Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 03.decembra 922.lēmumu

2007.gada 22. februāraNr.166

protokols Nr.4, 9. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas bibliotēku apvienībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Latvijas Republikas Bibliotēku likuma Pārejas noteikumu 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikuma Nr.1 „Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums” 5.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 1.februāra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas bibliotēku apvienības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas bibliotēku apvienības maksas pakalpojumu kontā.

  3. Iegūtie līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar apstiprināto tāmi.

  4. Atzīt par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 14.maija lēmumu Nr.316 „Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas bibliotēku apvienībā”.

  5. Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļai (G.Liepiņa) kontrolēt lēmuma izpildi.

  6. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2007.gada 22.februāra lēmumu Nr.166

(protokols Nr.4, 9.punkts)

Jūrmalas bibliotēku apvienības

maksas pakalpojumu saraksts

Nr. p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena (Ls)

1.

Bibliotekārie pakalpojumi

1.1.

Bibliotēkas gada abonements (lietotājiem no 18 gadu vecuma)

1 gads

1.00

1.2.

Drošības nauda pilsētas viesiem/ bibliotēkas lietotājiem

 

5.00

1.3

Par atkārtotu lasītāja karti (nozaudēšanas gadījumā)

 

0.30

1.4

Starpbibliotēku abonementa pakalpojums

1 izpildīts pieprasījums

1.50

1.5

Kavējuma/soda nauda par laikā nenodotajiem iespieddarbiem

Par 1 dienu

0.02

1.6.

Nakts abonements (vienojoties ar bibliotekāru, lasītavas uzziņu fonda izdevumu izsniegšana zu mājām)

1 vienība

0.20

1.7

Iespieddarbu rezervēšana

1 vienība

0.20

2.

Datoru pakalpojumi

2.1

Lāzerizdruka (melnbalta)

1 lpp.

0.10

2.2.

Lāzerizdruka (krāsaina)

1.lpp.

0.30

2.3.

Skenēšana

1 lpp.

0.50

2.4.

Tematiskā pieprasījuma/uzziņas izpilde

1 uzziņa

1.00

3.

Citi pakalpojumi

3.1.

3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.2.

3.1.2.1.

Kopēšana

A4 formāts

A4 skolēniem

A3 formāts

A3 skolēniem

1 lpp.

1 lpp.

1 lpp.

1 lpp.

0.05

0.04

0.10

0.08

3.2.

3.2.2

3.2.3.

Faksa nosūtīšana/saņemšana

valsts robežās

uz ārvalstīm

1 lpp.

1 lpp.

0.50

1.50

3.3.

Dokumenta sastādīšana pēc apmeklētāja pieprasījuma

1 lpp.

0.50