Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 12.jūlijāNr.646

protokols Nr.14, 39. punkts

Par nekustamo īpašumu sakārtošanu

2007.gada 1.jūlijā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija konstatēja, ka nekustamie īpašumi Jūrmalā, Dzirnavu ielā 18, Slimnīcas ielā 4, Kāpu ielā 135, Dzelzceļa ielā 45, 5.līnijā 1a, Bulduru prospektā 75, Dzintaru prospektā 12, Dzintaru prospektā 46, Jaunā ielā 80, Bišu ielā 10, Katedrāles ielā 7, Durbes ielā 2, Tūristu ielā 12/14, Zvārtas ielā 27A, Vidus prospektā 45/47 netiek uzturēti atbilstoši Latvijas Republikas un Jūrmalas pilsētas domes ārējo normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otro punktu, viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

Civillikuma 1084.pants nosaka katras būves īpašnieka pienākumu turēt savu būvi tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņam, ne garāmgājējam, ne arī tās lietotājam. Bez tam, arī uz nekustamā īpašuma īpašnieku attiecināms Civillikuma 1.pants – tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības.

Ņemot vērā minēto un sabiedriskās drošības un kārtības interesēs, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Aicināt nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 18, Slimnīcas ielā 4, Kāpu ielā 135, Dzelzceļa ielā 45, 5.līnijā 1a, Bulduru prospektā 75, Dzintaru prospektā 12, Dzintaru prospektā 46, Jaunā ielā 80, Bišu ielā 10, Katedrāles ielā 7, Durbes ielā 2, Tūristu ielā 12/14, Zvārtas ielā 27A, Vidus prospektā 45/47 īpašniekus (to mantiniekus) savest kārtībā savus īpašumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  2. Informēt lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu īpašniekus par to, ka pašvaldība var izmantot normatīvajos aktos noteiktās tiesības, kā rezultātā īpašniekiem var iestāties zaudējumu atlīdzināšanas pienākums.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics