Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 12.jūlijāNr.645

protokols Nr.14, 36. punkts

Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna)
grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumu Nr.394 „Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi) 1997.gada redakcijas grozījumu uzsākšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta lēmumu Nr.201 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) un Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumu (būvnoteikumu) grozījumu izstrāde.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas 2007.gada 16.aprīļa atzinumu Nr.1-22/2473/3244 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju” tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 3.maija lēmums Nr.417 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu”. Ar minēto lēmumu pilnveidotā Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgā redakcija tika nodota sabiedriskajai apspriešanai.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr.1: DOC

Pielikums Nr.2: XLS

Pielikums Nr.3: DOC

Pielikums Nr.4: DOC