Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 20.februāra 4.nolikumu
Izmaiņa ar Domes 2010.gada 28.janvāra 17.nolikumu
Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.novembra 8 .nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju
2006.gada 20.aprīlīNr.1

Protokols Nr.9, 19.punkts

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu
Papildināts ar domes 2020.gada 20.februāra 4.nolikumu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Jūrmalas Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā “JCB”) ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

1.2. Bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir Nolikums, ko apstiprina Jūrmalas pilsētas dome. Savā darbībā JCB ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības.

1.3. JCB darbību finansē no  Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

1.4. Lēmumu par JCB izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jūrmalas pilsētas dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

1.5. JCB ir pašvaldības izveidota iestāde, kuras valdījumā atrodas bibliotēkas krājums un kam ir savs zīmogs, kā arī norēķinu konti Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kasē.

2. CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS UZDEVUMI UN FUNKCIJAS

2.1. Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

2.2. Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēku lietotājiem un ar filiālbibliotēku tīkla palīdzību nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu pieejamību visā pilsētas teritorijā.

2.3. Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.

2.4. Administrēt, koordinēt, lietderīgi un metodiski vadīt JCB struktūrvienību darbu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

2.5. Veidot bibliotēku elektronisko kopkatalogu, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu.

2.6. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.

2.7. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu, attīstību bibliotēkās un to publisku pieejamību.

2.8. Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.

2.9. Saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību.

2.10. Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties valsts nozīmes mērķprogrammās un projektos, kas sekmētu bibliotēku attīstību.

2.11. Organizēt bibliotēku, tās pakalpojumu, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus.

2.12. Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

2.13. Uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par JCB darbu, veikt bibliotēku darba stratēģisko plānošanu, izstrādāt bibliotēku attīstības programmas, plānus, pārskatus.

3. CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS TIESĪBAS

3.1. Patstāvīgi veikt darbību, saskaņā ar šajā nolikumā fiksētiem uzdevumiem, noteikt šīs darbības virzienus un bibliotēkas lietošanas kārtību.

3.2. Saņemt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu bibliotēkas uzdevumu izpildei apstiprinātā budžeta ietvaros.

3.3. Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēku darbības nodrošināšanai un attīstīšanai - darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, bibliotēku krājuma papildināšanai, darbinieku materiālajai stimulēšanai, darba procesu uzlabošanai, kā arī ar iestādes darbību saistīto uzdevumu nodrošināšanai..

3.4. JCB finansu darbības kontrole tiek veikta un pārskati sniegti saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Normatīvajos aktos noteiktā kartībā norakstīt no bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus.

3.6. Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības.

3.7. Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā apstiprinātā budžeta ietvaros.

3.8. Iesniegt priekšlikumus Jūrmalas pašvaldībai par bibliotēkas darbību.

3.9. Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

4. CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN VADĪBA

4.1. JCB struktūru un darbinieku skaita (darba vietu)sarakstu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

4.2. JCB darbu vada bibliotēkas direktors, kuru amatā apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

4.3. JCB direktors:

4.3.1. rīkojas JCB vārdā, pārstāv bibliotēkas valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī citās institūcijās;

4.3.2. organizē un plāno JCB darbu un ir atbildīgs par to kvalitatīvu profesionālo darbību, bibliotēku krājumiem, materiālajām vērtībām un finanšu līdzekļiem, kā arī par bibliotēku racionālu un ekonomisku darbību, iestādes līgumsaistību izpildi un norēķiniem;

4.3.3. nosaka sev pakļauto darbinieku pienākumus, tiesības un atbildību, apstiprina darbinieku amatu aprakstus, pieņem darbiniekus darbā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto darbinieku skaita ( darba vietu) sarakstu, slēdz darba līgumus, pārceļ un atbrīvo no darba likumā noteiktajā kārtībā;.

4.3.4. apstiprina bibliotēkas lietošanas noteikumus;

4.3.5. izstrādā un iesniedz Jūrmalas pašvaldībai bibliotēkas darba plānus, atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu.

4.4. JCB ir sekojošas struktūrvienības: Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 4.nolikumu

4.4.1. Centrālā bibliotēka ar šādām apakšstruktūrvienībām –

4.4.1.1. Komplektēšanas un apstrādes nodaļa;

4.4.1.2. Lasītāju apkalpošanas nodaļa;

4.4.1.3. Bērnu nodaļa.

4.4.2. Asaru bibliotēka;

4.4.3. Bulduru bibliotēka;

4.4.4. Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka;

4.4.5. Ķemeru bibliotēka;

4.4.6. Kauguru bibliotēka.

4.5. Struktūrvienību darbību nosaka JCB direktora apstiprināts nolikums.

4.6. JCB struktūrvienību darbu vada struktūrvienības vadītāji, kurus apstiprina amatā un atbrīvo no amata JCB direktors.

4.7. Struktūrvienību vadītājam ir jābūt augstākai akadēmiskai vai augstākai profesionālai vai vidējai speciālai izglītībai bibliotēku darba jomā vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā un ar kvalifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktai kārtībai.

5. FINANSĒJUMS UN MATERIĀLTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

5.1. JCB finansējumu pamatbudžetam piešķir Jūrmalas dome, nodrošinot līdzekļus:

5.1.1. bibliotēku krājumu organizēšanai, papildināšanai, restaurācijai un cita veida saglabāšanai, kā arī to fiziskajai drošībai (apsardzei, ugunsdrošības un citām iekārtām);

5.1.2. bibliotēku ēku, telpu, iekārtu, tehniskā aprīkojuma uzturēšanai, jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai un uzturēšanai;

5.1.3. bibliotēku telpu nomai, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem;

5.1.4. bibliotēku krājumu publiskas pieejamības nodrošināšanai;

5.1.5. bibliotēku sadarbībai, arī starptautiskajai sadarbībai;

5.1.6. kapitālieguldījumiem bibliotēku ēku celtniecībai un rekonstrukcijai;

5.1.7. bibliotēku darbinieku atalgojumam;

5.1.8. bibliotēku darbinieku kvalifikācijas pilnīgošanai;

5.1.9. bibliotēku darbības popularizēšanai.

5.2. Bibliotēka saņem valsts finansējumu mērķdotāciju veidā.

5.3. Bibliotēka var saņemt papildus finansu līdzekļus ziedojumu un dāvinājumu veidā, kā arī sniedzot maksas pakalpojumus, kas apstiprināti Jūrmalas pilsētas domē vai no citiem ienākumu avotiem.

5.4. JCB materiālo un tehnisko pamatu veido bibliotēku ēkas, telpas, krājumi, iekārtas, drošības sistēmas un cita manta.

5.5. Bibliotēkas savu materiālo un tehnisko pamatu attīsta, izmantojot Jūrmalas domes piešķirtos līdzekļus un citus finansēšanas avotus.

6. CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

6.1. Bibliotēkas dibina, reorganizē un likvidē Jūrmalas pilsētas dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

6.2. Pašvaldības bibliotēkas likvidēšanas gadījumā, reģiona galvenā bibliotēka organizē krājuma nodošanu citām ieinteresētajām bibliotēkām, to saskaņojot ar pašvaldību.

6.3. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos savu spēku zaudē ar 1990.gada 27.decembra Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes lēmumu Nr.230 apstiprinātais „Nolikums par Jūrmalas bibliotēku apvienību”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta