Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 15. septembrīNr.14

Protokols Nr.18, 26.punkts

Par detālplānojuma projekta
Jūrmalā, teritorijai starp Rotas ielu,
Bulduru prospektu, 23. un 25. līnijām
saistošās daļas apstiprināšanu.

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra
noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 79.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 25.aprīļa lēmumu Nr. 52
“Par detālplāna uzsākšanu Jūrmalā,
teritorijai starp Rotas ielu,
Bulduru prospektu, 23. un 25.līnijām”
un Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 25.augusta lēmumu Nr. 607
“Par detālplānojuma Jūrmalā,
teritorijai starp Rotas ielu,
Bulduru prospektu, 23. un 25.līnijām
sabiedriskās apspriešanas otro posmu”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma projekta „Jūrmalā, teritorijai starp Rotas ielu, Bulduru prospektu, 23. un 25.līnijām” saistošo daļu, saskaņā ar pielikumu.

  2. Detālplānojumā projektētā Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla (plānotā) stājas spēkā tikai pēc grozījumu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (ģenerālplānā).

  3. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā „Jūrmalas ziņas” un laikrakstā „Latvijas vēstnesis”.

  4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta