Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 12.jūlijāNr.658

protokols Nr.14, 53. punkts

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala
Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,07082 d.d.
nodošanu privatizācijai

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 15.maija lēmumu īpašuma tiesības uz garāžu ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5410 007 (kadastra Nr. 1300 507 5401) Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a korpuss 7 nostiprinātas V.R., zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000356480. Saskaņā ar Jūrmalas zemes komisijas 2005.gada 14.oktobra lēmumu Nr.288 minētās garāžas uzturēšanai nepieciešamas zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,07082 domājamās daļas 71 m2 platībā.

Jūrmalas pilsētas domē 2006.gada 21.augustā ir saņemts V.R. privatizācijas ierosinājums, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/242.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 25.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a ar kadastra Nr.1300 007 5410 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000192985.

Zemesgabals Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a izveidots ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2000.gada 2.jūnija lēmumu Nr.595 garāžu uzturēšanai, lietošanas mērķis – transporta līdzekļu garāžu apbūve. Zemesgabala kopējā platība 1000 m2.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” un likumu „Par pašvaldībām”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijas 2007.gada 19.jūnija lēmumu (protokols Nr.6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot privatizācijai 0,07082 domājamās daļas 71 m2 platībā no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a (kadastra Nr.1300 007 5410, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000192985, visa zemesgabala kopējā platība 1000 m2).

  2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldei (A.Rudzītis) veikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minētā objekta privatizācijai.

  3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics