Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 662.lēmumu
Izmaiņas ar Domes 2008.gada 27.novembra 1001. lēmumu
Izmaiņas ar Domes 2008.gada 5.jūnija 481. lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2005.gada 17. augustāNr.296

protokols Nr.16, 8. punkts

Par iedzīvotāju integrācijas
jautājumu komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumu Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju 15 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju sekojošā sastāvā:
 3. 2.1. I.Aizstrauta, komisijas priekšsēdētāja;Izmaiņas ar Domes 2008.gada 27.novembra 1001. lēmumu

  2.2. A.Aleksejeva;

  2.3. J.Azovskis;

  2.4. J.Baumanis;

  2.5. S.V.Cironoka;

  2.6. M.Gablika;

  2.7. I.Jātniece;

  2.8. I.Kincis;

  2.9. R.Kleins;Izmaiņas ar Domes 2008.gada 5.jūnija 481. lēmumu

  2.10. J.Kuzins;

  2.11. R.Meža;

  2.12. L.Mucelāne;

  2.13. V.Ramāne;

  2.14. A.Rozentāls;Izmaiņas ar Domes 2008.gada 5.jūnija 481. lēmumu

  2.15. I.Supe.

 4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija lēmumu Nr.271 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta