Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 5.aprīļa 19.saistošajiem noteikumiem

2006.gada 13.jūlijāNr.19

Protokols Nr. 16, 58.punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28,
Jūrmalā, Rubeņu ielā 35 un Jūrmalā, Rubeņu ielā 37
projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
72.punktu un Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 6.jūlija lēmumu Nr.162
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35
un Rubeņu ielā 37”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Jūrmalā, Rubeņu ielā 35 un Jūrmalā, Rubeņu ielā 37 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (E.Imšam) publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta