Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2009.gada 12. februāra 68.lēmumu
Izmaiņas ar Domes 2008.gada 16. februāra 158.lēmumu
Apturēts ar Domes 2007.gada 6. decembra 1096.lēmumu
Izmaiņas ar Domes 2006.gada 21. decembra 1251.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2005.gada 22.decembrīNr.589

protokols Nr.25, 14. punkts

Par darba samaksu Jūrmalas domē

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, Latvijas Republikas likuma ”Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 14.panta 5.daļu, 15.panta 3.daļas 1.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 ”Jūrmalas pilsētas domes nolikums” pirmās daļas 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 1.vietnieka, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka darba algas likmes un Jūrmalas pilsētas domes deputātu atlīdzību saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Izmaiņas ar Domes 2006.gada 21. decembra 1251.lēmumu

 3. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja 1.vietniekam un priekšsēdētāja vietniekam ikmēneša piemaksu 50% apmērā no darba algas.
 4. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes komiteju priekšsēdētājiem par attiecīgās komitejas sēdes vadīšanu vienas stundas darba algas likmi Ls 0,075 apmērā no minimālās algas.
 5. Ja Jūrmalas pilsētas domes deputāts ir vairāk nekā vienas pastāvīgās komitejas loceklis, tad par darbu katrā nākošajā komitejā tiek noteikta papildus samaksa, aprēķinot stundas likmi Ls 0,075 apmērā no minimālās algas.
 6. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes deputātam par katru neapmeklēto domes sēdes un komitejas stundu tiek atskaitīti Ls 0,075 no minimālās algas.
 7. Noteikt kompensāciju par piedalīšanos attiecīgās komisijas sēdē kā stundas likmi Ls 5,00 apmērā, pieaicinātajiem speciālistiem – Ls 3,00 apmērā. Kompensāciju izmaksas tiek veiktas no domes uzturēšanas paredzētajiem līdzekļiem, nepārsniedzot komisiju darba kompensācijai paredzēto darba algas fondu.
 8. Piedalīšanās komisiju sēdēs no pašvaldības budžeta finansētiem darbiniekiem tiek kompensēta par stundām ārpus pašvaldībā noteiktā darba laika.
 9. Komiteju vadītājiem, katru mēnesi līdz nākošā mēneša 10.datumam, iesniegt Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes centralizētajā grāmatvedībā darba laika uzskaites tabeles.
 10. Komisiju vadītājiem, vienu reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 10.datumam iesniegt Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes centralizētajā grāmatvedībā darba laika uzskaites tabeli, uzrādot tajā komisijas locekļu un pieaicināto speciālistu nostrādātās stundas un komisijas darba laiku.
 11. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar 2.pielikumu.
 12. Izmaiņas ar Domes 2006.gada 21. decembra 1251.lēmumu

 13. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju:
 14. 11.1. rīkoties ar domes darba algas fondu apstiprinātā ikgadējā budžeta ietvaros;

  11.2. ar rīkojumu noteikt materiālās stimulēšanas kārtību un apjomus domes apstiprinātā darba algas fonda ietvaros.

 15. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku ar rīkojumu noteikt domes priekšsēdētāja materiālās stimulēšanas kārtību un apjomus domes apstiprinātā darba algas fonda ietvaros.
 16. Lēmums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.
 17. Ar lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2001.gada 7.novembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.650 ”Par Jūrmalas pilsētas domes, komiteju, komisiju un Iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītāju, deputātu, komisiju un padomes locekļu un pieaicināto speciālistu darba samaksu”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2005.gada 22.decembra lēmumu Nr.589

(protokols Nr.25, 14. punkts)

 

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 1.vietnieka, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka darba algas likmes un

Jūrmalas pilsētas domes deputātu atlīdzības apmērs

Amata nosaukums

Darba algas likme/

atlīdzības apmērs (mēnesī)

Priekšsēdētājs

10 (desmit) minimālās algas

Priekšsēdētaja 1.vietnieks

9.5 (deviņas ar pusi) minimālās algas

Priekšsēdētāja vietnieks

9 (deviņas) minimālās algas

Izpilddirektors

9 (deviņas) minimālās algas

Izpilddirektora vietnieks

8 (astoņas) minimālās algas

Deputāti

4 (četras) minimālās algas


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2005.gada 22.decembra lēmumu Nr.589

(protokols Nr.25, 14.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts

Amata nosaukums

Darba vietu skaits

Darba alga mēnesī (Ls) vienai darba vietai

Darba algas fonds mēnesī (Ls)

1. SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

495

495.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

330

330.00

Galvenais speciālists

1

270

270.00

Galv.speciālists sabiedrisko attiecību jautājumos

1

310

310.00

Speciālists - preses sekretārs

1

190

190.00

KOPĀ:

5

 

1595.00

2. JURIDISKĀ PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1

600

600.00

Tiesvedības nodaļa 

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1

450

450.00

Galvenais speciālists

1

290

290.00

Galvenais speciālists

5

330

1650.00

Personāla nodaļa 

Nodaļas vadītājs

1

405

405.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

KOPĀ:

10

 

3635.00

3. FINANSU PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1

600

600.00

Nodokļu nodaļa 

Nodaļas vadītājs - pārvaldes vadītāja vietnieks

1

475

475.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

325

325.00

Galvenais speciālists

6

270

1620.00

Speciālists

1

235

235.00

Budžeta nodaļa 

Nodaļas vadītājs

1

450

450.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

325

325.00

Galvenais speciālists

3

270

810.00

Speciālists

1

235

235.00

Centralizētā grāmatvedība 

Galvenais grāmatvedis

1

540

540.00

Galvenā grāmatveža vietnieks

1

405

405.00

Pašvaldības budžeta vecākais grāmatvedis

1

405

405.00

Galvenais speciālists

2

280

560.00

Galvenais speciālists

6

270

1620.00

Speciālists

2

190

380.00

Norēķinu kase 

Vadītājs

1

405

405.00

Vadītāja vietnieks

1

325

325.00

Galvenais speciālists

2

270

540.00

KOPĀ:

33

 

10255.00

4. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1

600

600.00

Pārvaldes vadītāja vietnieks

1

450

450.00

Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

400

400.00

Galv.speciālists jurists

1

295

295.00

Galvenais speciālists

1

270

270.00

Galvenais speciālists

1

215

215.00

Speciālists

1

205

205.00

Pašvaldības īpašumu uzskaites nodaļa 

Nodaļas vadītājs

1

450

450.00

Galvenais speciālists

1

270

270.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

Speciālists

2

205

410.00

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa 

Nodaļas vadītājs

1

495

495.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

350

350.00

Galvenais speciālists

3

295

885.00

Galvenais speciālists

2

270

540.00

Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

435

435.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

400

400.00

Galvenais speciālists

3

270

810.00

Dzīvokļu nodaļa 

Nodaļas vadītājs

1

395

395.00

Dzīvokļu daļas vadītājs

1

295

295.00

Iedzīvotāju pieraksta daļas vadītājs

1

295

295.00

Galvenais speciālists

2

270

540.00

Speciālists

3

190

570.00

Apkopējs

1

100

100.00

Kasieris

0.5

115

57.50

KOPĀ:

33.5

 

9972.50

5. BŪVVALDE

Vadītājs

1

600

600.00

Vadītāja vietnieks

1

520

520.00

Galvenais speciālists jurists

1

295

295.00

Arhivārs

1

280

280.00

Galvenais speciālists

1

225

225.00

Speciālists

1

215

215.00

Kanceleja 

Galvenais speciālists kancelejas vadītājs

1

250

250.00

Galvenais speciālists sekretārs

1

215

215.00

Arhitektūras nodaļa 

Pilsētas galvenais arhitekts

1

500

500.00

Pils.galvenais mākslinieks

1

450

450.00

Galvenā mākslinieka palīgs

1

250

250.00

Rajona arhitekts

4

320

1280.00

Plānošanas nodaļa 

Nodaļas vadītājs - pilsētas galvenais plānotājs

1

500

500.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

320

320.00

Galvenais inženieris

1

450

450.00

Inženieris

1

300

300.00

Ainavu arhitekts

1

320

320.00

Teritoriālplānotājs

1

280

280.00

Ģeogrāfs plānotājs

1

280

280.00

Kartogrāfs

1

280

280.00

Projektu vadītājs

1

280

280.00

Inženieris ģeodēzists

1

280

280.00

Būvinspekcijas nodaļa 

Nodaļas vadītājs

1

500

500.00

Rajona būvinspektors

4

320

1280.00

Būvinspektors

1

280

280.00

Inženierbūvju un tīklu inspektors

1

320

320.00

Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļa 

Nodaļas vadītājs

1

450

450.00

Galvenais speciālists

1

340

340.00

Speciālists

1

180

180.00

KOPĀ:

35

 

11720.00

6. EKONOMIKAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

540

540.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

310

310.00

Galvenais speciālists

2

270

540.00

KOPĀ:

4

 

1390.00

7. LABIEKĀRTOŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1

565

565.00

Būvniecības un transporta nodaļa 

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1

450

450.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

325

325.00

Galvenais speciālists

1

310

310.00

Galvenais speciālists

4

270

1080.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

Labiekārtošanas nodaļa 

Nodaļas vadītājs

1

340

340.00

Galvenais speciālists

1

270

270.00

Mežu uzraudzības nodaļa  

Nodaļas vadītājs

1

295

295.00

Galvenais speciālists

1

250

250.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

Iepirkumu nodaļa 

Nodaļas vadītājs

1

370

370.00

Galvenais speciālists

1

295

295.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

KOPĀ:

17

 

5270.00

8. ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1

565

565.00

Galvenais speciālists

1

270

270.00

Galvenais speciālists

1

270

270.00

Kanceleja un apmeklētāju apkalpošanas centrs

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1

405

405.00

Galvenais speciālists

2

270

540.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

Arhivārs

1

250

250.00

Speciālists

7

190

1330.00

Speciālists

1

170

170.00

Saimniecības nodaļa 

Nodaļas vadītājs

1

370

370.00

Galvenais speciālists

1

270

270.00

Galvenais speciālists

1

250

250.00

Automobiļa vadītājs

1

250

250.00

Automobiļa vadītājs

4

215

860.00

Apkopējs

8

100

800.00

Garderobists

2

115

230.00

Sargs

3

115

345.00

KOPĀ:

37

 

7415.00

9. REVĪZIJAS NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

540

540.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

370

370.00

Galvenais speciālists

1

270

270.00

KOPĀ:

3

 

1180.00

10. KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

495

495.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

325

325.00

Galvenais speciālists

4

280

1120.00

KOPĀ:

6

 

1940.00

11. INFORMĀTIKAS PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1

565

565.00

Ekspluatācijas nodaļa 

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1

450

450.00

Projektu koordinators

1

370

370.00

Galvenais speciālists

5

325

1625.00

Servisa nodaļa 

Nodaļas vadītājs

1

415

415.00

Galvenais speciālists

3

325

975.00

Speciālists

2

260

520.00

KOPĀ:

14

 

4920.00

12. DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

405

405.00

Galvenais speciālists

2

270

540.00

Speciālists (dzimtsarakstu inspektors)

1

235

235.00

Apkopējs

1

100

100.00

Sētnieks

1

100

100.00

KOPĀ:

6

 

1380.00

13. VIDES AIZSARDZĪBAS NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

450

450.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

295

295.00

Galvenais speciālists

3

270

810.00

KOPĀ:

5

 

1555.00

14. TŪRISMA UN ĀRĒJO SAKARU NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

495

495.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

325

325.00

Galvenais speciālists

4

270

1080.00

KOPĀ:

6

 

1900.00

15. ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Priekšsēdētājs

0.5

405

202.50

Priekšsēdētāja vietnieks

1

325

325.00

Tehniskais sekretārs

1

215

215.00

KOPĀ:

2

 

742.50

16. JŪRMALAS PILSĒTAS DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA

Priekšsēdētājs

1

405

405.00

Priekšsēdētāja vietnieks

1

325

325.00

Galvenais speciālists

2

260

520.00

Arhivārs

0.5

185

92.50

KOPĀ:

4.5

 

1342.50

PAVISAM KOPĀ:

221

 

66212.50