Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 12.jūlijāNr.647

protokols Nr.14, 41. punkts

Par sadarbības līguma noslēgšanu
ar valsts AS „Latvijas dzelzceļš”

Ievērojot Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktos pašvaldības pienākumus gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nepieciešamību attīstīt pilsētas infrastruktūras objektus un nodrošināt pilsētai nozīmīgās tūrisma plūsmas prasību apmierināšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt sadarbības līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš” par sadarbību ar Jūrmalas teritorijā esošo dzelzceļa staciju saistīto būvju un inženiertīklu labiekārtošanas veikšanu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram organizēt nepieciešamos pasākumus lēmuma 1.punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics