Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 3.jūnija 33.saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 28. februāra 160 .lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 17. janvāra 2 .lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2007.gada 3. maija 420 .lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2006.gada 15.jūnijāNr.541

protokols Nr.13, 14. punkts

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
publiskajiem pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu un 21.panta 14.punkta g).apakšpunktu, Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 25.panta pirmo un otro daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra nolikuma Nr.45 „Pašvaldības aģentūras Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” 3.1.1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmuma Nr.997 „Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā”„ 1.pielikumā „Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība Jūrmalas pilsētā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publisko sociālo pakalpojumu cenas:

  Nr.

  p.k.

  Publisko sociālo pakalpojumu veidi

  Mērvienība

  Cena

  (Ls)

  Sākotnēji

  1.

  Aprūpes pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijāIzmaiņa ar Domes 2008.gada 17. janvāra 2 .lēmumu

  1 persona/1 diennakts

  7,08

  Izmaiņa ar Domes 2007.gada 03.maija 420. lēmumu

  1.

  Aprūpes pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijāIzmaiņa ar Domes 2008.gada 17. janvāra 2 .lēmumu

  1 persona/1 diennakts

  8,50 neapliekas ar PVN

  2.

  Maksa par speciālā autotransporta pakalpojumiem (bez degvielas patēriņa):Izmaiņa ar Domes 2008.gada 28. februāra 160 .lēmumu

  2.1.

  pārvadājumi darba laikā no plkst. 8.00-16.30

  1 stunda

  5,61

  2.2.

  pārvadājumi ārpus darba laika

  1 stunda

  7,01

  3.

  Degvielas izcenojumi:Izmaiņa ar Domes 2008.gada 28. februāra 160 .lēmumu

  3.1.

  pārvadājumi ar a/m VW Caddy

  1 kilometrs

  0,07

  3.2.

  pārvadājumi ar a/m VW LT- 35

  1 kilometrs

  0,09

  4.

  Minimālā maksa

  1 pārvadājums

  5,00

 2. Ieņēmumus no publiskajiem maksas pakalpojumiem ieskaitīt pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumu kontā.Izmaiņa ar Domes 2008.gada 17. janvāra 2 .lēmumu

 3. Noteikt, ka lēmums publicējams laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta