Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 12.jūlijāNr.659

protokols Nr.14, 54. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29
daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BOOKMARK”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2007.gada 18.jūnija sēdes (protokols Nr.7) lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2007.gada 12.jūliju noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „BOOKMARK” par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas, kas sastāv no ēkas lit.3 telpām Nr.34-37, Nr.40, Nr.41 ar kopējo platību 69,9 m2 un zemesgabala ar kopējo platību 2563 m2 daļas 81,9 m2 platībā, nomu uz pieciem gadiem, kafejnīcas ierīkošanai un uzturēšanai.

  2. Noteikt telpu nomas maksu Ls 150,86 apmērā (tajā skaitā 18% PVN) mēnesī.

  3. Noteikt zemes nomas maksu 10% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2007.gada 5.jūlijā zemesgabala 2563 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 14353.

  4. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldei (A.Rudzītis) divu mēnešu laikā sagatavot 1.punktā minētā līguma projektu.

  5. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

  6. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics