Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2006.gada 15.jūnija 623.lēmumu

2006.gada 1.jūnijāNr.504

protokols Nr.12, 14. punkts

Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna)
grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta lēmumu Nr.201 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta grozījumu izstrāde. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 30.marta lēmumu Nr.342 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu” tika nolemts pilnveidot Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju un nodrošināt iedzīvotājus un institūcijas, kas sniegušas atzinumus par izstrādāto plānojuma redakciju, iespēju iepazīties ar šī plānojuma galīgo redakciju. Pilnveidotā Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgā redakcija tika nodota sabiedriskai apspriešanai no 2006.gada 10.aprīļa līdz 5.maijam. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti atkārtoti un jauni institūciju atzinumi un iedzīvotāju un zemes īpašnieku iesniegumi.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 15.junija 623. lēmumu
    Noteikt, ka pilnveidotā Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu redakcija ir galīgā redakcija. Noteikt, ka pilnveidotā Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu redakcija ir galīgā redakcija, saskaņā ar pielikumu.

  2. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 15.jūnija 623. lēmumu
    Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei (V.Zvejniece) nosūtīt lēmumu un Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt lēmumu un Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai atzinuma saņemšanai.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta