Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 40.saistošajiem noteikumiem

2005.gada 29. septembrīNr.399

protokols Nr.19, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
būvvaldes maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes (turpmāk tekstā – Būvvaldes) maksas pakalpojumu sarakstu saskaņā ar pielikumu.
  2. Noteikt, ka visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto Būvvaldes pakalpojumus, par tiem maksā pielikumā noteikto pakalpojumu maksu, atbrīvojot no maksas domes struktūrvienības, pašvaldības iestādes un uzņēmējsabiedrības.
  3. Noteikt, ka, aprēķinot maksas pakalpojumu cenu, ja tie tiek sniegti maznodrošinātām un trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, kā arī pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuri uzrāda atbilstošus dokumentus, gadījumos, kad attiecīgais maksas pakalpojums ir nepieciešams šo personu īpašuma uzturēšanai, tiek piemērots koeficients 0,5.
  4. Pirms pasūtījuma saņemšanas veicama samaksa par pakalpojumu skaidrā naudā Jūrmalas pilsētas domes kasē vai ar kredītiestāžu starpniecību, ieskaitot to Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā.
  5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 29.jūlija lēmumu Nr.757 “Par domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”.
  6. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (E.Imša) nodrošināt šī lēmuma publicēšanu laikrakstā “Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


Ir izmaiņas ar Domes 2009. gada 14. maija 331. lēmumu

Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 14.maija lēmumam Nr.331

(protokols Nr.9, 15.punkts)

 

Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

Ls

PVN

Ls

Kopā

Ls

 

1. Projektēšanas prasību sastādīšana un izsniegšana

1.1.

Kioska projektēšanai

1 objekts

27,27

5,73

33,00

1.2.

Sabiedriskā transporta pieturvietas, nojumes projektēšanai

1 objekts

15,70

3,30

19,00

1.3.

Tehniski nolietotas un ekspluatācijai nederīgas ēkas un būves nojaukšanas projekta izstrādei

1 objekts

15,70

3,30

19,00

1.4.

Teritorijas labiekārtojuma projektēšanai

1 objekts

27,27

5,73

33,00

 

2. Teritoriālplānošanas projektu vadīšanaIzslēgts ar Domes 2009.gada 03.decembra 935.lēmumu

2.1.

Detālplānojuma administrēšana

1objekts/25h

500,00

105,00

605,00

3. Darba uzdevuma izsniegšana

3.1.

 

Nekustamā īpašuma veidošanai (zemesgabala apvienošanai un/vai sadalīšanai)

1 objekts

16,53

3.47

20,00

 

4.  Krāsu risinājuma prasību sagatavošana un izsniegšana

4.1.

Vienkāršas ēkas fasādei (neliels objekts bez arhitektūras detaļām)

1 objekts

15,70

3,30

19,00

4.2.

Vidējas sarežģītības ēkas fasādei (ēka ar vienkāršām loģiskām arhitektūras detaļām)

1 objekts

20,66

4,34

25,00

4.3.

Ēkai – arhitektūras piemineklim, ja tā nav īpaši sarežģīta

1 objekts

29,75

6,25

36,00

4.4.

Īpaši sarežģītas ēkas fasādei (grezna ēka ar bagātu rotājumu)

1 objekts

45,50

9,56

55,06

4.5.

Reklāmai, izkārtnei, mazām arhitektūras formām, dizaina elementiem, dizaina objektiem

1 objekts

19,90

4,18

24,08

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

Ls

PVN

Ls

Kopā

Ls

 

5. Būves pieņemšana ekspluatācijā

5.1.

Būves pieņemšana ekspluatācijā ar komisijas izbraukumu uz objektu

1 objekts

37,19

7,81

45,00

 

6. Atzinuma sagatavošana par būvobjekta atbilstību faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem

6.1.

Ēkām ar apbūves laukumu līdz 400 m2/būvtilpumu līdz 2000 m3

1 objekts

41,32

8,68

50,00

6.2.

Ēkām ar apbūves laukumu no 400 m2/būvtilpumu no 2000 m3

1 objekts

90,91

19,09

110,00

6.3.

Inženierbūves

1 objekts

49,59

10,41

60,00

 

7. Materiālu izskatīšana

7.1.

Ēkas situācijas izpēte un materiālu sagatavošana attīstības priekšlikuma izskatīšanai

1 objekts

20,66

4,34

25,00

7.2.

Atzinuma būvniecības publiskai apspriešanai sagatavošana

1 objekts

45,50

9,56

55,06

 

8. Rakstisku un informatīvu dokumentu sagatavošana un izsniegšana

8.1.

Speciālistu konsultācijas ārpus pieņemšanas laika

1 konsultācija līdz 30 min.

15,70

3,30

19,00

8.2.

Arhīvā reģistrēto lietu papildināšana ar projekta izmaiņām

1 lieta

5,00

1,05

6,05

8.3

Dublikāta sagatavošana

1 dokuments

8.35

1.75

10,10

8.4.

Arhīva fonda izmantošana un dokumentu atlase

1 objekts

1,65

0,35

2,00

8.5.

Atzinums par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā

1 dokuments

13,22

2,78

16,00

8.6.

Materiālu atlase un uzziņas sagatavošana no kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļas tehniskā arhīva (izpētes, plāni, fotomateriāli)

 

1 objekts

16,53

3,47

20,00

 

9. Dokumentu kopiju un uzziņu noformēšana

9.1.

Izgatavoto kopiju un norakstu pareizības apliecināšana

1 dokuments

0,58

0,12

0,70

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

Ls

PVN

Ls

Kopā

Ls

9.2.

Projekta kopijas noformēšana, lapu numerācija

 

1 sējums līdz 50 lapām

1 sējums līdz 150 lapām

1 sējums līdz 250 lapām

3,72

 

4,96

 

6,20

0,78

 

1,04

 

1,30

4,50

 

6,00

 

7,50

9.3.

 

 

 

 

 

 

Teritoriālplānojuma un apbūves noteikumu teksta daļas kopija

a) Attīstības plāns (1995. gads)

b) Attīstības plāna grozījumi un papildinājumi (2007.-2009.gads)

c) Apbūves noteikumi un 1.pielikums (2007.-2009.gads)

 

 

 

1 eksemplārs

1 eksemplārs

 

 

1 eksemplārs

 

 

 

9,92

6,20

 

 

16,53

 

 

 

2,08

1,30

 

 

3,47

 

 

 

12,00

7,50

 

 

20,00

 

 

d) Apbūves noteikumi un 2.pielikums (2007.-2009.gads)

1 eksemplārs

3,31

0,70

4,01

9.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhīva dokumentu kopiju sagatavošana:

a)      Formāts A4

b)      Formāts A3

Lielformāta lapu kopēšana, līmēšana un locīšana

c)      Formāts A2

d)      Formāts A1

e)      Formāts A0

 

 

1 lapa

1 lapa

 

 

1 lapa

1 lapa

1 lapa

 

 

0,20

0,25

 

 

1,00

2,00

4,00

 

 

0,04

0,05

 

 

0,21

0,42

0,84

 

 

0,24

0,30

 

 

1,21

2,42

4,84

9.5.

Krāsainu kopiju sagatavošana

 a) Formāts A 4

 b) Formāts A 3

1 lapa

1 lapa

0,83

1,65

0,17

0,35

1,00

2,00

9.6.

Krāsainu izdruku izgatavošana

a)      Formāts A4

b)      Formāts A3

c)      Formāts A2

d)      Formāts A1

e)      Formāts A0

1 lapa

1 lapa

1 lapa

1 lapa

1 lapa

 

1,65

2,48

4,96

9,92

14.88

 

0,35

0,52

1,04

2,08

3,12

 

2,00

3,00

6,00

12,00

18,00

9.7.

Izziņu sagatavošana par dažādiem plānošanas, arhitektūras, pilsētbūvniecības un inženiertehniskajiem jautājumiem

1 objekts

13,22

2,78

16,00

9.8.

Izziņu sagatavošana par dažādiem plānošanas, arhitektūras, būvniecības, pilsētbūvniecības un inženiertehniskajiem jautājumiem ar faktu konstatāciju dabā vai papildus materiālu sagatavošanu

1 objekts

20,66

4,34

25,00

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

Ls

PVN

Ls

Kopā

Ls

 

10. Reklāmu, izkārtņu, dizaina objektu izvietošana

 

10.1.

Reklāmu, izkārtņu, mazo arhitektūras formu, dizaina elementu vai tirdzniecības vietu projektēšanas prasību sastādīšana un izsniegšana

1 objekts

21,49

4,51

26,00

 

10.2.

Projektēšanas prasības pilsētvides objektiem (strūklakas, pieminekļi u.c.)

1 objekts

48,76

10,24

59,00

 

10.3

 

Projektēšanas prasības ēkas fasādes, būves apgaismojuma projekta izstrādāšanai

1 objekts

45,50

9,56

55,06

 

10.4

Izkārtnes, reklāmas vai tirdzniecības vietas pases sagatavošana un izsniegšana

1 objekts

13,22

2,78

16,00