Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 15.jūnijāNr.599

protokols Nr.13, 1. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 1.jūnija lēmumā Nr.504
„Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu”

2006.gada 1.jūnijā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu”.

Minētais lēmums tika pieņemts pretrunā ar sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, kas izraisīja plašu sabiedrisko protestu.

Sakarā ar augstāk minēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 1.jūnija lēmumā Nr.504 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu”, izsakot lēmuma 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

„1. Pilnveidot Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un līdz 2006.gada 31.oktobrim sagatavot Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju.

2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta