Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 15. septembrīNr.18

Protokols Nr.18, 22.punkts

Par detālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabalam
Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27 apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
80.punktu un Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 26.novembra lēmumu Nr.796
„Par detālā plānojuma – Attīstības plāna
grozījumu izstrādāšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumus zemesgabalam Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27, saskaņā ar pielikumu.
  2. Atzīt Jūrmalas Attīstības plānu (ģenerālplānu), kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 par spēku zaudējušu detālplānojuma teritorijā – zemesgabalam Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27.
  3. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
  4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta