Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 15. septembrīNr.372

protokols Nr.18, 4. punkts

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”
patversmes grupas slēgšanu un darbinieku skaita
sarakstu apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.pantu, Latvijas Republikas vispārējās izglītības likuma 7.pantu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas 2005.gada 9.maija izteikto viedokli vēstulē Nr.1-17/226, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Slēgt patversmes – sociālās aprūpes grupu pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”, tās vietā atvērt grupu pirmsskolas vecuma bērniem ar 2005.gada 1.oktobri.

  2. Ar 2005.gada 1.oktobri apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” darbinieku skaita sarakstu saskaņā ar 1.pielikumu.

  3. Uzdot pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājai (L.Vahabovai) Latvijas Republikas Darba likumā noteiktā kārtībā un termiņā brīdināt darbiniekus par darba līguma grozījumiem (Darba likuma 97.-98.panti) vai par darba līguma uzteikumu (Darba likuma 101.panta 1.daļas 9.punkts).

  4. Ar 2005.gada ar 1.oktobri apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” darbinieku skaita sarakstu saskaņā ar 2.pielikumu.

  5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam J.Kārkliņam.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 15.septembra lēmumu Nr.372
(protokols Nr.18, 4.punkts)

Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes

„Bitīte” darbinieku skaita saraksts

Nr.

p.k

 

 

 

Amata nosaukums

 

 

Darbinieku

vienību

skaits

apstiprināts

ar Jūrmalas

pilsētas domes 2004.g.15.XII

lēmumu Nr.13

Darbinieku skaita izmaiņas

 

 

Vienību skaits

 

 

 

 

Amata

alga

(Ls)

 

 

Mēneša

darba

alga

(Ls)

 

 

Samazinātas

likmes sakarā

ar vienas patversmes grupas

slēgšanu

Palielināt

likmes sakarā ar vienas grupas atvēršanu

pirmsskolas vecuma bērniem

1.

Iestādes vadītāja

1.0

-

-

1.0

258.00

258.00

2.

Pirmsskolas izglītības iestādes skolotājs

13.6

-

2,0

15,6

151,38

2361,53

3.

Pirmsskolas izglītības sociālais pedagogs

0.5

0.25

-

0.25

170.00

42.50

4.

Pirmsskolas izgl. iestādes patversmes skolotājs

6.0

3.0

-

3.00

151.33

453.99

5.

Pirmsskolas izgl. iestādes mūzikas skolotājs

2.0

-

0.25

2.25

133.00

299.25

6.

Pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas skolotājs patversmes

0.5

0.25

-

0.25

133.00

33.25

7.

Speciālās pirmsskolas izgl. valodas attīstības skolotājs

1.0

0.5

-

0.5

170.00

85.00

8.

Pirmsskolas izgl. fiziskās attīstības skolotājs

0.5

0.25

-

0.25

170.00

42.50

9.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1.0

-

-

1.0

182.00

182.00

10.

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.0

-

-

1.0

170.00

170.00

11.

Lietvede

1.0

-

-

1.0

88.00

88.00

12.

Medicīnas māsa

1.0

-

0.25

1.25

132.00

165.00

13.

Ārsts patversmes grupā

0.5

0.25

-

0.25

141.00

35.25

14.

Medmāsa patversmes gr.

0.5

0.25

-

0.25

132.00

33.00

15.

Aukle

9.0

-

1.0

10.0

91.00

910.00

16.

Aukle patversmes grupā

5.0

2.5

-

2.5

91.00

227.50

17.

Aukle patversmes grupā (nakts)

5.2

2.6

-

2.6

90.00

234.00

18.

Šefpavārs

1.0

-

-

1.0

96.00

96.00

19.

Pavārs

1.75

-

-

1.75

92.00

161.00

20.

Pavārs patversmes grupā

1.0

0.5

 

0.5

92.00

46.00

21.

Virtuves strādnieks

1.0

-

-

1.0

88.00

88.00

22.

Noliktavas pārzinis

1.0

-

-

1.0

94.00

94.00

23.

Veļas pārzinis

1.0

-

-

1.0

90.00

90.00

24.

Mazgāšanas operators

1.75

 

0.5

2.25

90.00

202.50

25.

Mazgāšanas operators patversmē

0.5

0.5

-

0

0

0

26.

Apkopēja

1.0

-

-

1.0

88.00

88.00

27.

Sargs

2.5

-

-

2.5

88.00

220.00

28.

Sētnieks

3.0

-

-

3.0

88.00

264.00

29.

Remontstrādnieks

2.0

-

-

2.0

92.00

184.00

30.

Autobusa vadītājs-automehāniķis patv.gr.

1.5

-

-

1.5

96.00

144.00

31.

Aprūpētājs patversmes grupā

1.0

-

-

1.0

91.00

91.00

 

Kopā :

69.3

10.85

4.00

62.45

 

7389.27


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 15.septembra lēmumu Nr.372
(protokols Nr.18, 4.punkts)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes

“Lācītis” darbinieku saraksts.

 

Nr.p.k.

 

Amata nosaukums

Darbinieku vienību skaits apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.15.XII lēmumu

Nr. 13.

Darbinieku skaita izmaiņas

 

Vienību

skaits

 

Amata alga (Ls)

 

Mēneša darba alga (Ls)

Palielināt likmes

1.

Iestādes vadītāja

1

 

1

258

258

2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

12.80

 

12.80

146.69

1877.60

3.

Pirmsskolas izglītības skolotājs patversmes grupā

2

 

2

151.80

303.60

4.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2

 

2

133

266

5.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs specializētajā grupā

0.50

 

0.50

133

66.50

6.

Pirmsskolas skolotājs sanatorijas grupā

1.20

 

1.20

152

181.80

7.

Pirmsskolas izglītības metodiķe

1

 

1

182

182

8.

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

 

1

170

170

9.

Lietvede

1

 

1

88

88

10.

Medicīnas māsa

1

 

1

132

132

11.

Medicīnas māsa speciālajā grupā

0.50

 

0.50

132

66

12.

Aukle

8

 

8

92

736

13.

Aukle speciālajā grupā

2

 

2

91

182

14.

Aukle

1.30

 

1.30

90

117

15.

Aukle speciālajā grupā

2.60

 

2.60

91

236.60

16.

Pavārs

3

 

3

91

273

17.

Virtuves strādnieks

1

 

1

88

88

18.

Noliktavas pārzinis

1

 

1

92

92

19.

Veļas pārzinis

0.50

 

0.50

90

45

20.

Mazgāšanas operators

1.75

 

1.75

90

157.50

21.

Apkopēja

1.75

 

1.75

88

154

22.

Sargs

2.50

 

2.50

88

220

23.

Sētnieks

2.25

 

2.25

88

198

24.

Remontstrādnieks

1.50

 

1.50

94

141.00

25.

Speciālās pirmsskolas izglītības .valodas attīstības skolotājs (logopēds)

 

1

1

170

170

 

Kopā:

53,15

1

54,15

 

6401,60