Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 15. septembrīNr.17

Protokols Nr.18, 23.punkts

Par detālplānojuma – teritorijas plānojuma
grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Emīlijas ielā 13,
Emīlijas iela 15, Emīlijas ielā 17,
Ķemeru ielā 16A, Ķemeru ielā 16B apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra
noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
plānošanas noteikumi” 80.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta
lēmumu Nr.128 „Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabaliem
Jūrmalā, Emīlijas ielā 13, Emīlijas iela 15,
Emīlijas ielā 17, Ķemeru ielā 16A,
Ķemeru ielā 16B”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumus zemesgabaliem Jūrmalā, Emīlijas ielā 13, Emīlijas iela 15, Emīlijas ielā 17, Ķemeru ielā 16A, Ķemeru ielā 16B, saskaņā ar pielikumu.
  2. Atzīt Jūrmalas Attīstības plānu (ģenerālplānu), kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 par spēku zaudējušu detālplānojuma teritorijā – zemesgabaliem Jūrmalā, Emīlijas ielā 13, Emīlijas ielā 15, Emīlijas ielā 17, Ķemeru ielā 16A un Ķemeru ielā 16B.
  3. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
  4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta