Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.aprīļa 2.noteikumiem

2006.gada 18.maijāNr.436

protokols Nr.11, 8. punkts

Par audzēkņu uzņemšanas noteikumiem
Jūrmalas mūzikas vidusskolā

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināts sekojošus noteikumus par audzēkņu uzņemšanu Jūrmalas mūzikas vidusskolā:

 1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Audzēkņu uzņemšana skolā notiek atbilstoši šo noteikumu prasībām.

  1.2. Audzēkņu kopskaits skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās ir atkarīgs no valsts mērķdotācijas apmēra.

  1.3. Sagatavošanas klasēs un interešu izglītības plūsmā audzēkņu skaitu nosaka Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktors.

  1.4. Profesionālās ievirzes pamatizglītības programma tiek veikta līdz 18 gadiem. Ir iespēja izņēmuma gadījumā 1 gadā veikt 2 klašu programmu, ja visos mācību priekšmetos gada un galīgais vērtējums ir pietiekams, t.i. vismaz 4 balles.

  1.5. Profesionālās ievirzes vidējās izglītības programmas tiek veiktas līdz 30 gadu vecumam.

  1.6. Iestājeksāmeni notiek laika posmā no 1.jūnija līdz 28.jūnijam.

  Ieskaitīšana – līdz 30.jūnijam.

  1.7. Iestājeksāmeni var tikt organizēti arī sestdienās.

  1.8. Ja audzēkņi mācības neuzsāk vai tiek atskaitīti par patvaļīgi pārtrauktām mācībām, par nesekmību, slimības dēļ, uz vecāku iesnieguma pamata tiek nozīmēta papildus uzņemšana vai audzēkņu no sagatavošanas klases pārrīkošana 1. klasē, pamatojoties uz iepriekš kārtoto iestājeksāmenu rezultātiem.

  1.9. Skola drīkst noteikt papildus uzņemšanu jebkurā klasē.

 2. Uzņemšanas komisijas

  2.1. Audzēkņus uzņem sagatavošanas klasē, pamatizglītības pakāpē un profesionālās ievirzes vidējās izglītības pakāpē, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu, ar direktora rīkojumu.

  2.2. Audzēkņu uzņemšanas komisiju apstiprina Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktors un tā sastāv no vismaz 3 komisijas locekļiem, no kuriem vienam jāpilda sekretāra pienākumus.

  2.3. Audzēkņu uzņemšanas komisiju apstiprina vienam mācību gadam.

  2.4. Audzēkņu uzņemšanas komisijas darba formas ir sēdes, reklāmas pasākumi - audzēkņu un pedagogu koncerti, tikšanās ar ieinteresētajām auditorijām profesionālās orientācijas nolūkos, skolas atvērto durvju dienas, konsultācijas reflektantiem, sludinājumi masu saziņas līdzekļos.

  2.5. Audzēkņu uzņemšanas iestājeksāmenu konkrētu prasību sagatavošanai, iestājeksāmenu norisei un reflektantu zināšanu un prasmju novērtēšanai skolas direktors apstiprina audzēkņu uzņemšanas eksaminācijas komisiju.

  2.6. Eksaminācijas komisijas sastāvā ir jābūt vismaz 3 komisijas locekļiem. Obligāti jāpiedalās mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītājam un konkrētas izglītības programmas vadītājam.

  2.7. Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājam sadarbībā ar skolas direktoru, jāsagatavo eksāmenam nepieciešamie materiāli, eksāmena norisei atbilstoša telpa.

  2.8. Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs 2 dienas pirms eksāmena norises iesniedz direktoram apstiprināšanai konkrēta eksāmena prasību aprakstu un profesionālās ievirzes vidējās izglītības pakāpes iestājeksāmeniem izstrādātus uzdevumus (biļetes), biļešu skaits nedrīkst būt mazāks par reflektantu skaitu, biļešu visu uzdevumu prasībām jābūt līdzvērtīgām gan grūtības pakāpē, gan apjomā.

 3. Audzēkņu atbilstība izglītības programmām

  3.1. Uzņemot audzēkņus sagatavošanas klasē un profesionālās ievirzes pamatizglītības pakāpē, direktora apstiprinātā uzņemšanas eksaminācijas komisija pārbauda bērna atbilstību izglītības programmas uzsākšanai:

  3.1.1. muzikālās dotības - muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu;

  3.1.2. fizioloģisko attīstību atbilstoši mūzikas instrumenta spēles īpatnībām:

  a) klavieru, stīgu instrumentu, kora nodaļas sagatavošanas klasē uzņem audzēkņus līdz 9 gadu vecumam;

  b) kokles, akordeona, pūšamo instrumentu nodaļas sagatavošanas klasē uzņem audzēkņus līdz 11 gadu vecumam;

  c) klavieru nodaļas 1.klasē, stīgu instrumentu nodaļas 1.klasē, kora nodaļas 1.klasē uzņem audzēkņus līdz 10 gadu vecumam;

  d) kokles, akordeona, pūšamo instrumentu nodaļas 1.klasē uzņem audzēkņus līdz 12 gadu vecumam.

  3.2. Uzņemot audzēkņus profesionālās ievirzes pamatizglītības pakāpē un vidējās izglītības pakāpē direktora apstiprināta uzņemšanas eksaminācijas komisija pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības programmu turpināšanai jeb konkrētās klases izglītības programmas apguves atbilstību sekojošajos mācību priekšmetos - instrumenta spēlē, solfedžo, mūzikas literatūrā.

  3.3. Profesionālās izglītības vidējās izglītības pakāpē uzņemšanas eksaminācijas komisija pārbauda personas zināšanu un prasmju atbilstību pamatizglītības pakāpes profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas noslēguma prasībām.

  3.4. Interešu plūsmā audzēkņus uzņem bez pārbaudījumiem visa gada laikā uz vecāku iesnieguma pamata, vienojoties ar pedagogu.

 4. Audzēkņu uzņemšanas kārtība

  4.1. Skolā audzēkņi tiek uzņemti pamatojoties uz iestājpārbaudījumu rezultātu kopējo punktu skaita. Punktu vērtība tiek izteikta 10 ballu sistēmā, t.i. viens punkts pielīdzināms vienai ballei. Valsts mērķdotācijas apmaksātās mācību grupās var tikt uzņemti audzēkņi, kuru iestājpārbaudījumu rezultātu kopējo punktu skaits ir ne mazāks par 4 punktiem (ballēm).

  4.2. Konkursa situācijā priekšroka tiek dota audzēkņiem, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu.

 5. Iesniedzamie dokumenti

  Izglītības programmas uzsākšanai, audzēkņu vecāku iesniegumus pieņem, sākot no 20.maija līdz 31.maijam, katru dienu no plkst.10.00-17.00, izņemot sestdienas un svētdienas. Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centra apstiprinātā parauga iesniegumu veidlapas vecākiem izsniedz uzņemšanas komisijas sekretārs.

  Iesniegumam jāpievieno sekojoši dokumenti:

  5.1. medicīniskā izziņa;

  5.2. dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

  5.3. izziņa par vispārizglītojošās skolas apmeklēšanu.

 6. Audzēkņu uzņemšanas organizācija

  6.1. Personu iesniegtos dokumentus reģistrē audzēkņu uzņemšanas reģistrācijas žurnālā.

  6.2. Audzēkņu uzņemšanas organizāciju un norisi veic skolas direktora apstiprinātā Audzēkņu uzņemšanas komisija.

  6.3. Audzēkņu uzņemšanas komisijas sēdes protokolē, protokoli tiek noformēti un atrodas lietvedībā saskaņā ar apstiprināto skolas Lietu nomenklatūru.

  6.4. Audzēkņu uzņemšanas komisijas sēdes lēmumus par audzēkņu ieskaitīšanu skolā direktors akceptē ar rīkojumu.

  6.5. Mācību gads skolā sākas septembra pirmajā darba dienā. Uzņemtos audzēkņus, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neierodas uz nodarbībām, ar skolas direktora rīkojumu atskaita no skolas.

  6.6. Katra eksāmena norises ilgumu nosaka iestājeksāmenu prasības.

  6.7. Eksaminācijas komisija reflektantu eksāmenu rezultātus atspoguļo reflektanta iesnieguma lapā un eksāmena kopsavilkuma protokolā. Vērtējumu iesnieguma lapā un eksāmena kopsavilkuma protokolu paraksta visi eksāmena komisijas locekļi.

  6.8. Pēc eksāmena eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs reflektanta iesnieguma lapu un eksāmena kopsavilkuma protokolu iesniedz audzēkņu uzņemšanas komisijas sekretāram.

  6.9. Uzņemto audzēkņu iesniegumi un pārējie dokumenti glabājas audzēkņa personas lietā, neuzņemto audzēkņu vecākiem ir tiesības iesniegtos dokumentus, izņemot iesniegumu, saņemt atpakaļ.

  6.10. Uzņemšanas rezultātus audzēkņiem un audzēkņu vecākiem paziņo triju dienu laikā no rīkojuma parakstīšanas dienas, izkarinot uzņemto audzēkņu sarakstu redzamā vietā. Rīkojumā ieraksta tikai uzņemto audzēkņu vārdus un uzvārdus. Ar rīkojuma saturu iepazīstina audzēkņu vecākus, vienlaicīgi noslēdzot izglītošanas līgumu.

  6.11. Vecākus, kuru bērni netiek uzņemti skolā, iepazīstina ar uzņemšanas komisijas lēmumu pēc pieprasījuma.

 7. Iestājeksāmenu prasības

  Pirms iestājeksāmeniem uzņemšanas komisija organizē konsultācijas. Informācija par konsultācijām tiek publiskota vienu mēnesi pirms uzņemšanas eksāmeniem. Konsultācijas tiek organizētas bezmaksas. Konsultāciju gaitā konstatētie novērojumi nedrīkst ietekmēt iestājpārbaudījumu rezultātus. Konsultāciju saturs, darba metodes un prasības ir līdzīgas iestājeksāmenu prasībām, bet ne identiskas.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta


Lejupielāde: DOC un PDF