Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.aprīļa 179.lēmumu

2006.gada 2.februārīNr.82

protokols Nr.4, 15. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 2

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, izskatot zemesgabala īpašnieku Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (personas kods) 2005.gada 16.decembra iesniegumu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas 2006.gada 10.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.1-62/1) un Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2005.gada 28.decembra lēmumu (protokols Nr.1.1-57/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 2 (kadastra Nr.1300 014 2206).

 2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar pielikumu.

 3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas plānotāju Ivetu Pūķi.

 4. Detālplānojuma projekta vadītājam organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu.

 5. Jūrmalas pilsētas domes juridiskai pārvaldei (E.Rakiša) sagatavot līgumu par detālplānojuma izstrādi.

 6. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētāja

I.AizstrautaPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2006.gada 2.februāra lēmumu Nr.82

(protokols Nr.4, 15.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

BŪVVALDE

Edinburgas pr.75, Jūrmala, LV 2010, tālr. 7751244

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 2 (kadastra Nr.1300 014 2206,

zemesgabala platība 4131kv.m)

Zemesgabala īpašnieks          Vārds Uzvārds;

                                                Vārds Uzvārds.

Izstrādātājs                             LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar sertifikātu teritoriālplānošanā (pilsētbūvniecībā), dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas būvju arhitektūrā.

 1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

  Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54., 54.7.punkti.

 2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

  2.1. Zemesgabals atrodas kvartālā starp Upes ielu, Mellūžu prospektu, Otīlijas ielu un pludmali.

  2.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu zemesgabals atrodas jauktas atpūtas un dzīvojamā teritorijā Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (JK), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā.

 3. DARBA UZDEVUMS (SASKAŅĀ AR LR 19.10.2004. MK NOTEIKUMU NR.8837.,8. UN 63. PUNKTIEM)

  3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu un Apbūves noteikumiem, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus;

  3.2. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 8.1.-8.8.punktu prasības.

 4. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

  4.1. Saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48., 49., 50., 51., 52.punktam;

  4.2. Detālplānojuma min. 4 sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

  4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR MK 19.10.2004. noteikumu Nr.883 73.punkta prasībām.

 5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

  5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

  5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu (ne vecāku par vienu gadu) topogrāfisko plānu LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000.

  5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

  5.3.1.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas,

  5.3.2. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes,

  5.3.3. VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas,

  5.3.4. VAS Latvijas Valsts ceļi,

  5.3.5. V/A “Sabiedrības veselības aģentūra ”,

  5.3.6. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta,

  5.3.7. Rīgas virsmežniecības kāpu mežniecība,

  5.3.8. SIA “Jūrmalas Gaisma”,

  5.3.9. SIA “Lattelekom” Lielrīgas reģiona,

  5.3.10. SIA “Jūrmalas ūdens”,

  5.3.11. SIA “Jūrmalas siltums”,

  5.3.12. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona,

  5.3.13. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņ,

  5.3.14. Domes Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes,

  5.3.15. Domes Vides aizsardzības nodaļas.

 6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

  6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punktā un 66.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

  6.2. Sabiedriskās apspriešanas gaitā veikt rakstisku aptauju, noskaidrojot detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku viedokli par izstrādājamo detālplānojumu.

  6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Būvvaldē, ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc sabiedriskās apspriešanas pirmā posma.

  6.4. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma otrajā nedēļā organizēt sabiedrisko apspriedi- tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

 7. DETĀLPLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA

  7.1. Pēc projekta izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Būvvaldē tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

  7.2. Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai un apstiprināšanai domē iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona).

  7.3. Detālplānojuma dokumentācija apstiprināšanai domē iesniedzama pēc saskaņošanas Būvvaldē.

  7.4. Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Būvvaldē digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā).

Pilsētas galvenās plānotāja                                                                               M.Kalvāne

Pilsētas galvenā arhitekta p.i.                                                                           A.Bertuss

Pilsētas galvenais inženieris                                                                              Ģ.Brambergs

Pūķe, 7751130