Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2009.gada 12. februāra 68.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11. marta 189.lēmumu
Spēkā esošā redakcija

2007.gada 6. decembrīNr.1096

protokols Nr.23, 53. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 22.decembra lēmuma Nr.589 ”Par darba samaksu
Jūrmalas domē” darbības apturēšanu un Jūrmalas pašvaldības
vēlētu amatpersonu atlīdzības, domes administrācijas darbinieku darba algu
un pieaicināto speciālistu atlīdzības pagaidu kārtības noteikšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, LR likuma ”Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 14.panta 5.daļu, 15.panta 3.daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 ”Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” otrās daļas 19., 20.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmumu Nr.994 ”Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību restrukturizāciju”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apturēt 2005.gada 22.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.589 „Par darba samaksu Jūrmalas domē” darbību.

 2. Noteikt 2008.gada Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības, domes administrācijas darbinieku darba algu un pieaicināto speciālistu atlīdzības pagaidu kārtību:

  2.1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 1.vietnieka, priekšsēdētāja vietnieka amatalgu un Jūrmalas pilsētas domes deputātu atlīdzības apmērus saskaņā ar 1.pielikumu.

  2.2. Noteikt domes darbinieku darba algu likmes un apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar 2.pielikumu.

  2.3. Apstiprināt domes komiteju priekšsēdētājiem par komitejas sēdes vadīšanu papildu atlīdzību, nosakot vienas stundas likmi Ls 9,90 apmērā.

  2.4. Ja domes deputāts ir vairāk nekā vienas pastāvīgās komitejas loceklis, tad par darbu katrā nākošajā komitejā tiek aprēķināta papildus samaksa, nosakot stundas likmi Ls 9,90 apmērā.

  2.5. Noteikt, ka domes deputātam par katru neapmeklēto domes sēdes un komitejas stundu tiek atskaitīti Ls 9,90.

  2.6. Noteikt kompensāciju par piedalīšanos attiecīgās komisijas sēdē stundas likmi Ls 5,50 apmērā, pieaicinātajiem speciālistiem – Ls 3,30 apmērā. Kompensāciju izmaksas tiek veiktas no domes uzturēšanas paredzētajiem līdzekļiem, nepārsniedzot komisiju darba kompensācijai paredzēto darba algas fondu.

  2.7. Noteikt, ka no pašvaldības budžeta finansētiem darbiniekiem piedalīšanās komisiju sēdēs tiek kompensēta par stundām, kas nostrādātas šajās sēdēs ārpus pašvaldībā noteiktā darba laika.

  2.8. Komiteju vadītājiem, katru mēnesi līdz nākošā mēneša 10.datumam, iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajā grāmatvedībā darba laika uzskaites tabeles.

  2.9. Komisiju vadītājiem, vienu reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 10.datumam iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajā grāmatvedībā darba laika uzskaites tabeli, uzrādot tajā komisijas locekļu un pieaicināto speciālistu nostrādātās stundas un komisijas darba laiku.

  2.10. Pilnvarot domes priekšsēdētāju:

  2.10.1. rīkoties ar domes darba algas fondu apstiprinātā ikgadējā budžeta ietvaros;

  2.10.2. ar rīkojumu noteikt materiālās stimulēšanas apjomus domes apstiprinātā darba algas fonda ietvaros.

  2.11. Pilnvarot domes priekšsēdētāja 1.vietnieku ar rīkojumu noteikt domes priekšsēdētāja materiālās stimulēšanas apjomus domes apstiprinātā darba algas fonda ietvaros.

 3. Lēmuma 2.2.punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.februāri.

 4. Lēmuma 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11.punkti stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1096

(protokols Nr.23, 53.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 1.vietnieka, priekšsēdētāja vietnieka amatalgas un Jūrmalas pilsētas domes deputātu atlīdzības apmērs

Amata nosaukums

Amatalga (mēnesī) /

atlīdzības apmērs (mēnesī)

(latos)

Priekšsēdētājs

1980

Priekšsēdētaja 1.vietnieks

1880

Priekšsēdētāja vietnieks

1780

Deputāti

5302.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1096

(protokols Nr.23, 53.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts

Amata nosaukums

Profesiju kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru

Darba vietu skaits

Darba alga mēnesī (Ls) vienai darba vietai

Darba algas fonds mēnesī

(Ls)

Izpilddirektors

1130 07

1

1720

1720.00

Izpilddirektora vietnieks

1130 08

1

1540

1540.00

1. SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1234 02

1

1090

1090.00

Nodaļas vadītāja vietnieks(mārketinga speciālists)

1234 04

1

750

750.00

Sabiedrisko attiecību menedžeris

2419 08

1

620

620.00

Sabiedrisko attiecību menedžeris

2419 08

1

680

680.00

Sabiedrisko attiecību speciālists

3429 16

1

500

500.00

Sabiedrisko attiecību speciālists

3429 16

1

700

700.00

KOPĀ:

-

6

-

4340.00

2. JURIDISKĀ PĀRVALDE

-

-

-

-

Pārvaldes vadītājs

1231 13

1

1330

1330.00

Tiesvedības nodaļa

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1231 14

1

1150

1150.00

Valsts pārvaldes juriskonsults

2481 13

5

780

3900.00

KOPĀ:

-

7

-

6380.00

3. PERSONĀLA NODAĻA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1232 01

1

1000

1000.00

Personāla inspektors

2412 03

1

650

650.00

Vecākais referents

2481 01

1

900

900.00

KOPĀ:

-

3

-

2550.00

4. FINANŠU PĀRVALDE

-

-

-

-

Pārvaldes vadītājs

1231 03

1

1330

1330.00

Nodokļu nodaļa

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs - pārvaldes vadītāja vietnieks

1231 07

1

1100

1100.00

Nodaļas vadītāja vietnieks (nodokļu ekonomists)

2441 09

1

780

780.00

Finansists

3411 11

4

650

2600.00

Finansists

3411 11

1

640

640.00

Nodokļu (nodevu) administrators

4121 07

1

600

600.00

Budžeta nodaļa

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1231 02

1

1080

1080.00

Nodaļas vadītāja vietnieks (budžeta ekonomists)

2441 15

1

780

780.00

Finansists

3411 11

1

690

690.00

Finansists

3411 11

1

680

680.00

Finansists

3411 11

2

650

1300.00

Finansists

3411 11

1

575

575.00

KOPĀ:

-

16

-

12155.00

5. CENTRALIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs (galvenais grāmatvedis)

1231 01

1

1300

1300.00

Galvenā grāmatveža vietnieks

2411 02

1

1000

1000.00

Pašvaldības budžeta vecākais grāmatvedis

2411 02

1

1000

1000.00

Grāmatvedis

3433 01

1

700

700.00

Grāmatvedis

3433 01

3

680

2040.00

Grāmatvedis

3433 01

1

670

670.00

Grāmatvedis

3411 11

5

650

3250.00

Grāmatvedis

3411 11

1

630

630.00

Jaunākais grāmatvedis

4121 01

2

500

1000.00

Norēķinu kase

-

-

-

-

Vadītājs

1231 20

1

1000

1000.00

Vadītāja vietnieks

3433 06

1

750

750.00

Kontu operators

3433 06

1

640

640.00

Kontu operators

3433 06

1

620

620.00

KOPĀ:

-

20

-

14600.00

6. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU TIESISKĀS REĢISTRĀCIJAS UN DATU BĀZES NODAĻA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1229 05

1

1000

1000.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 16

1

800

800.00

Valsts pārvaldes juriskonsults

2481 13

1

780

780.00

Vecākais referents

2481 01

1

630

630.00

Vecākais referents

2481 01

1

620

620.00

Vecākais referents

2481 01

1

610

610.00

Vecākais referents

2481 01

1

600

600.00

Referents

2481 04

2

510

1020.00

Referents

2481 04

1

500

500.00

KOPĀ:

-

10

-

6560.00

7. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS NODAĻA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1150

1150.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 26

1

820

820.00

Vecākais referents

2481 01

1

750

750.00

Vecākais referents

2481 01

2

700

1400.00

Vecākais referents

2481 01

4

600

2400.00

KOPĀ:

-

9

-

6520.00

8.DZĪVOKĻU NODAĻA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

950

950.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 26

1

700

700.00

Vecākais lietvedis

2481 17

1

600

600.00

Vecākais referents

2481 01

1

600

600.00

Personas dzīvesvietas deklarēšanas daļas vadītājs

1229 27

1

650

650.00

Referents

2481 04

2

500

1000.00

Referents

2481 04

1

550

550.00

Apkopējs

9132 02

1

230

230.00

Kasieris

4121 02

0.5

240

120.00

KOPĀ:

-

9.5

-

5400.00

9. BŪVVALDE

-

-

-

-

Vadītājs

1229 05

1

1330

1330.00

Vadītāja vietnieks

1229 16

1

1100

1100.00

Pārvaldes sekretārs

3431 01

1

600

600.00

Arhitektūras nodaļa

Nodaļas vadītājs (pilsētas galvenais arhitekts)

1229 25

1

1150

1150.00

Pilsētas galvenā arhitekta palīgs

2141 10

1

700

700.00

Pilsētas galvenais mākslinieks

2452 06

1

1000

1000.00

Pārvaldes konsultants

3431 08

1

550

550.00

Arhitekts

2141 01

3

780

2340.00

Teritoriālplānošanas un inženierbūvju nodaļa

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs (pilsētas galvenais plānotājs)

1229 25

1

1150

1150.00

Nodaļas vadītāja vietnieks (galvenais inženieris)

1229 26

1

1050

1050.00

Plānošanas inženieris

2149 06

1

700

700.00

Kartogrāfijas inženieris

2148 01

1

660

660.00

Vecākais teritoriālplānotājs

2141 04

1

780

780.00

Teritoriālplānotājs

2141 04

4

650

2600.00

Ģeodēzists

2114 03

1

700

700.00

Būvinspekcijas nodaļa

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1150

1150.00

Būvinspektors

3151 02

5

700

3500.00

Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļa

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1000

1000.00

Pārvaldes konsultants

3431 08

1

700

700.00

Pārvaldes eksperts

3431 14

1

550

550.00

KOPĀ:

-

29

-

23310.00

10. EKONOMIKAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1150

1150.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 26

1

820

820.00

Projekta administrators

2414 02

3

650

1950.00

KOPĀ:

-

5

-

3920.00

11. BŪVNIECĪBAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PĀRVALDE

-

-

-

-

Pārvaldes vadītājs

1223 01

1

1330

1330.00

Būvniecības nodaļa

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1223 02

1

1150

1150.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1223 02

1

750

750.00

Būvinženieris

2142 01

1

650

650.00

Būvinženieris

2142 01

2

640

1280.00

Ceļu būvinženieris

2142 15

1

650

650.00

Plānošanas inženieris

2149 06

1

660

660.00

Ēku būvinženieris

2142 05

1

680

680.00

Apsaimniekošanas nodaļa

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1050

1050.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 26

1

750

750.00

Pilsētas galvenais dārznieks

2141 02

1

900

900.00

Vecākais referents

2481 01

1

650

650.00

Vecākais referents

2481 01

1

600

600.00

KOPĀ:

-

14

-

11100.00

12. TRANSPORTA NODAĻA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1226 01

1

1000

1000.00

Vecākais referents

2481 01

1

650

650.00

KOPĀ:

-

2

-

1650.00

13. IEPIRKUMU BIROJS

-

-

-

-

Biroja vadītājs

1229 25

1

1200

1200.00

Biroja vadītāja vietnieksSvītrots ar Domes 2008.gada 11. marta 189.lēmumu

1229 26

1

1060

1060.00

Iepirkumu organizēšanas daļas vadītājs

1229 27

1

1050

1050.00

Valsts pārvaldes juriskonsults

2481 13

1

780

780.00

Vecākais referents

2481 01

1

650

650.00

Vecākais referents

2481 01

1

630

630.00

Vecākais referents

2481 01

1

600

600.00

KOPĀ:

-

7

-

5970.00

14. ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE

-

-

-

-

Pārvaldes vadītājs

1231 04

1

1330

1330.00

Pašvaldības administrācijas izpildsekretārs

3439 10

2

650

1300.00

Pārvaldes vecākais lietvedis

3431 16

4

600

2400.00

Kancelejas pārzinis

3431 07

1

500

500.00

Kanceleja un apmeklētāju apkalpošanas centrs

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1231 08

1

1100

1100.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 26

1

700

700.00

Pārvaldes vecākais lietvedis

3431 16

2

600

1200.00

Kancelejas pārzinis

3431 07

1

550

550.00

Kancelejas pārzinis

3431 07

2

500

1000.00

Kopēšanas mašīnu operators

4141 05

1

450

450.00

Apmeklētāju apkalpošanas centrs Būvvaldē

-

-

-

-

Vadītājs

1238 01

1

720

720.00

Pārvaldes konsultants

3431 08

1

550

550.00

Lietvedības pārzinis

3431 11

1

550

550.00

Arhīvs

-

-

-

-

Galvenais arhīvists

2431 07

1

900

900.00

Arhivārs

4141 04

2

600

1200.00

Arhivārs

4141 04

1

500

500.00

KOPĀ:

-

23

-

14950.00

15. SAIMNIECĪBAS NODAĻA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1235 01

1

1150

1150.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1235 03

1

700

700.00

Sagādnieks

3416 03

1

600

600.00

Automobiļa vadītājs

8322 01

1

600

600.00

Automobiļa vadītājs

8322 01

4

500

2000.00

Apkopējs

9132 02

8

230

1840.00

Garderobists

9152 03

2

250

500.00

Sargs

9152 05

3

250

750.00

KOPĀ:

-

21

-

8140.00

16. REVĪZIJAS UN AUDITA NODAĻA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1231 03

1

1100

1100.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1231 07

1

820

820.00

Revidents

2411 03

1

680

680.00

Vecākais referents

2481 01

2

680

1360.00

KOPĀ:

-

5

-

3960.00

17. KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1229 02

1

1150

1150.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 18

1

780

780.00

Kultūras menedžeris

3477 05

1

600

600.00

Projektu vadītājs

2414 03

1

640

640.00

Sporta organizators

3475 09

1

650

650.00

Sporta menedžeris

3475 09

1

650

650.00

Pārvaldnieks kultūras jomā

1319 19

1

650

650.00

KOPĀ:

-

7

-

5120.00

18. INFORMĀTIKAS PĀRVALDE

-

-

-

-

Pārvaldes vadītājs

1232 06

1

1330

1330.00

Informātikas un sistēmu servisa nodaļa

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1232 07

1

1050

1050.00

Datortehnikas inženieris

2144 17

1

800

800.00

Datortehnikas inženieris

2144 17

8

715

5720.00

Informācijas sistēmu administrators

3121 17

2

600

1200.00

KOPĀ:

-

13

-

10100.00

19. DZIMTSARAKSTU NODAĻA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1050

1050.00

Vecākais dzimtsarakstu inspektors

3439 17

2

600

1200.00

Dzimtsarakstu inspektors

3439 17

1

530

530.00

Apkopējs

9132 02

1

230

230.00

Sētnieks

9162 01

1

230

230.00

KOPĀ:

-

6

-

3240.00

20. VIDES AIZSARDZĪBAS NODAĻA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1150

1150.00

Dabas aizsardzības vecākais speciālists

2115 03

1

715

715.00

Dabas aizsardzības vecākais speciālists

2115 03

1

600

600.00

Vides aizsardzības vecākais speciālists

2115 02

2

600

1200.00

Mežu uzraudzības daļa

-

-

-

-

Daļas vadītājs

1229 27

1

900

900.00

Vecākais referents

2481 01

2

600

1200.00

KOPĀ:

-

8

-

5765.00

21. TŪRISMA UN ĀRĒJO SAKARU NODAĻA

-

-

-

-

Nodaļas vadītājs

1229 08

1

1150

1150.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 19

1

750

750.00

Starptautisko ekonomisko attiecību vadošais speciālists ārējos sakaros

2441 16

1

625

625.00

Starptautisko ekonomisko attiecību vadošais speciālists tūrismā

2441 16

7

625

4375.00

KOPĀ:

-

10

-

6900.00

22. ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

-

-

-

-

Priekšsēdētājs

1231 04

0.5

900

450.00

Priekšsēdētāja vietnieks (atbildīgais sekretārs)

1231 08

1

700

700.00

Komisijas sekretārs

3439 14

1

500

500.00

KOPĀ:

-

2.5

-

1650.00

PAVISAM KOPĀ:

-

235

-

167540.00