Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 40.saistošajiem noteikumiem

2005.gada 29. septembrīNr.399

protokols Nr.19, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
būvvaldes maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes (turpmāk tekstā – Būvvaldes) maksas pakalpojumu sarakstu saskaņā ar pielikumu.
  2. Noteikt, ka visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto Būvvaldes pakalpojumus, par tiem maksā pielikumā noteikto pakalpojumu maksu, atbrīvojot no maksas domes struktūrvienības, pašvaldības iestādes un uzņēmējsabiedrības.
  3. Noteikt, ka, aprēķinot maksas pakalpojumu cenu, ja tie tiek sniegti maznodrošinātām un trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, kā arī pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuri uzrāda atbilstošus dokumentus, gadījumos, kad attiecīgais maksas pakalpojums ir nepieciešams šo personu īpašuma uzturēšanai, tiek piemērots koeficients 0,5.
  4. Pirms pasūtījuma saņemšanas veicama samaksa par pakalpojumu skaidrā naudā Jūrmalas pilsētas domes kasē vai ar kredītiestāžu starpniecību, ieskaitot to Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā.
  5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 29.jūlija lēmumu Nr.757 “Par domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”.
  6. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (E.Imša) nodrošināt šī lēmuma publicēšanu laikrakstā “Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


Ir izmaiņas ar Domes 2009. gada 14. maija 331. lēmumu

Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2005.gada 29.septembra lēmumu Nr.399
(protokols Nr.19, 12. punkts)

Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

Ls

PVN

Ls

Kopā

Ls

1. Arhitektūras un plānošanas uzdevuma sastādīšana un izsniegšana

1.1.

Jauna sabiedrisko un kultūras pakalpojumu objekta projektēšanai

1 objekts

50,85

9,15

60,00

1.2.

Daudzstāvu dzīvojamās un sabiedriskās ēkas projektēšanai

1 objekts

47,46

8,54

56,00

1.3.

Rūpniecības un komunālā objekta, t.sk. degvielas uzpildes un tehniskās apskates stacijas u.c. projektēšanai

1 objekts

45,76

8,24

54,00

1.4.

Jaunas vienģimenes dzīvojamās un saimniecības ēkas projektēšanai

1 objekts

29,66

5,34

35,00

1.5.

Ēkas rekonstrukcijai un pārbūvei (izņemot individuālās vienģimenes dzīvojamās ēkas rekonstrukciju)

1 objekts

40,68

7,32

48,00

1.6.

Individuālās vienģimenes dzīvojamās un palīgēkas rekonstrukcijas vai pārbūves projektēšanai.

1 objekts

15,25

2,75

18,00

1.7.

Dzīvokļa pārbūves projektēšanai

1 objekts

10,17

1,83

12,00

1.7.1.

Dzīvokļa pārplānojums, mainot funkciju (mērķi)

1 objekts

34,75

6,25

41,00

1.8.

Dažāda rakstura lietošanas objektu projektēšanai

1.8.1.

Autostāvvietas projektēšanai

1 objekts

32,20

5,80

38,00

1.8.2.

Kioska projektēšanai

1 objekts

26,27

4,73

31,00

1.8.3.

Sabiedriskā transporta pieturvietas, nojume projektēšanai

1 objekts

15,25

2,75

18,00

1.8.4.

Žoga projektēšanai

1 objekts

15,25

2,75

18,00

1.8.5.

Mazēkas projektēšanai (līdz 25 m2)

1 objekts

5,08

0,91

5,99

1.9.

Tehniski nolietotas un ekspluatācijai nederīgas ēkas un būves nojaukšanas projekta izstrāde

1 objekts

15,25

2,75

18,00

 

2. Teritoriālplānošanas un inženierplānošanas uzdevuma sastādīšana un izsniegšana, projektu sagatavošana saskaņošanai

2.1.

Detālplānojuma izstrādes vadīšana

1objekts/25h

500,00

90,00

590,00

2.2.

Esošās situācijas izpēte un materiālu sagatavošana attīstības priekšlikumu izskatīšanai un tālākai darbībai

1 objekts

20,34

3,66

24,00

2.3.

Inženierbūvju projektēšanai

1 objekts

22,03

3,97

26,00

2.4.

Inženierkomunikāciju projektēšanai

- katri nākamie

līdz 100 m trases100 m

20,34

5,08

3,66

0,92

24,00

6,00

2.5.

Transporta komunikāciju projektēšanai

1 objekts

29,66

5,34

35,00

2.6.

Ielu projektēšanai

- katri nākamie

līdz 100 m trases 100 m

25,42

5,08

4,58

0,92

30,00

6,00

2.7.

Inženierkomunikāciju piesaistes izstrādāšana un izsniegšana

- katri nākamie

līdz 100m

trases 100 m

15,25

5,08

2,75

0,92

18,00

6,00

3. Restaurācijas – rekonstrukcijas darba uzdevuma izsniegšana

3.1.

Sabiedriskai ēkai

1 objekts

38,14

6,87

45,01

3.2.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkai

1 objekts

38,14

6,87

45,01

3.3.

Individuālai dzīvojamā ēkai.

1 objekts

16,95

3,05

20,00

4. Krāsu pases sagatavošana un izsniegšana

4.1.

Ēkas fasādēm

1 objekts

19,49

3,51

23,00

4.2.

Ēkas fasādes fragmentam (ieejas mezgls, pagrabstāvs, durvju vai logu krāsas tonis u.c.)

1 objekts

7,63

1,37

9,00

4.3.

Vienkāršas ēkas fasādei (neliels objekts bez arhitektūras detaļām)

1 objekts

15,25

2,75

18,00

4.4

Vidējas sarežģītības ēkas fasādei (ēka ar vienkāršām loģiskām arhitektūras detaļām)

1 objekts

20,34

3,66

24,00

4.5.

Ēkai – arhitektūras piemineklim, ja tā nav īpaši sarežģīta

1 objekts

29,66

5,34

35,00

4.6

Īpaši sarežģītas ēkas fasādei (grezna ēka ar bagātu rotājumu)

1 objekts

44,92

8,08

53,00

4.7.

Reklāmai, izkārtnei, mazās arhitektūras formām, dizaina elementiem

1 objekts

19,49

3,51

23,00

5. Būves pieņemšana ekspluatācijā

5.1

Būves pieņemšana ekspluatācijā ar komisijas izbraukumu uz objektu.

1 objekts

25,42

4,58

30,00

5.2.

Būves pārbaude un pieņemšana ekspluatācijā pa etapiem un atzinuma sagatavošana.

1 objekts

12,71

2,29

15,00

6. Materiālu izskatīšana

6.1

Atkārtoti iesniegtā tehniskā projekta saskaņošana

1 tehniskais projekts

50,00

9,00

59,00

6.2.

Izmaiņu projekta saskaņošana

1 izmaiņu projekts

25,42

4,58

30,00

7. Rakstisku un informatīvu dokumentu sagatavošana un izsniegšana

7.1.

Profesionālo ekspertu konsultācijas

1 konsultācija, līdz 30 min.

12,71

2,29

15,00

7.2.

Arhīvā reģistrēto lietu papildināšana ar projekta izmaiņām

1 lieta

4,24

0,76

5,00

7.3.

Arhīva fonda izmantošana un dokumentu atlase

1 objekts

1,69

0,31

2,00

7.4.

Atzinums par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā

1 dokuments

12,71

2,29

15,00

7.5.

Materiālu atlase un uzziņas sagatavošana no kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļas tehniskā arhīva (izpētes, plāni, fotomateriāli)

1 objekts

8,47

1,53

10,00

8. Dokumentu kopiju un uzziņu noformēšana

8.1.

Izgatavoto kopiju un norakstu pareizības apstiprināšana

1 dokuments

0,51

0,09

0,60

8.2.

Projekta kopijas noformēšana

1 sējums

3,39

0,61

4,00

8.3.

Attīstības plāna teksta daļas kopija

1 eksemplārs

5,08

0,92

6,00

8.4.

Kopiju sagatavošana

8.4.1. 8.4.2.

- no arhīva dokumentiem:

formāts A 4

formāts A 3

1 lapa

1 lapa

0,20

0,25

0,04

0,05

0,24

0,30

8.4.3. 8.4.4.

- no klienta dokumentiem:

formāts A 4

formāts A 3

1 lapa

1 lapa

0,10

0,15

0,02

0,03

0,12

0,18

8.5.

Krāsaino kopiju sagatavošana

formāts A 4

formāts A 3

formāts A 2

1 lapa

1 lapa

1 lapa

0,43

0,77

1,27

0,07

0,13

0,23

0,50

0,90

1,50

8.6.

Uzziņu sagatavošana par dažādiem plānošanas, arhitektūras, pilsētbūvniecības un inženiertehniskajiem jautājumiem

1 objekts

8,47

1,53

10,00

8.7.

Uzziņu sagatavošana par dažādiem plānošanas, arhitektūras, būvniecības, pilsētbūvniecības un inženiertehniskajiem jautājumiem ar faktu konstatāciju dabā vai papildus materiālu sagatavošanu

1 objekts

17,80

3,20

21,00

9. Dokumentu iešūšana

9.1.

- līdz 55 lapām

1 sējums

0,85

0,15

1,00

9.2.

- līdz 100 lapām

1 sējums

1,69

0,31

2,00

9.3.

- no 101 līdz 190 lapām

1 sējums

2,54

0,46

3,00

9.4.

- no 191 līdz 300 lapām

1 sējums

3,39

0,61

4,00