Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 2.februārīNr.146

protokols Nr.4, 79. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 53
daļas nomāšanu no I.A.O.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 13.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 53 2364/10000 d.d. nostiprinātas I.A.O., zemesgrāmatas nodalījums Nr.6664. Zemesgabala kopējā platība ir 5791 m2.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 16.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 53 7636/10000 d.d. nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 23.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz sākumskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000205114001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums 100000076318.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un, ņemot vērā I.A.O.iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pagarināt līgumu ar I. A. O. (dzimis ***) par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 53 ar kadastra Nr.13000205114 un kopējo platību 5791 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) 2364/10000 d.d., nomu līdz 2006.gada 31.decembrim Jūrmalas sākumskolas „Atvase” ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000205114001uzturēšanai.

  2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldei (A.Deičmane) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto zemes nomas līgumu.

  3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta


Lejupielāde: DOC un PDF