Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 16.decembra816.lēmumu

2007.gada 12.jūlijāNr.618

protokols Nr.14, 6. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.novembra nolikuma Nr.9 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums” 97.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 14.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenas Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā no 2007.gada 1.septembra saskaņā ar pielikumu.

 2. Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

 3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (S.Graudiņa) nodrošināt domes lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

 4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam D.Urbanovičam

 5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumu Nr.396 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā”.

  Priekšsēdētājs

  R.Munkevics  Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pulsētas

  domes 2007.gada 12.jūlija lēmumu Nr.618

  (protokols Nr.14, 6.punkts)

  Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumi

  Nr.

  p.k.

  Pakalpojuma nosaukums

  Mērvienība

  Cena

  (Ls)

  1.

  Klases telpu īre (vid. 49 m2)

  iedzīvotāju sapulcēm; dienas nometnei; pulciņa vadīšanai

  1 persona/stundā

  0.50

  2.

  Aktu zāles īre

  2.1.

  Aktu zāles īre (255 m2) Raiņa ielā 118

  2.1.1.

  Iedzīvotāju sapulcēm, izklaides pasākumiem, diskotēkai

  1 stunda

  10.00

  2.1.2.

  Dejas pulciņu vadīšana

  1 stunda

  4.10

  2.2.

  Aktu zāles īre (67,70 m2) Lēdurgas ielā 27, iedzīvotāju sapulcēm; dienas nometnei; pulciņa vadīšanai

  1 stunda

  1.50

  3.

  Sporta zāles īre

  3.1.

  Sporta zāles īre (423 m2), Raiņa ielā 118

  3.1.1.

  Sporta kluba pulciņi (bērniem un skolēniem)

  1 stunda

  3.00

  3.1.2.

  Sporta spēles, izņemot futbolu (pieaugušajiem)

  1 stunda

  6.80

  3.1.3.

  Futbola spēles (pieaugušajiem)

  1 stunda

  7.50

  3.2.

  Sporta zāles īre (99,50 m2), Lēdurgas ielā 27

  1 stunda

  1.60

  4.

  Vingrošanas zāles īre (101,60 m2), sporta nodarbībām, pašdarbības mēģinājumiem (teātris, dejas)

  1 stunda

  1.50

  5.

  Ēdnīcas īre (146,40 m2)

  5.1.

  Saviesīgi vakari

  1 persona

  2.00

  5.2.

  Bēru mielasti

  1 persona

  2.00

  6.

  Dienesta telpas īre (33,60 m2) skolas darbiniekiem, kas nav nodrošināti ar dzīvokli Jūrmalā

  1 mēnesis

  40.00

  7.

  Klases telpu noma diennakts nometnei

  1 persona/diennaktī

  2.40

  8.

  Virtuves telpu noma Raiņa ielā 118, Lēdurgas ielā 27

  1 mēnesis

  165.00

  Jūrmalas Kauguru vidusskolas darbiniekiem un skolēniem telpas izīrē bez maksas (izņemot 6-8.punktu).