Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2007.gada 6. decembra 1095.lēmumu

2006.gada 7.decembraNr.1195

protokols Nr.28, 60. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2007.-2010.gadam

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un 15.pantu, un, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu kā pamatu investīciju plānošanai 2007.-2010.gadā, saskaņā ar 1.pielikumu. Informācija precizēta Investīciju plāna sadaļā par 2007.gadu.

  2. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānā 2007.-2010.gadam iekļauto pilsētai nozīmīgo projektu (saskaņā ar 2.pielikumu) virzību ar mērķi piesaistīt finansējumu no Valsts Investīciju Programmas, Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem, Publiskās Privātās Partnerības, un citiem finansējuma avotiem.

  3. Jūrmalas pilsētas domes investīciju projektu sekmīgai ieviešanai katram projektam veidot īpašu projektu ieviešanas vienību, kas tiktu izveidota ar Jūrmalas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

  4. Lai nodrošinātu sekmīgu Investīciju plāna 2007.-2010.gada projektu realizāciju, Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldei veikt nepieciešamās darbības īpašumu tiesību jautājumu sakārtošanai.

  5. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājam Ģ.Trencim līdz 2007.gada 1.oktobrim precizēt un iesniegt izskatīšanai Jūrmalas domē investīciju plānu 2008.–2011.gadam.

  6. Jūrmalas pilsētas domes investīciju plāna 2007.-2010.gadam izpildi kontrolēt domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

  7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmuma Nr.565 “Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2006.-2009.gadam” 1.-7.punktu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr. 1