Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 7.decembraNr.1239

protokols Nr.28, 104. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 53 daļas
nomas līguma pagarināšanu ar I.A.O.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 13.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 532364/10000 d.d. nostiprinātas I.A.O., zemesgrāmatas nodalījums Nr.6664. Zemesgabala kopējā platība ir 5791 m2.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 16.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 537636/10000 d.d. nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 23.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz sākumskolas ēku ar kadastra apzīmējumu 13000205114001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums 100000076318.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un ņemot vērā I.A.O.2006.gada 30.oktobra iesniegumu ar lietas Nr.4683-1.1/O, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pagarināt līgumu ar I. A. O. (dzimis ***) par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 53 ar kadastra Nr.13000205114 un kopējo platību 5791 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu), 2364/10000 d.d. nomu līdz 2009.gada 31.decembrim Jūrmalas sākumskolas „Atvase” ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000205114001 uzturēšanai.

  2. Noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2006.gada 7.decembrī zemesgabala 5791 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 12161.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldei (A.Rudzītis) divu mēnešu laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2006.gada 6.marta nomas līgumā Nr.1.1-16.3/230.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics