Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar 2008.gada 6.maija Augstākās tiesas spriedumu lietā Nr. PAC-0339
Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.novembra 966.lēmumu

2005.gada 15. septembrīNr.380

protokols Nr.18, 18. punkts

Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Ezeru ielā 40
un pieguļošai Ausekļa ielai
no Viršu ielas līdz mežam

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, izskatot SIA „Tukuma tirdzniecības centrs”, 2005.gada 20.jūlija iesniegumu un saskaņā ar 2005.gada 9.augusta Jūrmalas pilsētas domes Vides aizsardzības komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1.-63/8) un 2005.gada 28.jūlija Jūrmalas pilsētas domes Attīstības jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošai Ausekļa ielai no Viršu ielas līdz mežam.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar pielikumu.
 3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas plānotāju Ritu Ansuli.
 4. Detālplānojuma projekta vadītājam organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu.
 5. Jūrmalas pilsētas domes juridiskai pārvaldei (E.Rakiša) sagatavot līgumu par detālplānojuma izstrādi.
 6. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.novembra 966 .lēmumu

Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 15.septembra lēmumu Nr.380
(protokols Nr.18, 18. punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

BŪVVALDE

Edinburgas pr.75, Jūrmala, LV 2010, tālr. 7751244

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošai Ausekļu ielai no Viršu ielas līdz mežam.

Nr.___________

2005.gada “ “

Izsniegts:SIA „Tukuma tirdzniecības centrs”

IzstrādātājsLAS arhitekts (arhitektūras firma) ar sertifikātu teritoriālplānošanā

(plānotājs) (pilsētbūvniecībā), dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas būvju arhitektūrā

 1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

  Detālplānojuma iekļautā teritorija, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu atrodas „Priežu parka” rajonā ar apbūvi” (P). Lai paredzētu būvniecību teritorijā, kurā paredzēta meža zemes transformācija par apbūves teritoriju, nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.

  Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojumu, detalizēti izstrādājot Atpūtas kompleksa apbūves izvietošanas priekšlikumus un apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, vadoties no Jūrmalas apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

 2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

  2.1. Zemesgabala kadastra numurs, adrese: 1300 014 9105, Ezeru iela 40, Jūrmala.

  2.2. Zemesgabala īpašnieks: Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

  nomnieks: SIA „Tukuma tirdzniecības centrs”

  2.3. Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments: Zemesgrāmatu akts; Zemes nomas līgums.

  2.4. Zemesgabala platība: 3616kv.m.

  2.5. Zemesgabala novietne un situācija: zemesgabals atrodas kvartālā starp Ezeru ielu, Ausekļa ielu, Viršu ielu un Mētru ielu.

  2.6. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu atrodas "Priežu parka" rajons ar apbūvi (P) teritorijā.

 3. PLĀNOŠANAS NOSACĪJUMI

  3.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasības.

  3.2. Ievērot Latvijas Republikas likumdošanas aktus.

  3.3. Ievērot Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu un apbūves noteikumus.

  3.4. Zemesgabaliem, kas atrodas “Priežu parka” rajonā ar apbūvi, primārais izmantošanas veids ir savrupmāja priežu mežā, bet atsevišķā zemesgabalā, ja to paredz detālplānojums atļauts izvietot atpūtas iestādi. Saskaņā ar 7.03.2005. noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/227 starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Tukuma tirdzniecības centrs” zemesgabalā paredzēta atpūtas kompleksa būvniecība.

  3.5. Detālplānojumā noteikt apbūves pamatnosacījumus:

  3.5.1. maksimālo apbūves blīvumu, nepārsniedzot Jūrmalas apbūves noteikumos noteiktos rādītājus;

  3.5.2. minimālo brīvo (zaļo) teritoriju, nepārsniedzot Jūrmalas apbūves noteikumos noteiktos rādītājus;

  3.5.3. maksimālo ēku stāvu skaitu un ēku augstumu līdz jumta korei un dzegai, nepārsniedzot Jūrmalas apbūves noteikumos noteiktos rādītājus;

  3.5.4. būvlaides, izvērtējot vēsturiski izveidojušās būvlaides gar Ausekļa un Ezeru ielām;

  3.5.5. uzrādīt no meža zemes transformējamās platības.

  3.6.Izstrādāt kompozīcijas pamatnosacījumus:

  3.6.1. uzrādīt piebraucamos ceļus, izstrādājot šķērsprofilu un garenprofilu shēmas, norādot ieseguma materiālus,

  3.6.2. plānot ēku un būvju novietnes,

  3.6.3. noteikt ēku vienotu stilistiku un apdares materiālus,

  3.6.4. noteikt žogu līnijas zemesgabalam, ievērojot Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumus.

  3.6.5. noteikt nepieciešamo minimālo autostāvvietu skaitu, ņemot vērā vides apstākļus.

  3.7. Zemesgabalam veicama ainavas analīze un bioloģiskā izpēte.

  3.8. Izstrādāt meža inventarizācijas projektu.

  3.9. Izstrādāt teritorijas labiekārtojuma priekšlikumus atbilstoši ēkas publiskajai funkcijai

  3.10. Izstrādāt alternatīvus ēku un būvju izvietojuma priekšlikumus.

  3.11. Veikt apkārtējo kvartālu (starp Ģertrūdes pr., Kalēju ielu, Mētru ielu un mežu) apbūves blīvumu, funkcijas un ēku arhitektoniskā veidola analīzi.

 4. TEHNISKIE NOTEIKUMI

  4.1.Saņemt un izpildīt tehnisko noteikumu prasības no pilsētas inženierdienestiem:

  4.1.1. SIA “Jūrmalas Gaisma”,

  4.1.2. SIA “Lattelekom” Lielrīgas reģiona,

  4.1.3. SIA “Jūrmalas ūdens”,

  4.1.4. SIA “Jūrmalas siltums”,

  4.1.5. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona,

  4.1.6. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa.

  4.2. Izstrādāt inženiertīklu apgādes shēmu plānotajam objektam.

  4.3. Izstrādāt Ezeru ielas un Ausekļa ielas šķērsprofilus, un Ausekļa ielas rekonstrukcijas priekšlikumu posmā no Viršu ielas līdz mežam un krustojuma zonu ar Ezeru ielu.

 5. ĪPAŠIE NOTEIKUMI

  5.1. Saņemt nosacījumus plānojuma izstrādāšanai un atzinumus par izstrādātā plānojuma attiecīgo redakciju no pilsētas un valsts institūcijām:

  5.1.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes,

  5.1.2. VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas,

  5.1.3. VAS Latvijas Valsts ceļi,

  5.1.4. V/A “Sabiedrības veselības aģentūra ”,

  5.1.5. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta,

  5.1.6. Rīgas virsmežniecības kāpu mežniecība.

  5.1.7. Domes Labiekārtošanas un komunālās saimniecības nodaļas,

  5.1.8. Domes Vides aizsardzības nodaļas.

  5.2. Detālplānojums izstrādājams uz digitālā formā sagatavota, ar Valsts Zemes dienestu saskaņota topogrāfiskā plāna (ne vecāka par vienu gadu) ar mēroga noteiktību 1:500 vai 1:1000.

 6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

  6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punktā un 66.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

  6.2. Sabiedriskās apspriešanas gaitā veikt rakstisku aptauju, noskaidrojot detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku viedokli par izstrādājamo detālplānojumu.

  6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Būvvaldē, ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc sabiedriskās apspriešanas pirmā posma.

  6.4. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma otrajā nedēļā organizēt sabiedrisko apspriedi- tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

 7. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVS

  7.1. Paskaidrojuma raksts.

  7.2. Grafiskā daļa.

  7.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

  7.4. Pārskats par detālplānojuma izstrādi.

  Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 51.-53.punktu prasības.

  7.5. Papildus pievienojami dokumenti: pilnvaras, veiktās izpētes detālplānojuma izstrādes vajadzībām, foto fiksācijas materiāli u.c..

 8. DETĀLPLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA

  8.1. Pēc projekta izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Būvvaldē tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai RAPLM un visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs. Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un institūciju atzinumiem, ja nepieciešams, tiek pilnveidots detālplānojuma projekts.

  8.2. Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai un apstiprināšanai domē iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona).

  8.3. Detālplānojuma dokumentācija apstiprināšanai domē iesniedzama pēc saskaņošanas Būvvaldē. Detālplānojuma dokumentācija iesniegšanai Būvvaldē komplektējama min. 6(sešos) eksemplāros A4 formātā (atbilstoši LR MK 23.04.1996. noteikumiem Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” un 14.08.2001. noteikumiem Nr.370 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana””), no kuriem 4(četri) eksemplāri iesienami cietajos vākos. Detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi jāiesniedz Būvvaldē 2(divos) eksemplāros, noformētu atbilstoši LR MK noteikumu Nr.154. 57., 75., 79.punktiem. Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Būvvaldē digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā).

Plānošanas uzdevums derīgs līdz 2007.gada oktobrim

Pilsētas galvenās plānotājas v. R.Ansule

Pilsētas galvenā arhitekta p.i.A.Bertuss

Pilsētas galvenā inženiera vietāK.Gulbis

Pūķe, 7751130