un jūras kāpas tiek aizsargātas no vētras radītajiem postījumiem un kā tiek likvidētas plūdu sekas. Nākamajā domes sēdē izskatīt šo jautājumu.

2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.1)

Ziņo:

A.V.Alaine

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Vētra), nolēma pieņemt lēmumu par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu.

3. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora apstiprināšanu (lēmums Nr.2)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Vētra), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora apstiprināšanu

4. Par Majoru kultūras nama struktūrvienības darbinieku skaita sarakstu (lēmums Nr.3)

Ziņo:

G.Liepiņa

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka finansiāli vajadzētu atbalstīt atsevišķus veco automobiļu kluba organizētus pasākumus, nevis apmaksāt grāmatvedi, sētnieku, apkopēju un citu personālu.

J.Hlevickis skaidro, ka Majoru kultūras nama struktūra ar šādu struktūrvienību jau ir apstiprināts ar nolikumu pagājušajā domes sēdē! Aicina izteikt attieksmi balsojot.

D.Urbanovičs pieprasa vārdisko balsojumu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 8 (L.Alksnis, J.Griķis, A.Landsberga, J.Hlevickis, A.Tampe, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins), „pret” – 2 (I.Ančāns, V.Barinovs), „atturas” – 2(M.Kreilis, D.Urbanovičs), „nebalso” – 1 (M.Mežapuķe), balsošanas laikā izgājis A.Vētra), nolēma pieņemt lēmumu par Majoru kultūras nama struktūrvienības darbinieku skaita sarakstu.

5. Par Jūrmalas pilsētas simboliku (saistoši noteikumi Nr.1)

Ziņo:

G.Ušpele

Izsakās:

L.Alksnis ierosina labot 3 punktā kaijas lidošanas virzienu uz labo pusi, jo pievienotajos grafiskajos materiālos kaija lido uz labo, nevis kreiso pusi. .Apvienot punktus 7.2.3. un 7.3. punktā 7.2.3. un rakstīt to sekojošā redakcijā: „izgatavot un lietot Jūrmalas pilsētas karogu un pilsētas karoga attēlu dekoratīvos nolūkos kā pilsētas simbolu bez Jūrmalas pilsētas domes izsniegtas speciālas atļaujas”.

J.Griķis ierosina 7.3.punktu rakstīt sekojošā redakcijā: „7.3. Var izmantot:

   1. saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Jūrmalas pilsētas karoga attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos;
   2. galda karodziņu fiziskas un juridiskas personas oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu;
   3. Jūrmalas pilsētas pašvaldība pilsētas karogu un galda karodziņu kā goda apbalvojumu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par”- 12, „pret” - nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1, balsošanas laikā izgājis A.Vētra), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas simboliku.

6. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.4)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 13, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Vētra), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

7. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.5)

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

L.Alksnis jautā kāda ir būvniecības iecere zemesgabalā Jūrmalā, Turaidas ielā 15/17.

D.Urbanovičs jautā, kas ir zemes īpašnieks Jaunajā ielā 72. Kādēļ pašvaldībai būtu jātērē savi līdzekļi lai nojauktu ēkas, kas pašvaldībai nepieder turklāt atrodas uz zemes, kas arī nepieder pašvaldībai.

J.Hlevickis noņem lēmuma 1.punktu no izskatīšanas.

D.Urbanovičs ierosina lēmuma 3.punktā vārdus „mākslinieku namu” aizstāt ar vārdu „ēka”.

L.Alksnis uzskata, ka pašvaldībai būtu tiesības noteikt, kas atradīsies zemesgabalā Turaidas ielā 15/17. Uzskata, ka arī 3.punktu vajadzētu izslēgt no šī lēmuma projekta noskaidrot, kas tur atradīsies.

D.Urbanovičs atbalsta L.Alkšņa priekšlikumu.

V.Barinovs uzskata, ka tā kā zemesgabalam ir trīs īpašnieki var rasties problēmas, atbalsta L.Alkšņa priekšlikumu.

J.Hlevickis noņem lēmuma 3.punktu no izskatīšanas.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 13, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai.

8. Par patvaļīgi uzbūvēto būvju nojaukšanu Jūrmalā, Teātra ielā 67 (lēmums Nr.6)

Ziņo:

S.Skirmants

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” – 2), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgi uzbūvēto būvju nojaukšanu Jūrmalā, Teātra ielā 67.

9. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 107 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.7)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” - nav, „atturas” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 107 un adreses piešķiršanu.

10. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Bražciems 27Fa un Bražciems 29Fa un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.8)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis D.Urbanovičs), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Bražciems 27Fa un Bražciems 29Fa un adreses piešķiršanu.

11. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585 (lēmums Nr.9)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585.

12. Par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.10)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Izsakās:

A.Vētra ierosina jautājumu noņemt izskatīšanas, kamēr nav atrisināts jautājums par tīklu izlikšanu pretī Lielupes grīvai.

V.Barinovs ierosina kādā no nākamajām domes sēdēm izskatīt jautājumu par aizliegumu izlikt tīklus tajās vietās, kur tie traucē jahtu kustību.

A.Vētra - MK noteikumi nosaka, ka likt tīklus kuģu ceļos ir aizliegts, tādēļ vajadzētu precizēt kur atrodas kuģu ceļi.

A.Tampe ierosina piešķirt zvejniecības atļaujas tikai Jūrmalas iedzīvotājiem izņemot no saraksta 7, 12, 18, 21, 35, 37, 38, 40, 42 punktus.

Balsošanas rezultāti par A.Tampes priekšlikumu „par” – 5, „pret” – 2, „atturas” – 6, balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

D.Urbanovičs pieprasa vārdisko balsojumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, V.Barinovs, L.Alksnis, J.Griķis, A.Landsberga, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, R.Simsone, D.Ķezbere), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Vētra, A.Tampe, A.Bašarins, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē.

13. Par kompensāciju par nojaukto dzīvojamo ēku Jūrmalā, Kāpu ielā 44 (lēmums Nr.11)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kompensāciju par nojaukto dzīvojamo ēku Jūrmalā, Kāpu ielā 44.

14. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņo:

A.Rudzītis

Izsakās:

V.Barinovs, L.Alksnis, D.Urbanovičs

V.Barinovs uzskata, ka vislabākais bija saistošo noteikumu variants, kurā azartspēles aizliedz visā pilsētā, izņemot tajās vietās, kurās tiek atļautas ar domes lēmumu.

L.Alksnis atbalsta šos grozījumus saistošajos noteikumos. Stacijas ēku nevajadzētu izmantot nevajadzīgām funkcijām.

D.Urbanovičs uzskata, ka azartspēļu biznesā vajadzētu aizliegt tādu spēļu organizāciju, kas neatbilst pilsētas attīstībai. Uzskata, ka nevajadzētu rakstīt „tehniskās apbūves teritorijās”, bet „dzelzceļa staciju ēkās un autoostas ēkā”.

L.Alksnis ierosina, ka saistošos noteikumus vajadzētu papildināt ar 2.1.3.punktu sekojošā redakcijā: „dzelzceļa staciju ēkās un autoostas ēkā”

Balsošanas rezultāti par L.Alkšņa priekšlikumu „par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – 1

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā ar L.Alkšņa ierosinātajām izmaiņām „par” – 12, „pret” – nav, „atturas” - 1

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā” ar augstāk minētajām izmaiņām.

15. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Ķemeru ielā 2

Ziņo:

A.Rudzītis

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 2, „pret” – 4, „atturas” – 1, „nebalso” - 5), lēmums netiek pieņemts.

16. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Raiņa ielā 84/86 lit.4

Ziņo:

A.Rudzītis

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4, „pret” – 6, „atturas” – 1, „nebalso” - 1), lēmums netiek pieņemts.

17. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Slokas ielā 45

Ziņo:

A.Rudzītis

Izsakās:

J.Hlevickis ierosina uz kādu no tuvākajām domēm nākt ar jauniem priekšlikumiem lai pilnveidotu saistošos noteikumus par azartspēļu rīkošanas kārtību pilsētā.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 2, „pret” – 6, „atturas” – 1, „nebalso” - 2), lēmums netiek pieņemts.

18. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „G Vilks” (lēmums Nr.12)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 „pret” – nav, „atturas” – 3), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „G Vilks”.

19. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dubultu prospektā 10 nomas līguma noslēgšanu ar I.M. (lēmums Nr.13)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dubultu prospektā 10 nomas līguma noslēgšanu ar I.M.

20. Par zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b nomas līguma noslēgšanu ar J.K. (lēmums Nr.14)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” – nav, „atturas” –nav, „nebalso” - 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b nomas līguma noslēgšanu ar J.K.

21. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra lēmumā Nr.649 (lēmums Nr.15)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra lēmumā Nr.649.

22. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Silu ielā 28 nomāšanu no R.S. (lēmums Nr.16)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Silu ielā 28 nomāšanu no R.S.

23. Par ēkas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35 lit.006 nodošanu apsaimniekošanā (lēmums Nr.17)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 9, „pret” - nav, „atturas” – 2, balsošanas laikā izgājis A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35 lit.006 nodošanu apsaimniekošanā.

24. Par zemesgabala Jūrmalā, Lāču ielā 16 daļas atsavināšanu (lēmums Nr.18)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9, „pret” - nav, „atturas” – 1, „nebalso” – 1 (A.Bašarins)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Lāču ielā 16 daļas atsavināšanu.

25. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Liesmas ielā 1 (lēmums Nr.19)

26. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 33 (lēmums Nr.20)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” - 8, „pret” - nav, „atturas” – 2, „nebalso” – 1 (A.Bašarins)), nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Liesmas ielā 1.
 2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 33.

 

Sēde slēgta plkst.13.50

Nākošā domes sēde 2005.gada 26.janvārī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

 

J.Hlevickis

 

   

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska