Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 12.jūlijāNr.648

protokols Nr.14, 42. punkts

Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu
Jūrmalā, Dzintaru pludmalē

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publisku izklaides un svētku drošības likuma 5.panta 1.daļu un 8.panta 1.daļu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošo noteikumu Nr.5 “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” 3.1.1.punktu un pielikuma 2.nodaļas 10.punktu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.augusta ar SIA “Dzintara Disks” noslēgto sadarbības līgumu Nr.1.1-16.8/827 un SIA “Dzintara Disks” 2007.gada 19.jūnijā iesniegto iesniegumu par publiska pasākuma rīkošanu (lietas reģistrācijas Nr.1.1-37/3841), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dzintara Disks” organizēt:

    1.1. Rok diskotēku 2007.gada 27.jūlijā no plkst. 22.00-5.00.

    1.2. Pop diskotēku 2007.gada 28.jūlijā no plkst. 22.00-5.00.

  2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai sagatavot atļauju SIA „Dzintara disks” diskotēku organizēšanai.

  3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

>