Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2008.gada 31. janvāra 1 .nolikumu
Izmaiņa ar Domes 2007.gada 4. oktobra 7 .nolikumu

2006.gada 18.maijāNr.4

Protokols Nr.11, 7.punkts

Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Jūrmalas mūzikas vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai.

 2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums.

 3. Skola ir Jūrmalas pilsētas domes profesionālās ievirzes izglītības iestāde, tai ir sava simbolika, konti bankā un Valsts kasē. Skola ir tiesīga lietot zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts ģerboni”.

 4. Izglītības iestādes nosaukums: Jūrmalas mūzikas vidusskola.

 5. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Smilšu iela 7, Majori, Jūrmala, LV – 2015

  II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi

 6. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

 7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

 8. Skolas uzdevumi:

  8.1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības zināšanas un prasmes mūzikā pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē;

  8.2. sagatavot izglītojamos (turpmāk tekstā – audzēkņus) mūzikas profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmu apguvei;

  8.3. veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi;

  8.4. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finansu līdzekļus.

  III. Īstenojamās izglītības programmas

 9. Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas. Skola var īstenot arī interešu izglītības programmas, tās saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi.

  9.1. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas pamatizglītības pakāpē:

  9.1.1. taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle;

  9.1.2. stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, ģitāras spēle, kokles spēle;

  9.1.3. sitaminstrumentu spēle;

  9.1.4. pūšamo instrumentu spēle – obojas spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, fagota spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle;

  9.1.5. vokālā mūzika – kora klase.

  9.2. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas vidējās izglītības pakāpē:

  9.2.1. taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle, ērģeļspēle;

  9.2.2. stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, ģitāras spēle, kokles spēle;

  9.2.3. sitaminstrumentu spēle;

  9.2.4. pūšamo instrumentu spēle – obojas spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, fagota spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle;

  9.2.5. kora diriģēšana.

  IV. Izglītības procesa organizācija

 10. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Skolas izstrādātajiem un dibinātāja apstiprinātajiem noteikumiem par audzēkņu uzņemšanu.

 11. Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai.

  11.1. Audzēkņu uzņemšanai pamatizglītības pakāpē pārbauda atbilstību profesionālās ievirzes izglītības programmas uzsākšanai:

  11.1.1. muzikālās dotības - muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu;

  11.1.2. fizioloģisko attīstību.

  11.2. Audzēkņu uzņemšanai vidējās izglītības pakāpē pārbauda zināšanu un prasmju atbilstību pamatizglītības pakāpes profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas noslēguma prasībām.

 12. Izglītības process Skolā ietver profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu un audzināšanas darbību.

 13. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos - koncertos, konkursos, festivālos u.c.

 14. Mācību slodze:

  14.1. vienā profesionālās ievirzes izglītības programmā nedrīkst pārsniegt:

  14.1.1. pamatizglītības pakāpē 12 stundas nedēļā;

  14.1.2. vidējās izglītības pakāpē 16 stundas nedēļā;

  14.2. mācību slodze dienā nedrīkst pārsniegt 4 stundas;

  14.3. Mācību nedēļu skaits mācību gadā 36 nedēļas;

  14.4. kopējais brīvdienu skaits mācību gadā 4 nedēļas;

  14.5. mācību stundas ilgums 40 minūtes.

 15. Audzēkņu sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā.

 16. Skolas struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes izglītības programmām.

  V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

 17. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 18. Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par Skolas darbības tiesiskumu un lietderību, kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmu pienācīgu īstenošanu.

 19. Par Skolas direktoru ir tiesīga strādāt persona, kurai ir augstākā profesionālā izglītība mūzikas nozarē, pedagoģiskā izglītība, kvalifikācijas celšanas kursu programmas apguve izglītības darba vadībā un vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba stāžs. Direktoram ik pēc trim darba gadiem jāceļ sava amata un profesionālā kvalifikācija. Izmaiņa ar Domes 2007.gada 4. oktobra 7 .nolikumu

 20. Direktora pienākumi:

  20.1. nodrošināt Skolu ar mūzikas nozares pedagoga profesionālajai kvalifikācijai atbilstošiem darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba Skolas darbiniekus;

  20.2. piedalīties Skolas darbību reglamentējošu dokumentu (Skolas nolikuma, iekšējās kārtības noteikumu, amata aprakstu, u.c.) izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi;

  20.3. nodrošināt likumu un normatīvo dokumentu izpildi Skolā;

  20.4. plānot un organizēt Skolas saimniecisko un finansiālo darbību apstiprinātā budžeta ietvaros;

  20.5. pārstāvēt Skolas intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās;

  20.6. sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, audzēkņiem, vecākiem, Skolas padomi u.c. Skolas un tās pašpārvaldes institūciju darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, audzēkņu karjeras iespēju izpētei un virzīšanai;

  20.7. nodrošināt Skolas pašpārvaldes institūciju izveidi un svarīgos jautājumos konsultēties ar Skolas padomi, pedagoģisko padomi, uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā ieteikumus;

  20.8. vadīt Skolas pedagoģisko padomi un Skolas darbu kopumā;

  20.9. izpildīt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos minētos profesionālās ievirzes izglītības iestādes direktora pienākumus;

  20.10. sniegt noteiktā kārtībā pārskatus par savu darbību.

 21. Skolas direktoram ir tiesības:

  21.1. pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un tehniskos darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un tiesības. Tehniskos darbiniekus pieņem saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto tehnisko darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu.

  21.2. deleģēt pedagogiem un Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;

  21.3.sniegt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei par izmaiņām tehnisko darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā;

  21.4. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par Skolas intelektuālo, finansu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu apstiprinātā budžeta ietvaros;

  21.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumā paredzēto darbības virzienu realizēšanai;

  21.6. īstenot normatīvos aktus izglītībā.

 22. Skolas direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju un norisi Skolā. To skaitu saskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju.

 23. Pedagoga vispārīgie pienākumi izglītošanas procesā noteikti Izglītības likumā.

 24. Skolas pedagoga pienākumi:

  24.1. būt atbildīgam par audzēkņa veselību un dzīvību mācību stundās un viņa vadītajos un organizētajos pasākumos;

  24.2. veidot pozitīvu sadarbības vidi;

  24.3. ievērot audzēkņa vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;

  24.4. stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācību procesā;

  24.5. izstrādāt mācību priekšmeta programmas, būt atbildīgam par savu darbu, metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;

  24.6. radoši un atbildīgi piedalīties izglītības programmu īstenošanā;

  24.7. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību.

 25. Pedagogam ir tiesības:

  25.1. piedalīties Skolas pašpārvaldē;

  25.2. izmantot normatīvajos aktos minētās tiesības un garantijas;

  25.3. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.

  25.4. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.

 26. Izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, pedagogi var tikt apvienoti metodiskās komisijās. Metodiskā komisija darbojas saskaņā ar nolikumu, tās darbu organizē un vada Skolas direktors vai viņa pilnvarota persona.

 27. Skolas saimniecisko un citu darbinieku pienākumi:

  27.1. ievērot iekšējās kārtības noteikumus;

  27.2. saudzīgi izturēties pret Skolas materiālajām vērtībām;

  27.3. citi normatīvajos aktos minētie pienākumi.

 28. Skolas saimnieciskajiem un citiem darbiniekiem ir tiesības:

  28.1. uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;

  28.2. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c. ;

  28.3. citas normatīvajos aktos minētās tiesības.

  VI. Audzēkņa pienākumi un tiesības

 29. Audzēkņa pienākumi:

  29.1. mācīties, lai iegūtu profesionālās ievirzes mūzikas izglītību;

  29.2. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā;

  29.3. ievērot Skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;

  29.4. cienīt Skolas tradīcijas;

  29.5. pēc spējām un interesēm pārstāvēt Skolu dažādu veidu pasākumos;

  29.6. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām;

  29.7. attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju darboties esošajās un iekļauties jaunajās grupās;

  29.8. veidot savas rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību mērķu sasniegšanā u.c.

 30. Audzēknim ir tiesības:

  30.1. apgūt mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmu;

  30.2. izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

  30.3. izglītošanas procesā izmantot bez maksas Skolas telpas, bibliotēku, mācību līdzekļus un instrumentus;

  30.4. piedalīties sabiedriskajā darbībā;

  30.5. saņemt informāciju par visiem ar izglītības apguvi Skolā saistītiem jautājumiem;

  30.6. uz personiskās mantas aizsardzību Skolā;

  30.7. saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju un uzvedības novērtējumu;

  30.8. saņemt pedagoga palīdzību mācību satura apguvē.

  VII. Skolas pašpārvalde

 31. Skolas pašpārvaldes realizēšanai tiek izveidotas:

  31.1. Skolas padome;

  31.2. Skolas pedagoģiskā padome;

  31.3. Skolas vecāku komiteja.

 32. Skolas padomei ir konsultatīvs raksturs, tās darbību reglamentē Skolas padomes nolikums.

 33. Skolas padomes sastāvā ietilpst:

  33.1. Skolas direktors;

  33.2. pedagogu pārstāvji;

  33.3. vecāku (aizbildņu) pārstāvji;

  33.4. citu valsts vai pašvaldības institūciju pārstāvji.

 34. Skolas padomes sastāvu nosaka padomes nolikums. Skolas padomes vadītāju ievēl.

 35. Skolas padomes funkcijas:

  35.1. perspektīvo Skolas darbības virzienu izstrādāšana;

  35.2. priekšlikumu izstrāde Skolas budžeta un citu finansiālo līdzekļu izlietojumam;

  35.3. ieteikumu pieņemšana par būtiskām mācību, audzināšanas, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības, audzēkņu un darbinieku materiālā nodrošinājuma un sadzīves problēmām.

 36. Skolas pedagoģiskā padome risina ar Skolas mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. Tās darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes nolikums. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors. Tās sastāvā ir visi Skolā strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī, un sēdes protokolē.

  VIII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

 37. Skola saskaņā ar Skolas nolikumu, citiem normatīvajiem aktiem izstrādā:

  37.1. Skolas iekšējās darba kārtības noteikumus - darbiniekiem tos nosaka Skolas direktors, savukārt audzēkņiem – direktors, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;

  37.2. pedagoģiskās padomes nolikumu – pieņem pedagoģiskā padome;

  37.3. nodaļas un metodiskās komisijas nolikumus – pieņem pedagoģiskā padome;

  37.4. Skolas padomes nolikumu – pieņem Skolas padome;

  37.5. audzēkņu uzņemšanas noteikumus – pieņem pedagoģiskā padome, apstiprina Jūrmalas pilsētas dome;

  37.6. nolikumu par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu – pieņem pedagoģiskā padome;

  37.7. nolikumu par piemaksu par pedagogu darba kvalitāti - pieņem pedagoģiskā padome apstiprinātā budžeta ietvaros;

  37.8. nolikumu par prēmiju piešķiršanu un izmaksu – pieņem un apstiprina Jūrmalas pilsētas dome;

  37.9. noteikumus par audzēkņu vecāku dalības maksu – sniedz priekšlikumu pedagoģiskā padome, apstiprina Jūrmalas pilsētas dome;

  37.10 rīkojumus par Skolas darbību, darbiniekiem un audzēkņiem izdod Skolas direktors, iepazīstinot ar saturu rīkojuma adresātu;

  37.11 citus Skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina Skolas direktors.

  IX. Finansēšanas avoti un kārtība

 38. Akreditētas profesionālās ievirzes izglītības iestādes ir tiesīgas pretendēt uz valsts finansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 39. Skolas finansēšanas avoti:

  39.1. valsts budžeta mērķdotācija saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;

  39.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļi;

  39.3. papildu finansu līdzekļi, kurus Skola var saņemt:

  39.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;

  39.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus, kurus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome;

  39.3.3. citi ieņēmumi.

 40. Izmaiņa ar Domes 2007.gada 4. oktobra 7 .nolikumu

  X. Pārejas jautājums

 41. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos savu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikums Nr.7 „Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta


Lejupielāde: DOC un PDF