Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2017.gada 23.marta 165.lēmumu

2007.gada 13. septembrīNr.852

protokols Nr.18, 15. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Mežsargu ielā 43
galīgās redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumu Nr.435 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883. „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2007.gada 25.jūlija lēmumu (protokols Nr.1.1-57/07) un Jūrmalas pilsētas domes ārkārta vides aizsardzības komitejas 2007.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.1.1-62/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 ir galīgā redakcija.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

  3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics