Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2015.gada 7.maija 20.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 58.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2009.gada 10.septembra 60. saistošajiem noteikumiem

2005.gada 12. janvārīNr.1

Protokols Nr.1, 5. punkts

Par Jūrmalas pilsētas simboliku

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 7.punktu,
Latvijas Republikas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 1.daļas 9.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumu Nr.322
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 22.punktu
Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 58.saistošajiem noteikumiem

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Šie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas simboliku, kas ir Jūrmalas pilsētas karogs, Jūrmalas pilsētas ģerbonis, Jūrmalas pilsētas logotips un devīze (saskaņā ar pielikumu), kā arī tās lietošanas, izgatavošanas un izmantošanas kārtību.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 10.septembra 60. saistošajiem noteikumiem

  SIMBOLIKAS APRAKSTS

 2. Karoga apraksts:

  2.1. Jūrmalas pilsētas karogs (1.pielikums) ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma attiecību 2:1;

  2.2. Karogs ir divpusējs;

  2.3. Karogs ir ar trīs joslām: augšējā – gaiši zila, vidējā – balta, apakšējā – tumši zila, simbolizējot pilsētas piederību pie jūras;

  2.4. Joslu attiecības 2 : 1 : 2;

  2.5. Karoga centrā novietots Jūrmalas pilsētas ģerbonis;

  2.6. Karogs izgatavojams šādos lielumos 2 m x 1 m un 3 m x 1,5 m.

  2.7. Galda karodziņa izmēri 28 cm x 14 cm un tā proporcijas atbilst Jūrmalas pilsētas karoga proporcijām un aprakstam.

 3. Ģerboņa heraldiskais apraksts.

  Vairogs dalīts pēdā ar viļņu griezumu: zils un sudrabs. Augšējā laukumā uz labo pusi lidojoša sudraba kaija, virs tās trīs zelta piecstaru zvaigznes.

 4. Ģerboņa skaidrojums.

  4.1. Jūrmalas pilsētas ģerbonis (2.pielikums) sastāv no vairoga, uz kura attēlota jūra ar piecām viļņu galotnēm, kaiju un trīs zvaigznēm;

  4.2. Jūra ar viļņu galotnēm un kaija parāda atrašanās vietu pie jūras. Trīs zvaigznes parāda Jūrmalas pilsētas kā kūrorta pilsētas piederību visiem Latvijas novadiem.

 5. Logotipa apraksts.

  Jūrmalas pilsētas logotips (3.pielikums) ir nosaukums Jūrmala ar stilizētu viļņu motīvu zilā krāsā un stilizētu dzeltenu sauli ar kaijas siluetu. Pamatkrāsas ir zils pēc Pantone Reflex Blue CVC, dzeltens pēc Pantone 123 CVC.

 6. Devīzes apraksts.

  6.1. Devīze (4.pielikums) – Pilsēta uz viļņa! Variants angļu valodā – City on the wave! Variants krievu valodā – Город на волне!

  6.11.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 10.septembra 60. saistošajiem noteikumiem

  6.12.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 10.septembra 60. saistošajiem noteikumiem

  6.2. Devīzes burtu fonti ir Rim Helvetica.

  6.3. Devīze ir sudraba krāsā.

  SIMBOLIKAS IZMANTOŠANA

 7. Jūrmalas pilsētas karoga izmantošana.

  7.1. Jūrmalas pilsētas karogs paceļams:

  7.1.1. pie Jūrmalas pilsētas domes ēkas – pastāvīgi;

  7.1.2. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saeimas, pilsētas domes vēlēšanas dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienās;

  7.1.3. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas Republikas valsts karogu, novietojot to valsts karoga labajā pusē;

  7.1.4. pēc brīvas gribas arī tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret pilsētas karogu, bet katra gada 25.martā, 14.jūnijā, 17.jūnijā, 4.jūlijā, decembra pirmajā svētdienā, kā arī citās valsts sēru dienās un Ministru kabineta īpaši noteiktajos gadījumos karogs paceļams sēru noformējumā, kārtībā, kāda noteikta valsts karogam.

  7.2. Aizliegts:

  7.2.1. pacelt pilsētas karogu virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai kuras ir avārijas stāvoklī vai kurām tiek remontēta fasāde (izņemot pilsētas pašvaldības ēkas); citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos un tamlīdzīgi);

  7.2.2. lietot bojātus vai izbalējušus Jūrmalas pilsētas karogus;

  7.2.3. izgatavot un lietot Jūrmalas pilsētas karogu un pilsētas karoga attēlu dekoratīvos nolūkos kā pilsētas simbolu bez Jūrmalas pilsētas domes izsniegtas speciālas atļaujas.

  7.3. Var izmantot:

  7.3.1. saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Jūrmalas pilsētas karoga attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos;

  7.3.2. galda karodziņu fiziskas un juridiskas personas oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu;

  7.3.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldība pilsētas karogu un galda karodziņu kā goda apbalvojumu.

 8. Jūrmalas pilsētas ģerboņa izmantošana.

  8.1. Jūrmalas pilsētas ģerboni drīkst lietot Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās mācību izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības un iestādes.

  8.2. Punktā 7.1. minētās juridiskās personas un to struktūrvienības pilsētas ģerboņa attēlu drīkst lietot (ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām) zīmogos, stūra spiedogos, uz veidlapām, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiāliem dokumentiem, kā arī izvietot pie šo organizāciju ēkām, dienesta telpām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem transportlīdzekļiem;

  8.3. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu var atļaut lietot Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

 9. Jūrmalas pilsētas logotipa izmantošana.

  9.1. Jūrmalas logotipu ar Jūrmalas pilsētas domes atļauju var lietot pasākumos, izdevumos un objektos ar augstu saturisko, māksliniecisko un estētisko līmeni, kā arī kvalitatīvām precēm, suvenīriem un iesaiņojumam;

  9.2. Logotipa tehniskais izpildījums netiek noteikts;

  9.3. Aizliegts izmantot izmainītu logotipa grafisko attēlu;

  9.4. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu var atļaut lietot Jūrmalas logotipu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

 10. Jūrmalas pilsētas devīzes izmantošana.

  10.1. Jūrmalas devīzi ar Jūrmalas pilsētas domes atļauju var lietot pasākumos, izdevumos un objektos ar augstu saturisko, māksliniecisko un estētisko līmeni, kā arī kvalitatīvām precēm, suvenīriem un iesaiņojumam.

  10.2. Devīzes tehniskais izpildījums netiek noteikts.

  10.3. Aizliegts izmainīt noteiktos devīzes burtu fontus.

  10.4. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu var atļaut lietot Jūrmalas devīzi arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

  10.1Izmaiņa ar Domes 2009.gada 10.septembra 60. saistošajiem noteikumiem

  10.11.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 10.septembra 60. saistošajiem noteikumiem

  10.11.1.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 10.septembra 60. saistošajiem noteikumiem

  10.11.2.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 10.septembra 60. saistošajiem noteikumiem

  10.11.3.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 10.septembra 60. saistošajiem noteikumiem

  10.12.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 10.septembra 60. saistošajiem noteikumiem

  JŪRMALAS PILSĒTAS SIMBOLIKAS IZGATAVOŠANA UN IZMANTOŠANA

 11. Jūrmalas pilsētas karoga, ģerboņa, logotipa un/vai devīzes attēlus vai to elementus drīkst izmantot juridiskas un fiziskas personas reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem tikai ar Jūrmalas pilsētas domes atļauju (5.pielikums) šajos noteikumos atrunātajā kārtībā;

 12. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot Jūrmalas pilsētas simboliku un tās elementus, nosaka Jūrmalas pilsētas simbolikas komisija;

 13. Tirdzniecības uzņēmumiem vai individuālajiem tirgotājiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar Jūrmalas pilsētas simboliku, jāpieprasa no ražotāja simbolikas izmantošanas atļaujas noraksts, kam jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas vietā.

  ATĻAUJAS SAŅEMŠANA

 14. Šajos noteikumos minētajos gadījumos Jūrmalas pilsētas pašvaldības simbolikas izmantošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām Jūrmalas pilsētas domē jāiesniedz:

  14.1. iesniegums;

  14.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija;

  14.3. fiziskām personām – VID izsniegta individuālā darba reģistrācijas apliecība vai VID izsniegtā nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība;

  14.4. izstrādājuma skice vai etalona paraugs;

  14.5. izmantošanas mērķa un formas apraksts;

  14.6. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu;

  14.7. maksājuma kvīts par pašvaldības nodevas samaksu, kas iemaksājama Jūrmalas pilsētas budžetā.

 15. Jūrmalas pilsētas dome savu piekrišanu simbolikas izmantošanai dod pēc domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotas simbolikas komisijas atzinuma;

 16. Jūrmalas pilsētas simbolikas izmantošanas atļauja saņemama, ja simbolikas lietotājs ir Jūrmalas pilsētas budžetā samaksājis nodevu par Jūrmalas pilsētas simbolikas izmantošanu.

 17. Atļauju sagatavo Jūrmalas pilsētas dome un paraksta domes izpilddirektors.

  NODEVA PAR JŪRMALAS PILSĒTAS SIMBOLIKAS IZMANTOŠANU

 18. Ar nodevu apliekamais objekts

  Pašvaldības simbolikas vai tās elementu izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem.

 19. Nodevas maksātāji

  Nodevas par Jūrmalas pilsētas simbolikas izmantošanu maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras izmanto Jūrmalas pilsētas simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem.

 20. Nodevas likme Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 58.saistošajiem noteikumiem

  Nodevas likme par simbolikas izmantošanu katram preču veidam ir noteikta par katriem 100 izstrādājumiem:

 21. Maksāšanas laikposms un samaksas termiņš

  21.1. Nodeva par pilsētas simbolikas izmantošanu iemaksājama pirms simbolikas izmantošanas atļaujas izsniegšanas.

  21.2. Gadījumos, kad atļauja netiek izsniegta, nodeva tiek atmaksāta atpakaļ.

 22. To personu loks, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi

  Pensionāriem, invalīdiem, politiski represētiem un mazturīgiem nodevas likme tiek samazināta par 50%, uzrādot attiecīgus dokumentus. Izpilddirektors ir tiesīgs, parakstot atļauju, noteikt individuālus atvieglojumus vai atbrīvojumus katrā konkrētajā gadījumā, izvērtējot to nepieciešamību.

 23. Gadījumi, kad nav jāmaksā nodeva.

  Gadījumos, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkā, t.i. personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika, nodeva par Jūrmalas pilsētas simboliku nav jāmaksā.

  ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA

 24. Kontroli pār šo saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija.

 25. Atbildība par šo saistošo noteikumu neievērošanu.

  25.1. Par necieņas izrādīšanu pret Jūrmalas pilsētas simboliku uzliek administratīvo sodu no desmit līdz piecdesmit latiem; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 58.saistošajiem noteikumiem

  25.2. Par Jūrmalas pilsētas simbolikas vai tās elementu izmantošanu, izgatavošanu un/vai tirdzniecību bez simbolikas izmantošanas atļaujas uzliek administratīvo sodu līdz piecdesmit latiem; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 58.saistošajiem noteikumiem

  25.3. Par citu šajos noteikumos minēto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no viena līdz piecdesmit latiem. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 58.saistošajiem noteikumiem

  25.4. Amatpersonas, izskatot lietas par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) - līdz desmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 58.saistošajiem noteikumiem

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra

saistošo noteikumu Nr.1 1.pielikums


Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra

saistošo noteikumu Nr.1 2.pielikums


Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra

saistošo noteikumu Nr.1 3.pielikums

 

Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra

saistošo noteikumu Nr.1 4.pielikums


 


Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra

saistošo noteikumu Nr.1 5.pielikums

Jūrmalas pilsētas dome

ATĻAUJA Nr.

Jūrmalas pilsētas simbolikas izmantošanai

 

 

 

Izsniegts: __________________________________________________________

 

Adrese: ___________________________________________________________

 

Izmantošanas veids: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Atļauja ir izsniegta:

Atļauja ir derīga līdz:

 

Jūrmalas pilsētas domes

izpilddirektors

_________________________

Z.V.Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada

10.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.60

(protokols Nr.21, 1.punkts)

„6.pielikums

Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra

saistošajiem noteikumiem Nr.1

„.