Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 12.jūlijāNr.621

protokols Nr.14, 9. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
saistību apmēra palielināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu ,,Par pašvaldību budžetiem” un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 14.jūnija lēmumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Uzņemties ilgtermiņa saistības Ls 235176,00 apmērā laika posmā līdz 2012.gadam autobusa iegādei Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei finanšu līzingā:

  · 2007.gadā – Ls 4594;

  · 2008.gadā – Ls 46898;

  · 2009.gadā – Ls 46898;

  · 2010.gadā – Ls 46898;

  · 2011.gadā – Ls 46898;

  · 2012.gadā – Ls 42990.

 2. Paredzēt ar ilgtermiņa saistību uzņemšanos saistīto izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.

 3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.349 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu” 2.punktu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics