Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 11.novembra 743.lēmumu

2007.gada 12.jūlijāNr.617

protokols Nr.14, 5. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas
Mežmalas vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.novembra nolikuma Nr.15 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” 97.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 14.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenas Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā no 2007.gada 1.septembra saskaņā ar pielikumu.

  2. Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (S.Graudiņa) nodrošināt domes lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

  4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam D.Urbanovičam

  5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 17.jūlija lēmumu Nr.575 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pulsētas

domes 2007.gada 12.jūlija lēmumu Nr.617

(protokols Nr.14, 5.punkts)

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas maksas pakalpojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena

(Ls)

1.

Klases telpu (vid. 70 m2) noma*

1.1.

bērnu un jauniešu dienas nometnēm, pulciņu vajadzībām

1 stunda

0,50

1.2.

diennakts nometnei

diennaktī

12,00

1.3.

iedzīvotāju sapulcēm

1 stunda

5,00

1.4.

juridiskām un fiziskām personām

mēnesī

83,55

2.

Aktu zāles (357 m2) noma *

2.1.

dejas pulciņu nodarbībām (bērniem un jauniešiem)

1. stunda

3,50

2.2.

izklaides pasākumiem, diskotēkām

1 stunda

15,00

2.3.

iedzīvotāju sapulcēm

1 stunda

10,00

3.

Sporta zāles noma *

3.1.

sporta treniņiem (bērniem un skolniekiem)

1 stunda

3,00

3.2.

sporta spēlēm, izņemot futbolu pieaugušajiem

1 stunda

6,80

3.3.

futbola spēlēm pieaugušajiem

1 stunda

7,50

3.4.

sporta sacensībām un pārējiem masu pasākumiem

1 stunda

15,00

4.

Ēdnīcas telpu (297 m2) noma *

4.1.

Saviesīgie vakari

1 stunda

10,00

4.2.

Bēru mielasti

1 stunda

10,00

5.

Virtuves telpu noma (117,4 m2)

mēnesī

21,25

6.

Pagrabtelpu (370 m2) noma

mēnesī

92,50

* Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas darbiniekiem un skolēniem telpas izīrē bez maksas.