Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11. marta 189.lēmumu
Spēkā esošā redakcija

2007.gada 12. novembrīNr.994

protokols Nr.21, 120. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību restrukturizāciju

Lai uzlabotu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba organizāciju un darba kvalitāti, lai paaugstinātu darbinieku atbildības līmeni par pienākumu izpildi, pilnveidotu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Uzsākt Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību restrukturizāciju un tās gaitā veikt sekojošas izmaiņas:

  1.1. Restrukturizēt Finanšu pārvaldi, atdalot no tās Centralizēto grāmatvedību un Norēķinu kasi, izveidojot divas atsevišķas struktūrvienības:

  1.1.1. Finanšu pārvalde ar Nodokļu nodaļu un Budžeta nodaļu, kas ir daļēja Finanšu pārvaldes funkciju un kompetences pārņēmēja.

  1.1.2. Centralizētā grāmatvedība ar Norēķinu kasi, kas ir daļēja Finanšu pārvaldes funkciju un kompetences pārņēmēja.

  1.2. Restrukturizēt Pašvaldības īpašumu pārvaldi, sekojošā kārtībā:

  1.2.1. likvidēt Pašvaldības īpašumu uzskaites nodaļu, tās darbinieku darba vietas pievienojot Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai;

  1.2.2. likvidēt Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļu;

  1.2.3. izveidot trīs atsevišķas struktūrvienības:

  1.2.3.1. Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļa, kas ir daļēja Pašvaldības īpašumu pārvaldes funkciju un kompetences pārņēmēja.

  1.2.3.2. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa, kas ir daļēja Pašvaldības īpašumu pārvaldes funkciju un kompetences pārņēmēja.

  1.2.3.3. Dzīvokļu nodaļa, kas ir daļēja Pašvaldības īpašumu pārvaldes funkciju un kompetences pārņēmēja.

  1.3. Restrukturizēt Būvvaldi sekojošā kārtībā:

  1.3.1. likvidēt Būvvaldes Kanceleju;

  1.3.2. pārdēvēt Plānošanas nodaļu par Teritoriālplānošanas un inženierbūvju nodaļu.

  1.4. Restrukturizēt Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldi sekojošā kārtībā:

  1.4.1. likvidēt Iepirkumu nodaļu;

  1.4.2. likvidēt Mežu uzraudzības nodaļu;

  1.4.3. pārdēvēt Būvniecības un transporta nodaļu par Būvniecības nodaļu;

  1.4.4. pārdēvēt Labiekārtošanas nodaļu par Apsaimniekošanas nodaļu;

  1.4.5. izveidot trīs atsevišķas struktūrvienības:

  1.4.5.1. Būvniecības un apsaimniekošanas pārvalde ar Būvniecības nodaļu un Apsaimniekošanas nodaļu, kas ir daļēja Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes funkciju un kompetences pārņēmēja.

  1.4.5.2. Transporta nodaļa, kas ir daļēja Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes funkciju un kompetences pārņēmēja.

  1.4.5.3. Iepirkumu birojs, kas ir daļējs Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes funkciju un kompetences pārņēmējs.

  1.5. Restrukturizēt Administratīvo pārvaldi sekojošā kārtībā:

  1.5.1. izveidot tās tiešā pakļautībā Apmeklētāju apkalpošanas centru Būvvaldē;

  1.5.2. izveidot tās tiešā pakļautībā Arhīvu;

  1.5.3. atdalīt Saimniecības nodaļu kā atsevišķu struktūrvienību un noteikt, ka tā ir daļēja Administratīvās pārvaldes funkciju un kompetences pārņēmēja;

  1.5.4. noteikt, ka Administratīvā pārvalde ar Kanceleju un apmeklētāju apkalpošanas centru, Apmeklētāju apkalpošanas centru Būvvaldē un Arhīvu ir daļēja Administratīvās pārvaldes funkciju un kompetences pārņēmēja, un daļēja Būvvaldes funkciju un kompetences pārņēmēja.

  1.6. Pārdēvēt Revīzijas nodaļu par Revīzijas un audita nodaļu.

  1.7. Restrukturizēt Informātikas pārvaldi par Informātikas un sistēmu servisa nodaļu, nosakot, ka Informātikas un sistēmu servisa nodaļa ir Informātikas pārvaldes funkciju un kompetences pārņēmēja.

  1.8. Restrukturizēt Vides aizsardzības nodaļu, izveidojot tās tiešā pakļautībā Mežu uzraudzības daļu un noteikt, ka Vides aizsardzības nodaļa papildus ir Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes daļēju funkciju un kompetences pārņēmēja.

  1.9. Restrukturizēt Juridisko pārvaldi, atdalot Personāla nodaļu kā atsevišķu struktūrvienību un noteikt, ka tā ir daļēja Juridiskās pārvaldes funkciju un kompetences pārņēmēja.

  1.10. Likvidēt un izslēgt no Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.

  1.11. Samazināt sekojošas darbinieku darba vietas:

  1.11.1. Pašvaldības īpašumu pārvaldē:

  · pārvaldes vadītājs;

  · pārvaldes vadītāja vietnieks;

  · Pašvaldības īpašumu uzskaites nodaļas vadītājs;

  · Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas valsts pārvaldes juriskonsults;

  · Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs;

  · Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieks;

  · Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vecākais referents – trīs darba vietas.

  1.11.2. Būvvaldē:

  · Būvvaldes arhivārs – divas darba vietas;

  · Būvvaldes pārvaldes konsultants;

  · Būvvaldes Kancelejas vadītājs;

  · Būvvaldes Kancelejas lietvedības pārzinis;

  · Būvvaldes Kancelejas pārvaldes sekretārs;

  · Būvvaldes Plānošanas nodaļas ainavu arhitekts;

  · Būvvaldes valsts pārvaldes juriskonsults;

  · Būvinspekcijas nodaļas būvinspektors.

  1.11.3. Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldē:

  · Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes Mežu uzraudzības nodaļas vadītājs;

  · Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes Labiekārtošanas nodaļas vadītājs;

  · Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes Mežu uzraudzības nodaļas vecākais referents – divas darba vietas;

  · Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes Iepirkumu nodaļas vadītājs;

  · Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes Iepirkumu nodaļas vecākais referents – trīs darba vietas.

  1.11.4. Informātikas pārvaldē:

  · Informātikas pārvaldes vadītājs;

  · Ekspluatācijas nodaļas vadītājs – pārvaldes vadītāja vietnieks;

  · Servisa nodaļas vadītājs.

  1.11.5. Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijā:

  · komisijas priekšsēdētājs;

  · komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

  · vecākais referents;

  · referents;

  · arhivārs – 0,5 slodze.

  1.11.6. Vides aizsardzības nodaļā:

  · Nodaļas vadītāja vietnieks.

  1.11.7. Juridiskajā pārvaldē:

  · valsts pārvaldes juriskonsults – divas darba vietas.

  1.12. Izveidot sekojošas darbinieku darba vietas:

  1.12.1. Sabiedrisko attiecību nodaļā:

  · sabiedrisko attiecību speciālists mārketinga jautājumos.

  1.12.2. Personāla nodaļā:

  vecākais referents.

  1.12.3. Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļā:

  · nodaļas vadītāja vietnieks;

  · vecākais referents.

  1.12.4. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļā:

  · vecākais referents – divas darba vietas.

  1.12.5. Būvvaldē:

  · pārvaldes sekretārs.

  1.12.6. Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldē:

  · Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs (pilsētas galvenais dārznieks-ainavu arhitekts);

  · Apsaimniekošanas nodaļas vecākais referents.

  1.12.7. Transporta nodaļā:

  · nodaļas vadītājs;

  · vecākais referents.

  1.12.8. Iepirkumu birojā:

  · biroja vadītājs;

  · biroja vadītāja vietnieks;Svītrots ar Domes 2008.gada 11. marta 189.lēmumu

  · iepirkumu organizēšanas daļas vadītājs;

  · valsts pārvaldes juriskonsults;

  · vecākais referents – trīs darba vietas.

  1.12.9. Administratīvajā pārvaldē:

  · Apmeklētāju apkalpošanas centra Būvvaldē vadītājs;

  · Apmeklētāju apkalpošanas centra Būvvaldē pārvaldes konsultants;

  · Apmeklētāju apkalpošanas centra Būvvaldē lietvedības pārzinis;

  · Arhivārs – divas darba vietas.

  1.12.10. Revīzijas un audita nodaļā:

  · vecākais referents –divas darba vietas.

  1.12.11. Informātikas un sistēmu servisa nodaļā:

  · nodaļas vadītājs;

  · nodaļas vadītāja vietnieks.

  1.12.12. Vides aizsardzības nodaļā:

  · Mežu uzraudzības daļas vadītājs;

  · dabas aizsardzības vecākais speciālists;

  · vecākais referents – divas darba vietas.

  1.12.13. Kultūras un sporta nodaļā:

  · Sporta menedžeris.

  1.12.14. Tūrisma un ārējo sakaru nodaļā:

  · Starptautisko ekonomisko attiecību vadošais speciālists tūrismā – divas darba vietas.

 2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Gatim Truksnim:

  2.1. Nodrošināt restrukturizācijai pakļauto un pārdēvēto struktūrvienību nolikumu izstrādi un iesniegšanu apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē līdz 2007.gada 28.decembrim.

  2.2. Nodrošināt restrukturizācijas gaitu saskaņā ar Darba likumā noteikto kārtību un atļaut to nepieciešamības gadījumā koriģēt ar rīkojumu palīdzību.

  2.3. Nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darbinieku amata aprakstu izstrādi un apstiprināšanu.

  2.4. Nodrošināt Jūrmalas pilsētas Dzīvojamo māju un privatizācijas komisijas nolikuma un lēmuma projekta par tās sastāvu izstrādi un iesniegšanu apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē līdz 2007.gada 28.decembrim.

 3. Juridiskās pārvaldes vadītājai Evijai Rakišai, ņemot vērā augstāk minēto, izstrādāt izmaiņas Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumā un iesniegt apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē līdz 2007.gada 28.decembrim.

 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzlikt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam Raimondam Munkevicam.

 5. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.februāri.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics