Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 10.aprīļa 179.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2006.gada 13.jūlijāNr.636

protokols Nr.17, 16. punkts

Par būvju Jūrmalā, Kleistes iela 2 (kadastra Nr.1300 001 1325)
sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību
reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai

Izskatot 2006.gada 16.janvāra Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības bezpeļņas organizācijas „VĀRNUKROGS”, vienotais reģistrācijas numurs 4000309242, (juridiskā adrese – Jūrmala, ciemats Vārnukrogs, Vārnukroga ceļš 3, LV-2003) iesniegumu ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par ēku legalizācijas uzsākšanu un pieņemšanu ekspluatācijā zemes gabalos Vārnukrogs 1201 un Vārnukrogs 1304 Jūrmalā, pielikumā: kooperatīva biedru saraksts, kuriem ir izveidotas un iedalītas platības zemesgabalos Vārnukrogs 1201 un Vārnukrogs 1304, kā arī būvju (Nr. 099, Nr. 106, Nr. 107 un Nr. 427, Nr. 483), kas atrodas uz zemes gabala Jūrmalā, Kleistes ielā 2 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.1300 001 1325), tiesisko valdītāju J.K. (personas kods ***), O.Š. (personas kods ***), un V.B. (personas kods ***), kura vārdā saskaņā ar Kalifornijas štata, Sandjego apgabala valsts notāra Divina Francia 2006.gada 17.janvārī apliecinātās pilnvaras (2006.gada 17.janvāra apostille Nr.13573) rīkojas I.P. (personas kods ***), 2006.gada 19.maija iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par būvju legalizācijas procesa uzsākšanu nekustamā īpašumā Jūrmalā, Kleistes ielā 2, Vārnukrogā, pielikumā: 2005.gada 6.oktobra zemes nomas līgumi Nr.693 un Nr.692, 2006.gada 20.februāra zemes nomas līgums Nr.RO-06-39-LĪ, būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr.13000011304099, Nr.13000011304107-01, Nr.13000011304106-01, zemes robežu plāns (nekustamā īpašuma kadastra Nr.1300 001 1325), tika konstatēts sekojošais:

Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība bezpeļņas organizācija „VĀRNUKROGS” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1992.gada 23.septembrī ar reģistrācijas numuru 000309242.

1965.gada 20.aprīlī Latvijas PSR Ministru Padome ar lēmumu Nr.194 izveidoja pagaidu atpūtas bāzi „Draudzība”. Šajā laika periodā no 1965.gada lielākā daļa kooperatīva biedru patvaļīgi, pārkāpjot Latvijas Republikas Būvniecības likuma 13.panta 1. un 5.daļas un 16.panta 1.daļas noteikumus, rekonstruējuši esošās vasarnīcas.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma apstiprināšanu” apstiprināts detālais plānojums, kura mērķis ir nodrošināt sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas pašreizējās izmantošanas likumību un apbūves sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai.

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1201, kura platība ir 135 817 m2 un zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1304, kura platība ir 193 426 m2, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu, atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi, īpašnieks - Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000064250. 2005.gada 8.decembrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.574 (protokols Nr.24, 25.punkts) „Par zemesgabalu sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 un adrešu piešķiršanu” un lēmumu Nr.575 (protokols Nr.24, 26.punkts) „Par zemesgabalu sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un adrešu piešķiršanu”.

Saskaņā ar Rīgas domes 2005.gada 22.februāra lēmumu Nr.3986 „Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Vārnukrogs 1201” (kadastra Nr.1300011201) un „Vārnukrogs 1304” (kadastra Nr.1300011304) iznomāšanu” 2.punktu tika nolemts iznomāt uz 12 gadiem Rīgas pašvaldībai piederošos Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā atrodošos zemes gabalus „Vārnukrogs 1201” 135817 m2 platībā un „Vārnukrogs 1304” 193426 m2 platībā uz minētajiem zemes gabaliem uzbūvēto vasarnīcu valdītājiem, esošās apbūves legalizācijai, kā arī meža parka ar apbūvi teritorijas labiekārtošanai un apsaimniekošanai.

2005.gada 6.oktobra Rīgas pilsētas dome noslēgusi Zemes nomas līgumu Nr.693 ar J.K. (personas kods ***), par zemes gabala „Vārnukrogs 1304” daļas nodošanu atlīdzības lietošanā (iznomā) un 2005.gada 6.oktobra Rīgas pilsētas dome noslēgusi Zemes nomas līgumu Nr.692 ar O.Š. (personas kods ***), par zemes gabala „Vārnukrogs 1304” daļas nodošanu atlīdzības lietošanā (iznomā) un 2006.gada 20.februārī Rīgas pilsētas dome noslēgusi Zemes nomas līgumu Nr.RO-06-39 LĪ ar V.B. (personas kods ***), kurā vārdā saskaņā ar Kalifornijas štata, Sandjego apgabala valsts notāra Divina Francia 2006.g. 17.janvārī apliecinātās pilnvaras (2006.gada 17.janvāra apostille Nr.13573) rīkojas I.P. (personas kods ***), par zemes gabala „Vārnukrogs 1304” daļas nodošanu atlīdzības lietošanā (iznomā).

Zemes gabala Jūrmalā, Kleistes iela 2 robežas noteiktas atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumam Nr.575 (protokols Nr.24, 26.punkts).

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Rīgas Domes 2005.gada 22.februāra lēmumu Nr.3986 (protokols Nr.147, 33.paragrāfs) „Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu „Vārnukrogs 1201” (zemesgabala kadastra Nr.13000011201) un „Vārnukrogs1304” (zemesgabala kadastra Nr.13000011304) iznomāšanu, Jūrmalas pilsētas 2001.gada 8.marta Saistošiem noteikumiem Nr.4 Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma apstiprināšanu”, kā arī balstoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 30.panta ceturtās daļas prasībām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 

  1. Atļaut būvju, kas atrodas uz zemes gabala Jūrmalā, Kleistes ielā 2 (zemes gabala kadastra Nr. 1300 001 1325) tiesiskajiem valdītājiem J.K., personas kods ***, V. B., personas kods ***, līdz 2011.gada 1.janvārim veikt teritorijas un apbūves, kas atrodas uz zemes gabala Jūrmalā, Kleistes ielā 2 sakārtošanu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atbilstoši vasarnīcu īpašnieku kooperatīva sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālajam plānojumam. Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 179.lēmumu

    1.1Uzdot vasarnīcas, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra numuru 1300 001 1325 Jūrmalā, Kleistes ielā 2, tiesiskajai valdītājai O. Š., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1325 Jūrmalā, Kleistes ielā 2 un līdz 2015.gada 1.janvārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā iesniegt būvprojektu vasarnīcas būvniecībai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai. Papildināts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 179.lēmumu

    1.2Lēmuma 1. un 11. punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370. panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu. Papildināts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 179.lēmumu

  2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam. Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 179.lēmumu

  3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6) viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta


Lejupielāde: DOC un PDF