Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 15. septembrīNr.16

Protokols Nr.18, 24.punkts

Par detālā plānojuma grozījumu zemesgabalam
Jūrmalā, Rotas ielā 21 apstiprināšanu.

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra
noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 79.punktu un
2000.gada 5.decembra noteikumiem Nr.423
„Noteikumi par teritorijas plānojumiem”,
un Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 31.jūlija lēmumu Nr. 611
“Par detālā plānojuma grozījumu
izstrādāšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Rotas ielā 21”.

  1. Apstiprināt detāla plānojuma grozījumus zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 21, saskaņā ar detālā plānojuma projektu pielikumā.
  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta