Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 29.saistošajiem noteikumiem

2006.gada 18.maijāNr.437

protokols Nr.11, 9. punkts

Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas
audzēkņu vecāku dalības maksu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Izglītības likuma 59.panta 4.punktu un 60.panta 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noteikt sekojošu Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņu vecāku dalības maksas kārtību:

 1. Mūzikas skolas audzēkņu vecāku dalības maksa (Ls 5 mēnesī) (turpmāk tekstā – dalības maksa) veido daļu no pašvaldības budžeta piešķirtā skolas finansējuma.

 2. Dalības maksa ir paredzēta, lai īstenotu skolas uzdevumus un nodrošinātu:

  2.1.izglītības iestādes attīstību;

  2.2.pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi un kvalifikācijas celšanu;

  2.3.audzēkņu un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, koncerti, festivāli u.tml. pasākumi);

  2.4.audzēkņu un pedagogu rezultatīvas kopdarbības pamudinājumus;

  2.5.mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi mācību procesa norisei.

 3. Dalības maksu iekasē par laiku no 1.septembra līdz 31.maijam. Par pirmo mācību pusgadu jāsamaksā līdz 15.oktobrim Ls 20, par otro mācību pusgadu jāsamaksā līdz 15.februārim Ls 25.

  Ja nav iespējams samaksāt pusgada dalības maksu līdz noteiktajam datumam, jāiesniedz Jūrmalas mūzikas skolas direktoram iesniegums ar paskaidrojumu, kāpēc nevar samaksāt un jāvienojas, kāda būs turpmākā samaksas kārtība.

  Dalības maksa tiek apmaksāta pēc tam, kad specialitātes pedagogs audzēknim izsniedz rēķinu.

 4. Ja skolā no vienas maznodrošinātas ģimenes vienlaicīgi mācās vairāki bērni, tad par pirmo bērnu maksā pilnu dalības maksu, par otro – 75%, par trešo - 50% (pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un vēcāku iesnieguma).

 5. Pedagoģiskai padomei ir tiesības atbrīvot audzēkņus no dalības maksas pastāvīgi vai uz noteiktu laiku:

  5.1. bāreņus (pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem);

  5.2. audzēkņus no maznodrošinātām ģimenēm, kuru mācību un radošā darba sasniegumi ir īpaši atzīmēti.

 6. Dalības maksas izdevuma tāmi izstrādā Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktors, to apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

 7. Par dalības maksas izlietojumu Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktors atskaitās vecāku komitejai un Jūrmalas pilsētas domei.

 8. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, dalības maksa netiek pārrēķināta. Pārtraucot mācības mūzikas skolā, audzēkņa iemaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.

 9. Ja audzēkņa vecāka dalības maksa nav nokārtota noteiktajos termiņos bez attaisnojoša iemesla vairāk nekā par diviem mēnešiem, jautājumu par audzēkņa atskaitīšanu izskata Pedagoģiskā padome.

 10. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 1.oktobra lēmumu Nr.985 „Par mācību maksas paaugstināšanu”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta


Lejupielāde: DOC un PDF