Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 12.jūlijāNr.628

protokols Nr.14, 17. punkts

Par Turaidas ielas rekonstrukcijas
būvniecības ieceri

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.janvārī noslēgto līgumu Nr.1.1-16.4.3/66 un būvvaldes 2006.gada 14.jūlija atzinumu, SIA „Halcrow” izstrādāja Turaidas ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceres projekta risinājumu.

Projekta risinājums no 2007.gada 28.februāra līdz 28.martam tika nodots publiskai apspriešanai. Saņemti 3 iesniegumi. Iebildumi pret projekta realizāciju netika saņemti.

2007.gada 25.aprīlī projekts izskatīts un atbalstīts Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejā (protokols Nr.1.1-57/04).

Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 12.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Halcrow” izstrādāto būvniecības ieceri Turaidas ielas rekonstrukcijai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics