Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 12.jūlijāNr.622

protokols Nr.14, 10. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums“ 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku Ilmu KINCU uz pieciem gadiem.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics