Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 12.jūlijāNr.619

protokols Nr.14, 7. punkts

Par sākumskolas „Taurenītis” darbinieku skaita
saraksta papildināšanu

Sakarā ar sākumskolas „Taurenītis” sporta zāles atvēršanu un darbības sfēras paplašināšanos, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2006.gada 22.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1-60/12), Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 1.marta lēmumu (protokols Nr.1.1-58/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

No 2007.gada 1.augusta papildināt sākumskolas „Taurenītis” sporta nama darbinieku skaita sarakstu ar štatu vienību:

Amata nosaukums

Vienību skaits

Algas likme (Ls)

Amatalga (Ls)

Grāmatvedis

1,0

250,00

250,00

Priekšsēdētājs

R.Munkevics