Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 15. septembrīNr.19

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 00

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Liene Zalkovska

   

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks (nepiedalās no plkst.1230-1245)

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks (nepiedalās no plkst.1010-1015)

Dainis Urbanovičs

izpilddirektors

Gatis Truksnis

   
 

Ilmārs Ančāns, Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1230-1245), Agris Kalnciems, Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1025-1030), Jānis Kuzins, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1025-1030, 1055-1105), Zigurds Starks, Ģirts Trencis, Vladimirs Maksimovs, Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1230-1245), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1120-1125), Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst.1025-1030, 1055-1100, 1120-1125)

   

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Anna Deičmane

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja p.i.

Staņislavs Skirmants

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Edmunds Imša

   

Sēdē uzaicināti:

Agita Vizma Alaine, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Gunta Ušpele, Laima Grobiņa, Līga Bērziņa, Iveta Pūķe, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Guna Voitkāne

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

Noņemt no darba kārtības sekojošus jautājumus:

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām „par” – 14 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību.

Sēdes darba kārtība.

 

Darba kārtības apspriešana

 

Informācija

 

Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 11.septembra nolikumā Nr.24 „Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas nolikums”

 

Par maksas pakalpojumiem

 

Par veselības aprūpes kompleksa celtniecību Slokā

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

 

Par aizdevumu procenta likmēm

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”

 

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai

 

Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem

 

Par tiesas nama būvi zemesgabalā Jūrmalā, Pilsoņu ielā 12

 

Par apbūves blīvuma palielināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2

 

Par dalību starptautiskā projektā „Baltijas Plānotāju Akadēmija”

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvja ielā 48/50 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Zemgales ielā 50 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lāčplēša ielā 6 un adreses piešķiršanu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta lēmumā Nr.348 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lašu ielā 11 un adreses piešķiršanu”

 

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 49 un Oļģerta ielā 18 un adreses piešķiršanu

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3

 

Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta teritorijai Jūrmalā, starp Grīvas ielu un Lielupi, ietverot zemesgabalus Grīvas ielā 12, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 3, Ķīšu ielā 4 un projekta saistošās daļas apstiprināšanu

 

Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Jūrmalā, Lielajā prospektā 4 nodošanu privatizācijai atklātā izsolē

 

Par neapdzīvojamo telpu Nr.601 Jūrmalā, Viņķu ielā 3/5 nodošanu privatizācijai atklātā izsolē

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Valdemāra ielā 13 daļas nomāšanu no V.Š.

 

Par Jūrmalā, Slokas stadionā uzstādīto tribīņu dāvinājuma pieņemšanu

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.605 īres līguma pagarināšanu

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Teātra ielā 2811 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.L.

 

Par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līguma noslēgšanu ar V.K.

 

Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 35 nomas līguma noslēgšanu ar AS „NORD/LB Latvija”

 

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmuma Nr.25 atzīšanu par spēku zaudējušu

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 6

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vendu ielā 5

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viršu ielā 23

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6c

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka7-033

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 155

 

Par pirmskolas atlasi 2.kārtai nacionālajai programmai „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju vidējā izglītībā”

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.392)

Ziņo:

A.V.Alaine

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu.

3. Par grozījumiem Jūrmala spilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā (lēmums Nr.393)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Dreija), balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Hlevickis) nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmala spilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 11.septembra nolikumā Nr.24 „Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas nolikums” (nolikums Nr.16)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Hlevickis) nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 11.septembra nolikumā Nr.24 „Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas nolikums”.

5. Par maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.394)

Ziņo:

G.Ušpele – lūdz izdarīt izmaiņas lēmuma pielikumā 13.punktā svītrojot vārdu „uzcenojums” un mainot skaitļus „5-10” un „3-10”. 7.punktā summu „80” mainīt uz „65”, 8.punktā summu „150” mainīt uz „125”.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem ar augstāk minētajām izmaiņām.

6. Par veselības aprūpes kompleksa celtniecību Slokā (lēmums Nr.395)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Izsakās:

I.Aizstrauta ierosina lēmuma 3.punktā rakstīt, ka lēmumu kontrolē A.Tampe.

I.Ančāns uzskata, ka kontrolētājam jābūt D.Urbanovičam.

D.Urbanovičs uzskata, ka nav svarīgi kas šo lēmumu kontrolēs. Pašvaldības uzdevums saskaņā ar likumu par pašvaldībām ir nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem medicīnas pakalpojumiem. Saskaņā ar māsterplānu Jūrmalā nav paredzēta daudzprofilu slimnīca un Bulduru slimnīca arī ir paredzēta pārveidot par vietējas nozīmes slimnīcu. Ar šo lēmumu mēs pasakām, ka mums pilsētā ir nepieciešama daudzprofilu slimnīca. Tālāk darba grupa lems par slimnīcas būvniecības modeli un izvērtēs un izveidos biznesa plānu. Aicina atbalstīt šo lēmuma projektu.

J.Hlevickis – jautājums par slimnīcas būvniecību Jūrmalā ir interesants. Šobrīd Latvijā ir Tikai divas daudzprofilu slimnīcas, viena ir Stradiņu slimnīca un otra ir Gaiļezera slimnīca. Uzskata, ka nav pareizi lēmuma 1 punktā rakstīt „atzīt par lietderīgu jaunas daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcas izveidi Slokā”, bet rakstīt „atzīt par lietderīgu izvērtēt jaunas daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcas izveidi Slokā”. Ierosina lēmumā noteikt, ka jāizveido darba grupa un termiņš, līdz kuram šai darba grupai jāsniedz atzinumi.

A.Tampe – šo lēmumu atbalstīs un balsos par, jo pašreiz ir izveidojusies tāda situācija, ka diezgan sen atpakaļ dome ir pieņēmusi lēmumu, ka tiek izveidots un rezervēts zemesgabals Slokā slimnīcas izveidei. Dažādu apstākļu dēļ šis lēmums nav pavirzījies tālāk. Šis varētu būt otrs lielākais investīciju projekts pilsētā, kur investīcijas varētu sasniegt 100 milj. ASV dolārus. Jāpiekrīt, ka šobrīd šis jautājums nav vienkāršs un sagaidāmais atbalsts no valsts arī varētu nebūt pārāk liels, bet šobrīd ir jāizlemj vai gribam, vai negribam, lai slimnīca ir šai vietā.

D.Urbanovičs – lai turpinātu pārrunas ar potenciālajiem investoriem ir nepieciešams tieši šāds lēmums. Ar šo lēmumu dome pasaka, ka notiek nopietns darbs pie šī projekta.

I.Ančāns uzskata, ka neturpināt šo projektu būtu neprāts, tādēļ atbalstīs šo lēmumu un aicina arī citus balsot par.

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu nosakot, ka lēmumu kontrolē A.Tampe.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” –3 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, J.Hlevickis)) nolēma pieņemt lēmumu par veselības aprūpes kompleksa celtniecību Slokā.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā nomas maksas maksājumiem (lēmums Nr.396)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Mežapuķe, J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā nomas maksas maksājumiem.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.397)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

A.Tampe ierosina arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai atvieglojumu 50% apmērā.

Balsošanas rezultāti par A.Tampes priekšlikumu „par” - 14 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 14 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

9. Par aizdevumu procentu likmēm (lēmums Nr.398)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par aizdevumu procentu likmēm.

10. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

I.Ančāns ierosina svītrot no saistošajiem noteikumiem 5.5.4.punktu

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu („par” – 3 (Ž.Kupčika, I.Ančāns, J.Hlevickis), „pret” – 2 (R.Munkevics, D.Urbanovičs), „atturas” – 10 (M.Mežapuķe, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, I.Dreija, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, A.Kalnciems), priekšlikums netiek pieņemts

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”.

11. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

I.Aizstrauta – sakarā ar to, ka uz lēmuma projekta ir E.Rakišas piezīme, ka lēmums neatbilst administratīvā procesa likumam noņem jautājumu no izskatīšanas. Būvvaldei jautājumu pārstrādāt un iesniegt atkārtoti izskatīšanai domes sēdē.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

12. Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.399)

Ziņo:

S.Skirmants – lūdz pielikuma 2.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „2.1. Detālplānojuma izstrādes vadīšana”, 8.5.punktu papildināt ar vārdiem „formāts A 2”

Izsakās:

D.Urbanovičs – atbalstīs šo lēmumu, bet ierosina svītrot lēmuma 5.punktu, jo nav jānosaka kur līdzekļi tiek izmantoti.

A.Tampe – 5.punkts jāsvītro, jo nav nekāda pamata būvvaldei noteikt kā ienākumi no maksas pakalpojumiem tiek izmantoti.

R.Munkevics ierosina svītrot pielikuma 6.1.punktu, jo tas varētu provocēt to, ka tīšām tiek noraidīti projekti.

J.Hlevickis atbalsta R.Munkevica priekšlikumu un arī aicina svītrot pielikuma 6.1.punktu.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu „par” – 12 (A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), priekšlikums ir pieņemts

Balsošanas rezultāti par R.Munkevica priekšlikumu „par” – 7 (A.Tampe, J.Griķis, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Hlevickis), „pret” – 2 (I.Aizstrauta, I.Dreija), „atturas” – 6 (M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns), priekšlikums nav pieņemts

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 15 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem.

13. Par tiesas nama būvi zemesgabalā Jūrmalā, Pilsoņu ielā 12 (lēmums Nr.400)

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

J.Hlevickis ierosina mainīt lēmuma nosaukumu izsakot to sekojošā redakcijā: „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 9.jūlija lēmumā Nr.509 „Par atteikumu tiesas nama būvniecībai Jūrmalā, Pilsoņu ielā 12” un tiesas sprieduma izpildi”.

R.Munkevics uzskata, ka var spēlēties ar redakciju, taču Tieslietu ministrija ir ieinteresēta šajā zemesgabalā un pastāvēs uz to, ka tiesu namam ir jābūt tieši šajā vietā. Lēmumā būtu jāieraksta punkts par mūzikas skolas iespējamo attīstību.

I.Aizstrauta – uzdod izpilddirektoram līdz 2005.gada 1.decembrim izstrādāt un iesniegt priekšlikumus jaunas mūzikas skolas būvniecībai.

Balsošanas rezultāti par I.Aizstrautas priekšlikumu „par” – 15 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma:

Uzdot izpilddirektoram līdz 2005.gada 1.decembrim izstrādāt un iesniegt priekšlikumus jaunas mūzikas skolas būvniecībai

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 12 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 3 (J.Hlevickis, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 9.jūlija lēmumā Nr.509 „Par atteikumu tiesas nama būvniecībai Jūrmalā, Pilsoņu ielā 12” un tiesas sprieduma izpildi.

14. Par apbūves blīvuma palielināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

R.Munkevics uzskata, ka šo jautājumu vajadzētu atkārtoti izskatīt attīstības jautājumu komitejā.

J.Hlevickis uzskata, ka šāda prakse nav pareiza, neatbalstīs šo lēmumu.

Ģ.Trencis ierosina balsot par lēmumu, kas noteiktu, ka neatļaut palielināt apbūves blīvumu šajā zemesgabalā.

Balsošanas rezultāti par Ģ.Trenča priekšlikumu „par” – 7 (R.Munkevics, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Ančāns, J.Kuzins, I.Dreija, I.Aizstrauta, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), priekšlikums netiek pieņemts

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 2 (V.Maksimovs, I.Dreija), „pret” – 3 (Ģ.Trencis, R.Munkevics, M.Mežapuķe), „atturas” –10 (I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, I.Ančāns, J.Hlevickis), „nebalso” – 1 (D.Urbanovičs)), lēmums netiek pieņemts .

Pārtraukums no plkst.1155 - 1230

15. Par dalību starptautiskajā projektā „Baltijas Plānotāju Akadēmija” (lēmums Nr.401)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši R.Munkevics, A.Tampe, J.Griķis), nolēma pieņemt lēmumu par dalību starptautiskajā projektā „Baltijas Plānotāju Akadēmija”.

16. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvju ielā 48/50 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.402)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši R.Munkevics, A.Tampe, J.Griķis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvju ielā 48/50 un adreses piešķiršanu.

17. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Zemgales ielā 50 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.403)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši R.Munkevics, A.Tampe, J.Griķis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Zemgales ielā 50 un adreses piešķiršanu.

18. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lāčplēša ielā 6 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.404)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši R.Munkevics, A.Tampe, J.Griķis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lāčplēša ielā 6 un adreses piešķiršanu.

19. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 17 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.405)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši R.Munkevics, A.Tampe, J.Griķis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 17 un adreses piešķiršanu.

20. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta lēmumā Nr.348 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lašu ielā 11 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.406)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, A.Tampe, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” –2 (V.Maksimovs, I.Dreija), balsošanas laikā izgājis R.Munkevics), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta lēmumā Nr.348 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lašu ielā 11 un adreses piešķiršanu”.

21. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 49 un Oļģerta ielā 18 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.407)

Ziņo:

I.Pūķe

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 49 un Oļģerta ielā 18 un adreses piešķiršanu.

22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Ančāns ierosina izteikt attieksmi par šo lēmumu balsojot.

J.Hlevickis – šī nav pareiza prakse, kad domes sēdē izskatīšanai tiek iesniegts jautājums, kuru nav atbalstījusi neviena komiteja. Pareizi būtu šo jautājumu novirzīt atkārtotai izskatīšanai vides jautājumu komitejā un attīstības jautājumu komitejā.

A.Kalnciems lūdz nevirzīt jautājumu atkārtotai izskatīšanai vides jautājumu komitejā un attīstības jautājumu komitejā, jo šīs komitejas jau ir pieņēmušas savus lēmumus, aicina balsot un izteikt savu attieksmi.

D.Urbanovičs uzskata, ka ja komitejas ir lēmušas, ka nevēlās uzsākt detālplānojumu ar šādu mērķi - Kāpu ielas galā būvēt mazstāvu dzīvojamo apbūvi un pilsētas būvnoteikumi nosaka, ka šajā teritorijā ir jauktā dzīvojamā un atpūtas teritorija, kur primārā funkcija ir atpūta un tikai sekundārā ir mazstāvu apbūve, turklāt šī ir pieminekļu aizsardzības zona, dome var neatļaut uzsāk šo detālplānojumu.

I.Aizstrauta – juridiskai pārvaldei sagatavot motivētu atteikumu zemesgabala īpašniekam.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, „par” – nav, „pret” – 5 (D.Urbanovičs, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „atturas” – 10 (I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija), lēmums netiek pieņemts.

23. Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta teritorijai Jūrmalā, starp Grīvas ielu un Lielupi, ietverot zemesgabalus Grīvas ielā 12, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 3, Ķīšu ielā 4 un projekta saistošās daļas apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta teritorijai Jūrmalā, starp Grīvas ielu un Lielupi, ietverot zemesgabalus Grīvas ielā 12, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 3, Ķīšu ielā 4 un projekta saistošās daļas apstiprināšanu.

24. Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Jūrmalā, Lielajā prospektā 4 nodošanu privatizācijai atklātā izsolē (lēmums Nr.408)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Jūrmalā, Lielajā prospektā 4 nodošanu privatizācijai atklātā izsolē.

25. Par neapdzīvojamo telpu Nr.601 Jūrmalā, Viņķu ielā 3/5 nodošanu privatizācijai atklātā izsolē (lēmums Nr.409)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamo telpu Nr.601 Jūrmalā, Viņķu ielā 3/5 nodošanu privatizācijai atklātā izsolē.

26. Par zemesgabala Jūrmalā, Valdemāra ielā 13 daļas nomāšanu no V.Š. (lēmums Nr.410)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par.

27. Par Jūrmalā, Slokas stadionā uzstādīto tribīņu dāvinājuma pieņemšanu (lēmums Nr.411)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalā, Slokas stadionā uzstādīto tribīņu dāvinājuma pieņemšanu.

28. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.605 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.412)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.605 īres līguma pagarināšanu.

29. Par zemesgabala Jūrmalā, Teātra ielā 2811 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.L. (lēmums Nr.413)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Teātra ielā 2811 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.L.

30. Par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līguma noslēgšanu ar V.K. (lēmums Nr.414)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līguma noslēgšanu ar V.K.

31. Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 35 noma līguma noslēgšanu ar AS „NORD/LB Latvija” (lēmums Nr.415)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (J.Hlevickis, I.Dreija)) nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 35 noma līguma noslēgšanu ar AS „NORD/LB Latvija”.

32. Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmuma Nr.25 atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.416)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmuma Nr.25 atzīšanu par spēku zaudējušu.

33. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 6 (lēmums Nr.417)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vendu ielā 5 (lēmums Nr.418)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viršu ielā 23 (lēmums Nr.419)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6c (lēmums Nr.420)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7-033 (lēmums Nr.421)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 115 (lēmums Nr.422)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtos lēmuma projektus („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma:

  1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 6.
  2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vendu ielā 5.
  3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viršu ielā 23.
  4. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6c.
  5. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7-033.
  6. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 115.

34. Par pilotskolas atlasi 2.kārtai nacionālajai programmai „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju vidējā izglītībā” (lēmums Nr.423)

Ziņo:

J.Kārkliņš

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka gan vien skola, gan otra skola ir atbalstāmas dalībai šajā programmā. Ierosina neskatoties uz to, kuru no skolām izvirzīs, otrai skolai nākamā gada budžeta ietvaros piešķirt līdzekļus dabaszinātņu klases remontam.

I.Ančāns ierosina noņemt šo jautājumu no izskatīšanas, izveidot darba grupu, un pēc konkursa sasaukt ārkārtas domes sēdi un pieņemt lēmumu.

J.Hlevickis – protestējot pret procedūru ierosina balsot par Jūrmala s 1.ģimnāzijas izvirzīšanu šai programmai.

I.Aizstrauta – izglītības pārvaldei iestrādāt nākamā gada budžeta pieprasījumā līdzekļus programmā neiekļautās skolas kabineta izveidei.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu „par” – 2 (I.Ančāns, J.Hlevickis), „pret” – 5 (J.Griķis, J.Kuzins, I.Dreija, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe), „atturas” – 8 (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, R.Munkevics, V.Maksimovs), priekšlikums nav pieņemts.

Balsošanas rezultāti par J.Hlevicka priekšlikumu „par” – 5 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Kalnciems, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 10 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija), priekšlikums netiek pieņemts

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija), „pret” – nav), „atturas” –2 (M.Mežapuķe, I.Ančāns)) nolēma pieņemt lēmumu par pilotskolas atlasi 2.kārtai nacionālajai programmai „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju vidējā izglītībā”.

Sēde slēgta plkst. 14 10

Nākamā domes sēde 2005.gada 13.oktobrī plkst.10 00

Domes priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska

2005.gada 4.oktobrī