Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 12.jūlijāNr.620

protokols Nr.14, 8. punkts

Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu
Jūrmalas bibliotēku apvienībai

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes kultūras, reliģijas un sporta komitejas 2007.gada 22.maija lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03) un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 14.jūnija lēmumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Ar 2007.gada 1.jūliju papildināt Jūrmalas bibliotēku apvienības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu ar sekojošu darba vietu:

  Amata nosaukums

  Vienību skaits

  Amatalga mēnesī (Ls)

  Amata likme

  (Ls)

  Grāmatveža palīgs

  1

  300,00

  300,00

 2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics