Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 20. decembrīNr.1120

protokols Nr.24, 12. punkts

Par Tērbatas ielas būvniecības ieceri

2006.gada 21.decembrī Jūrmalas pilsētas domes būvvalde izsniedza atzinumu Nr.14-12/1051 Tērbatas ielas rekonstrukcijas būvniecības iecerei.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes cenu aptauju (identifikācijas Nr.2007/147) un noslēgto 2007.gada 18.jūlijā līgumu Nr.1.1-16.4.3/775 ar projektēšanas firmu SIA „SPA-Ventspils” ir izstrādāta Tērbatas ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceres skice.

Projektam no 2007.gada 13.septembra līdz 11.oktobrim ir veikta sabiedriskā apspriešana. Priekšlikumi un atsauksmes par projektu nav saņemtas.

Tērbatas ielas rekonstrukcijas būvniecības iecere izskatīta 2007.gada 17.oktobrī transporta un komunālo pakalpojumu jautājumu komitejā.

Tērbatas ielas rekonstrukcijas būvniecības iecere izskatīta un atbalstīta 2007.gada 19.decembrī attīstības un vides jautājumu komitejā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 12.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPI-Ventspils” izstrādāto būvniecības ieceri Tērbatas ielas rekonstrukcijai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics